Θησαυροὶ στὰ …σκουπίδια!!!

(Μᾶς ἔπνιξαν τὰ σκουπίδια!)

Εὑρέθη στὴν χωματερὴ σκουπιδιῶν τῶν Ἄνω Λιοσίων!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ἄγαλμα μίας νεαρᾶς γυναικείας θεότητος ἢ προσωποποιήσεως, ἐνδεδυμένο μὲ λεπτό, ζωσμένο ὑψηλά, χιτώνα καὶ ἰμάτιον.
Ἡ κεφαλὴ ἦτο ἔνθετος.

Σημαντικὸ ἔργον τοῦ τέλους τοῦ -4ου αἰῶνος.

Ἀριθμὸς εὑρέσεως 5935, Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον Πειραιῶς.

φωτογραφίες Νεφέλη Ὠκεανίς.

Νεφέλη Ὠκεανίς


(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply