Λεπέν ἤ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Ὅταν εἴχαμε τὶς ἐκλογὲς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μεταξὺ Τρᾶμπ καὶ Κίλλαρυ, ὑπῆρξαν ἀρκετὲς ἀποχρῶσες ἐνδείξεις ποὺ ὁδηγγοῦσαν κάποιους παρατηρητὲς στὸ νὰ ἐκτιμήσουν πώς, παρὰ τὶς ἀντίθετες προβλέψεις, ὑπῆρχαν σοβαρὲς πιθανότητες νὰ ἐκλεγῇ ὁ Τρᾶμπ.

Ἴδιο νόμισμα Τρᾶμπ καὶ Κλίντον!!!

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις στὴν πολιτικὴ καὶ στὶς «μπίζνες»!

Ἀποκάλυψις! Ἡ αὐριανὴ νίκη τοῦ Τρᾶμπ ἔκπληξις μέν, ἐφικτὴ δέ!!!

Κόψιμο γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές;

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς διαβάζαμε καὶ γιὰ τὶς αὐστριακές, πολλαπλῶς ἀναβαλλόμενες ἐκλογές, ποὺ θὰ κατέστρεφαν τὴν Εὐρώπη, ἐὰν ὁ ἀκροδεξιὸς ὑποψήφιος ἐλάμβανε τὴν πλειοψηφία τῶν ψήφων. Τελικῶς ἐπετεύχθη ἡ ἀναβολὴ τῆς …καταστροφῆς μας, λόγῳ Αὐστρίας.

Τώρα ὅμως, μὲ ἀφορμὴ τὶς γαλλικὲς ἐκλογές, ἀντιλαμβάνομαι πὼς γιὰ νὰ ἀσχολῶνται τόσο συστηματικὰ τὰ δικά μας μέσα παραπληροφορήσεως, κάτι κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς ὑπερπληροφορήσεις. Κάτι ποὺ δὲν θέλουν νὰ μᾶς ποῦν κι ἔχει νὰ κάνῃ, στὴν πραγματικότητα, μὲ ἕναν παλαιό μου ἰσχυρισμό: τὴν ἐπιστροφὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων σὲ ἐθνικιστικὰ (κι ἀκροεθνικιστικά) περιβάλλοντα πολιτειακά, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διάλυσιν τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης, ἐπὶ πλέον νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις διαλύσεως τῶν κρατικῶν ἱστῶν.

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή…

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»…

Ἐὰν προσθέσουμε καὶ τὸ λαθρομεταναστευτικό, συνδυαστικὰ μὲ τὰ παραπάνω, τότε συζητᾶμε γιὰ ἕνα ὕπουλο σχέδιο διαμελισμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μά, κυρίως, τὴν  μόνιμον ἐγκατάστασιν, μὴ εὐρωπαϊκῶν πληθυσμῶν, σὲ αὐτά, καθὼς καὶ τὴν ἐπιβολὴ ὑπέρ-ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ταραχῶν, ποὺ θὰ ἀνακύπτουν μὲ κάθε πρόσχημα καὶ κάθε εὐκαιρία. Κι ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς εὐλογίες τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros, τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν τοκογλύφων. Διότι πῶς ἀλλοιῶς θά ἐξακολουθήσουν νά πωλοῦν ὅπλα, ἐάν ὅλα θά εἶναι ἥρεμα καί εἰρηνικά; Πῶς θά ἐλέγχουν τίς πληθυσμιακές ὁμάδες, ἐάν δέν τίς κατακερματίσουν σέ «ἰδεολογικά» μαγαζάκια, ἀπολύτως ἐλεγχόμενα καί χειραγωγούμενα ἀπό καλά ἐκπαιδευμένους καί προσκυνημένους «ἡγέτες»;; Πῶς ἀλλοιῶς θά συμβοῦν ὅλα αὐτά ἐάν δέν μᾶς φορτώσουν ἐπί πλέον καί τήν ἀμεσοδημοκρατία τους;

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;

Δὲν ξέρω.. Ἴσως νὰ κάνω λάθος.
Ἐὰν ὅμως δὲν λαθεύω, τότε δὲν θὰ ἀργήσουμε νὰ δοῦμε συντόμως τὴν Λεπὲν στὴν ἡγεσία τῆς Γαλλίας, ποὺ συνδυαστικὰ μὲ τὸ Brexit, τὶς γερμανικὲς καὶ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογὲς ποὺ ἔπονται, τὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογὲς ποὺ ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ τὶς οἰκονομικὲς πιέσεις σὲ Ἰταλία, Ἰσπανία κι Ἑλλάδα, τότε θὰ …τρίβουμε τὰ μάτια μας ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν. Κι αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν, ὅπως συνήθως, δὲν θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα δικῶν μας ἐπιλογῶν, ἀλλὰ ἐφηρμοσμένων ἐντολῶν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Καὶ μόνον ποὺ ἡ Λεπὲν ἀπεμάκρυνε τὸν πατέρα της ἀπὸ τὸ κόμμα του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνσωμάτωσις …«περιουσίων» στὸν ἱστὸ τοῦ κόμματός της, ἀποδεικνύει πολλά…

Τὴν Ἰσπανία καὶ τὴν Μεγάλη Βρεταννία τὶς ἔχουν ἕτοιμες γιὰ κομματιάσματα. Καταλωνία καὶ Σκωτία ἑτοιμάζονται.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Βόρειο Ἰταλία, καθὼς καὶ τμῆμα τῆς Νοτίου (Μεγάλη Ἑλλάς).
Ἤδη τὸ εἴδαμε στὴν Σερβία καὶ στὴν Οὐκρανία πού, ἐπὶ πλέον, ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τοὺς …ἐνοχλητικοὺς ὅταν τελείωσαν μαζύ τους.


Γιὰ νὰ συμβοῦν ὅμως αὐτὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἐπέλθει ὁριστικῶς συνθῆκες κομμουνιστικοποιήσεως (νομικὸ πλαίσιον, ποὺ ἤδη ὑφίσταται, λόγῳ Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ κοινοῦ Συντάγματος) καὶ ἀπολύτου πτωχοποιήσεως ὅλων τῶν λαῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου, πρὸ κειμένου νὰ μετατραποῦν οἱ λαοὶ (πάντα μὲ τὴν …«θέλησίν τους») σὲ μὴ σκεπτομένους μοχλοὺς ἀσκήσεως πιέσεως. Ἤδη καὶ σὲ ἐμᾶς ἑτοιμάζουν τὴν Κρήτη, τὶς Ἰονίους Νήσους, τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Ἤπειρο, ὡς ἀποτέλεσμα …οἰκονομικῶν πιέσεων!!!

Γιὰ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς λόγους ἐνισχύεται ὁ ὑπερεθνικισμὸς τῶν Ἀλβανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Τούρκων, ποὺ ἐπίσης θὰ δράσουν ὅταν ἀπαιτηθῇ εἰς βάρος μας. Τὸ ἴδιο σενάριον, μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα πρωταγωνιστῶν, ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανά…
Μήπως ἐπί τέλους πρέπει νά ἀρχίσουμε νά μαθαίνουμε κι ἐμεῖς;

Σημειώνω ἐπίσης πὼς ἐκτὸς τῶν παραπάνω, καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων παρασκηνιακῶν θεμάτων, ποὺ ἐμεῖς δὲν μαθαίνουμε, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μίαν Ἡνωμένη Εὐρώπη ποὺ ναὶ μὲν θὰ διαλυθῆ, ἀλλὰ θὰ μείνη, ὡς κληροδότημα, κατὰ πῶς σχεδιάζεται, στοὺς λαοὺς ὅλο ἐκεῖνο τὸ σοσιαλιστικὸ μόρφωμα, ποὺ ἀποκαλεῖται νομικὸν πλαίσιον δημοκρατικοῦ καὶ σοσιαλιστικοῦ περιεχομένου. Ἤδη ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες ὅλα τὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ἐκπαιδεύουν στρατιὲς ἀνεγκεφάλων, προθύμων, ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν πρέπει νὰ ἔχουν ταὐτότητα κι ὄχι κριτικὴ ἀντιμετώπισιν. Ταὐτότητα ὅμως, σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ἀποκτᾶ κάποιος μόνον ὅταν ὁμαδοποιεῖται. Καὶ ἤδη μᾶς συμβαίνει.

 

(Visited 135 times, 1 visits today)
One thought on “Λεπέν ἤ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά ζήσουμε τό …ἀμερικανικό σενάριο στήν Γαλλία; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply