Γαλλικὴ ἐπιστασία…

Κάτι ποὺ ἀγνοοῦσα ἦταν κι αὐτό: τὸ ὅτι Γάλλοι σήμερα, τώρα ποὺ μιλᾶμε,  ἀσκοῦν στὴν χώρα μας ἐποπτικὴ ἐπικυριαρχία, προφανῶς πρὸς ὄφελος τῶν δικῶν τους …ἰδιοκτητῶν, τῶν Rothschild.
Σύνηθες. Οὔτε μία, οὔτε δύο τὸ ἔχουν ἐπαναλάβῃ.

Ἀρχῆς, ἱστορικῆς (ὁδεύοντας χρονολογικῶς πρὸς τὰ πίσω) τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, πολλὰ ῥάμματα ἔχουμε γιὰ τὴν γούνα τους. Ὁ ῥόλος τους τότε δὲν ἦταν μόνον ὕποπτος, ἀλλὰ ξεκάθαρα ἀνθελληνικός, ἔως καὶ γενοκτονικός.
Ἐὰν ταξειδεύσουμε λίγο πιὸ πίσω, θὰ τοὺς δοῦμε στὸν Πειραιά, τὸ 1916, ἐκβιάζοντας τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλώντας τὸν Κωνσταντῖνο (ποὺ δὲν ἤθελε νὰ μποῦμε στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο). Ἐκεῖ, μαζὺ μὲ τὰ συνεταιράκια τους τὰ ἀγγλάκια ἀπεβιβάσθησαν ἀλλά, γιὰ κακή τους τύχη, τὸ κίνημα τῶν Ἐπιστράτων (ἵδρυσίς του τὸν Ἰούνιο τοῦ 1916), τοὺς ἐπέταξε στὴν θάλασσα, καθαρίζοντας τὴν Ἀττικὴ ἀπὸ τὴν βρωμιά τους. Δὲν διετηρήθη βέβαια γιὰ πολὺ ὅλη αὐτὴ ἡ κατάστασις, ἐφ΄ ὅσον οἱ πιέσεις τῶν τοκογλύφων ἔφεραν τὸν «ἐθνάρχη» στὴν ἐξουσία (26 Σεπτεμβρίου 1916), ποὺ ἔκοψε στὰ δύο τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας τὴν κυβέρνησιν τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μὲ τὸν Παῦλο Κουντουριώτη καὶ τὸν Παναγιώτη Δαγκλῆ καὶ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη. Διετάχθη ἀμέσως νὰ κατασχεθοῦν τὰ σιτηρά, νὰ ἀποκλεισθοῦν λιμένες καὶ ἡ Ἀττικὴ (καθὼς καὶ ἡ Πελοπόννησος, ἀλλὰ κι ἀρκετὰ νησιὰ ποὺ παρέμεναν πιστὰ στὸν βασιλέα) νὰ λιμοκτονήσῃ, πρὸ κειμένου νὰ πιεσθῇ καὶ νὰ ἐκδιωχθῇ ὁ Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὴν χώρα. Ὅπερ κι ἐγένετο…

29 Μαΐου 1917. Ὁ Κωνσταντῖνος παραιτεῖται ἐκβιαζόμενος ἀπὸ τὴν Entente.

Πάντα μὲ τὴν ἀγαστὴ παρουσία τῶν «φίλων» μας τῶν Γάλλων (καὶ τῶν Ἄγγλων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἰταλῶν βεβαίως βεβαίως…) ἡ Πάτρα, ἡ Κόρινθος, κι ὁ Πειραιεύς, καθὼς καὶ ὅλη ἡ Πελοπόννησος, ἔπρεπε νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς δικές τους ἐποπτικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς μηχανισμομούς.
Ὅπερ κι ἐγένετο.

Σῦν τῷ χρόνῳ, γιὰ ἀκόμη μεγαλύτερες πιέσεις, οἱ ἄκαπνοι ἔως τότε Ἀλβανοί, ποὺ οὐδέποτε ἀντεστάθησαν στοὺς Τούρκου καὶ οὐδέποτε τοὺς ἐπολέμησαν, ξαφνικά, γιὰ λόγους πολιτικῶν σκοπιμοτήτων, ἀλλὰ κι ἐπειδὴ ἦσαν πάντα πρόθυμα παραπέδια τῆς ἑκάστοτε ἐξουσίας, ἀπέκτησαν κράτος ἀπὸ τὸ πουθενά.

8 Ἰουνίου 1917. Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

Οἱ «φίλοι μας» καὶ «σύμμαχοί» μας, πρὸ κειμένου νὰ καταθέσουμε τὸ αἷμα μας στοὺς δικούς τους πολέμους καὶ ὑπὲρ τῶν δικῶν τους συμφερόντων, ποὺ πάντα ἦσαν τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, δὲν ἐδίστασαν νὰ καταδικάσουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο σὲ μαῦρα δεσμά, ἂν καὶ ἤδη εἶχε ἀπελευθερωθῇ δύο φορὲς ἔως τότε.   .  .
Φυσικὰ δὲν ἦταν ἡ πρώτη φορά…
Ἔχουμε κι ἄλλα νὰ θυμηθοῦμε γιὰ αὐτὰ τὰ κατακάθια τῆς Εὐρώπης.

Φυσικὰ δὲν μᾶς προέκυψαν …ξαφνικὰ κι ἀπὸ τὸ πουθενά. Τὸ σχέδιον ἐμπλοκῆς τῆς Ἑλλάδος ἦταν παλαιώτερον καὶ φυσικά, ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1915 οἱ «σύμμαχοί» μας θεωροῦσαν τὴν Θεσσαλονίκη …ἀποικία τους!!!

17 Δεκεμβρίου 1915, βομβαρδισμὸς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ κατάληψις προξενείων ἀπὸ τοὺς Γάλλους.

Ὁ Γάλλος στρατηγὸς Σαράιγ, παρακολουθεῖ παρέλασιν τῶν «συμμαχικῶν» στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη.

Ἐννοεῖται πὼς ἔπαιξαν τὸν ῥόλο τους καὶ στὰ τῆς ἀπελευθερώσεώς μας. Ὅταν ὁ Ἰμπραήμ,  σχεδὸν ἄκαπνος, εἶχε στρατοπεδεύσῃ στὴν Πελοπόννησο, θεωρητικῶς κάθε ἐλπίδα ἐπιτυχίας τῆς Ἐπαναστάσεως ἔσβησε. Ἐπὶ πλέον μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ Μεσολογγίου, ἡ ἐπερχομένη καταστροφὴ ἦταν βεβαία. Ὅμως ἐμεῖς εἴχαμε ἀγαπημένους «συμμάχους» καὶ «προστάτες» καὶ «νταβατζῆδες». Κι ἔτσι, μᾶς προέκυψε ἡ Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καὶ ἡ ἀποχώρησις τοῦ Ἰμπραῆμ, μέσα σὲ κλίμα …φιλικὸ κι ἀγαπησιάρικο. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλος ὁ στρατός του ἀπὸ Γάλλους ἀξιωματικοὺς ὀργανώθῃ. Πῶς ἦταν δυνατόν νά …πολεμήσουν μεταξύ τους Γάλλοι μέ Γάλλους; Πλὴν λοιπὸν τοῦ φρουρίου τοῦ Ῥίου, ὅλα τὰ φρούρια παρεδόθησαν στὸν Μαιζῶν, ποὺ ἔσπευσε νὰ κατσικωθῇ στὶς πλάτες μας, θεωρώντας τὴν Πελοπόννησο τσιφλίκι του. Τόση δυστυχία οὔτε μὲ τοὺς Τούρκους.

Παράδοσις Νεοκάστρου ἀπὸ τὸν Ἰμπραὴμ (μὲ τοὺς Γάλλους ἀξιωματικούς) στοὺς …Γάλλους τοῦ Μαιζῶνος

Στρατόπεδον Γάλλων κοντὰ στὴν Πύλο, 1828-29

(τὶς παραπάνω φωτογραφίες ἁλίευσε ὁ Ἰωάννης Μπουγᾶς)

29 Αὐγούστου 1828. Ἡ γαλλικὴ κατοχή.

Κατοχὴ τῆς Πελοποννήσου λοιπὸν τοῦ 1828-1829, ὅταν ἤδη, οἱ ἐντολὲς τῶν Rothschild ἐδόθησαν καὶ ὑπαγόρευαν μικρὲς κρατικὲς ὀντότητες, τύπου νεοσυστάτου ἑλλαδικοῦ κράτους, μὲ σύνορα ἔως τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα. Καὶ φυσικὰ ἡ δική μας …ἐπανάστασις δὲν ἦταν καὶ τόσο …αὐτόβουλος καὶ τυχαία, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς τὸ πείραμα ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Γαλλία, μετεκύλησε στὴν Ἰταλία, πέρασε ἀπὸ ἐδῶ, γιὰ νὰ καταλήφῃ στὶς …καρατομήσεις τῶν Ῥομανῶφ!!!

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὴν γαλλικὴ κατοχὴ τῶν Ἑπτανήσων (1797-1799), ποὺ δὲν ἄφησαν πίσω τους καὶ τὶς …καλλίτερες τῶν ἐντυπώσεων. (Μόνον μὲ τὸν Ἀλῆ πασσᾶ τὴν ἐπάτησαν ὀλίγον…!!!)

Οἱ «σύμμαχοί» μας Γάλλοι πάντα, μὰ πάντα, προθυμότατοι, ἀνελάμβαναν γιὰ χάριν τῶν ἀφεντικῶν τους, πολλὲς βρώμικες δουλειές, μά, κυρίως, νὰ μᾶς …φέρουν στὸν ἴσιον δρόμο. Τὸ ξέρουμε τὸ ἐργάκι. Ἔχει ξαναπεχθῇ…
…καὶ κάθε φορὰ ἦταν καὶ περισσότερο αἱματοβαμμένο ἀπὸ τὴν προηγουμένη.

«…Μετά το 1834, όμως, και την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα της ανεξάρτητης Ελλάδας, αναπτύχθηκε μία μικρή εβραϊκή κοινότητα. Αριθμός εβραϊκών οικογενειών από τη Γερμανία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών και ο χρηματιστής Μαξ ντε-Ρότσιλντ, ο οποίος συμμετείχε στην ακολουθία του βασιλιά Όθωνα.…»

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Τώρα ὅμως δὲν τοὺς ἐκάλεσε κάποιος σουλτάνος ἢ κάποιος μαυροκορδάτος ἢ κάποιος βενιζέλος «ἐθνάρχης». Δὲν τοὺς ἔφερε ἡ …σπορὰ τῆς τύχης!!! Τώρα τοὺς ἐκάλεσαν τὰ τΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛικὰ καλόπαιδα,ποὺ ὅπως πάντα, μόνον τῶν ἀφεντικῶν τους τὶς ἐντολὲς ἐκτελοῦν, παρὰ τὰ παχειὰ τὰ λόγια καὶ τὰ παραμύθια.
Τώρα οἱ Γάλλοι, ὡς …ἐκλεπτισμένο πλέον στράτευμα, εἶναι ἐδῶ, ἐπιβλέπουν τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἐλέγχουν τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ἀνεξαρτοποιοῦν τὴν ἀνεξάρτητο ἀρχὴ δημοσίων ἐσόδων καί, ἐνίοτε, μᾶς ἁρπάζουν τὸ νερὸ κι ὅ,τι ἄλλο μᾶς ἀπέμεινε. Ὄχι καλὲ γιὰ τὴν πάρτη τους… Πάλι τὰ ἀφεντικά τους ἐξυπηρετοῦν
… Ὅπως ἀκριβῶς κάνουν καὶ στὸ Μαλί, ὅπου προστατεύουν, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή τους, τὰ χρυσορυχεῖα τῶν Rothschild!!!

Ὁ μόνος λόγος ποὺ τὸ Μάλι λιμοκτονεῖ εἶναι οἱ Rothschild!!!

Πρὸ πάντων τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων εἴπαμε!!! Καὶ πρὸ πάντων νὰ τιμοῦμε τὶς «συμμαχίες» μας…
Ἔτσι;

Φιλονόη

Ἡ ὑπόθεσις ἀπελαλύφθη ἀπὸ τὸν Νῖκο Ῥούσση τὸ 2015 καὶ τώρα ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνεται:
(Τὰ ἔντονα γράμματα παρακάτω δικά μου. Στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως, ἐπίσης μὲ ἔντονα γράμματα ἀπὸ ἐμέναν, τὸ πλῆρες κείμενον τῆς συμφωνίας, ἀπὸ τὸ 2015.)

Τσίπρας: Παρουσίασε ως «Εθνική Στρατηγική Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως» την συμφωνία Τσακαλώτου-Σαπέν!

Τοῦ Νίκου Ῥούσση

Όλα όσα παρουσίασε, με πομπώδη τρόπο, ο πρωθυπουργός, για την «Εθνική Στρατηγική» που θα χαράξει και προφανώς θα εφαρμόσει, αν προλάβει, αυτή η κυβέρνηση, για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας Σαπέν-Τσακαλώτου, που υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, παρουσία του ιδίου του πρωθυπουργού και του τέως προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.

Με την συμφωνία αυτήν, που αποκρύφθηκε επιμελώς από την κυβέρνηση τότε, λόγω …εποχής, η Ελλάδα τέθηκε υπό Γαλλική κηδεμονία αφού, όπως κατ’ αποκλειστικότητα είχε αποκαλύψει ο Reporter, οι Γάλλοι ανέλαβαν να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και τις ιδιωτικοποιήσεις!

Όλα αυτά, δηλαδή, που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα πράξει η κυβέρνηση του, για να εκσυγχρονίσει την δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και για να προχωρήσει στις ιδιωτικοποιήσεις, που αντιστρατεύεται το κόμμα του.

Ευχής έργον είναι ότι, με βάση αυτή την συμφωνία που ευρίσκεται ήδη εν ισχύ, Γάλλοι τεχνοκράτες επισκέπτονται «κρυφίως», από τις αρχές του 2016, την Ελλάδα και προσφέρουν τεχνογνωσία και εκπαίδευση στους δημόσιους υπάλληλους, για να προχωρήσουν, επιτέλους, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην δημόσια διοίκηση.

Αυτό που απέκρυψε, για προφανείς λόγους, ο πρωθυπουργός, κατά την ανακοίνωση των «μεγαλόπνοων σχεδίων» του, είναι ότι, με βάση αυτή την συμφωνία –που είναι υποχρεωμένη να τηρήσει και να εφαρμόσει η Ελλάδα- προβλέπονται:

*Σαρωτικές αλλαγές στην δημόσια διοίκηση με μετακινήσεις υπαλλήλων, σύνδεση αμοιβής και αποτελεσματικότητας για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλαγή των μισθών και των μη μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, διαφάνεια στις υπουργικές αποφάσεις και στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων και άμεση πρόσβαση των πολιτών στα φορολογικά τους στοιχεία.

παροχή τεχνογνωσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής, την πραγματοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

*Η ενημέρωση, δύο φορές τον χρόνο, της ελληνικής και γαλλικής πλευράς, από δύο ανωτέρους δημοσίους υπάλληλους, για την πορεία των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων.

Οι λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχουν αναλάβει να κάνουν οι Γάλλοι, με την πλήρη συναίνεση της παρούσης κυβερνήσεως από το 2015, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Συμφωνίας Τσακαλώτου-Σαπέν.

πηγὴ

Κι ἐδῶ ἡ συνέχεια τῆς ἀποκαλύψεως:

Γαλλική διοίκηση στο δημόσιο-Τι θα κάνουν οι Γάλλοι στα υπουργεία*

Ἀκολουθεῖ τὸ πρῶτο δημοσίευμα:

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η Γαλλία αναλαμβάνει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, τους φόρους και τις ιδιωτικοποιήσεις

Υπό Γαλλική κηδεμονία, βρίκεται από σήμερα η Ελλάδα μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε χθες. Με την συμφωνία αυτήν η Γαλλία αναλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και τις ιδιωτικοποίησεις. Ο ρόλος της θα είναι να σχεδιάσει τις μεταρρυθμίσεις και να συμμετέχει στην υλοποίησή τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και μέσω της αποστολής μονίμων Γάλλων τεχνοκρατών αλλά και άλλων που θα επισκέπτονται τακτικά την Αθήνα.

Την συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και εκ μέρους της Γαλλικής ο Υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν, με την παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Τοῦ Νίκου Ῥούσση

Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στην δημόσια διοίκηση με μετακινήσεις υπαλλήλων, σύνδεση αμοιβής και αποτελεσματικότητας για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλαγή των μισθών και των μη μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, διαφάνεια στις υπουργικές αποφάσεις και στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων και άμεση πρόσβαση των πολιτών στα φορολογικά τους στοιχεία.

Προβλέπει επίσης την παροχή τεχνογνωσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής, την πραγματοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

Τόσο από ελληνικής όσο και από γαλλικής πλευράς, θα οριστούν δυο ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ενημερώνουν αντιστοίχως τις ελληνικές και τις γαλλικές αρχές για την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας (με δική μας μετάφραση διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει δώσει στην δημοσιότητα, αλλά και στα αγγλικά) έχει ώς εξής:

Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για μια εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δημοκρατία

Στόχοι:

Με βάση τις μακροχρόνιες ιστορικές σχέσεις και ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία, και με βάση το κοινό συμφέρον και την δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώωσεως, θα θέλαμε να παρατείνουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την συνεργασία μας για τις μεταρρυθμίσεις.

Η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση του οικονομικού και δημοσιονομικού τοπίου και για το ξεκλείδωμα της αναππύξεως και την αύξηση της απασχολήσεως.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το υψηλού επιπέδου μνημόνιο αποσκοπεί στην επαναβεβαίωση της δεσμεύσεως της Ελλάδας να αναπτύξει και να εφαρμόσει φιλόδοξη στρατηγική μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με την γενική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και στην προθυμία της Γαλλίας να παραμείνει μια μεταρρύθμιστική εταίρος για την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια.

Αμοιβαίο συμφέρον μας είναι να πραγματοποιήσουμε βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στην δημόσια διοίκηση τους, και να συμβάλουμε στην απελευθέρωση της αναπτύξεως.

Αυτή η εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις βασίζεται στα εξής: i) την αμοιβαία κατανόηση σχετικά με τις μεθόδους εργασίας ii) το σχεδιασμό και την οικειοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και επιτόπου, σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών iii) την συνοχή και την συνεργασία στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών προσπαθειών για την στήριξη στην Ελλάδα . Η επιθυμία να δούμε εκ νέου την Ελλάδα στον δρόμο της κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών, των γαλλικών αρχών και της Επιτροπής, μέσω του Μηχανισμού Υποστηρίξεως των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω δράσεως.

Τομείς:

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη μέλη που ενεργούν ως εταίροι μεταρρυθμίσεως, η Γαλλία και η Ελλάδα επιθυμούν να αναπτύξουν την συνεργασία τους για την μεταρρύθμιση ιδίως στους ακόλουθους τομείς, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της δημιουργίας δυνατοτήτων. Οι τομείς αυτοί έχουν επιλεγεί για:

α) την σημασία τους για μια βιώσιμη στρατηγική για την μεταρρύθμιση της Ελλάδας προς μια πιο αποτελεσματική και ικανή διοίκηση και τον κρίσιμο ρόλο τους για την ανοικοδόμηση του φορολογικού τοπίου, την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος, την απελευθέρωση της αναπτύξεως αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική διοίκηση

 β) την γνωστή, καθιερωμένη και αναγνωρισμένη Γαλλική εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.

Μεταρρύθμιση της Κεντρικής Διοικήσεως

Η Γαλλία θα παράσχει βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της μακροχρόνιας παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην Αθήνα, για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεταρρυθμίσεως της κεντρικής διοικήσεως και ειδικότερα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

–       Βελτίωση της διακυβερνήσεως, ιδίως ενισχύοντας την ικανότητα διυπουργικού συντονισμού (καλύτερος προγραμματισμός, παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανάπτυξη της δυνατότητας διαιτησίας στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων) και την πιλοτική εφαρμογή της μεταρρυθμίσεως (ενίσχυση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρυθμίσεως, την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων και την δημιουργία ενός δικτύου μεταρρυθμίσεων).

–       εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών (μετάβαση από ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στην δομή σε ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στις υπηρεσίες) βοήθεια προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως (MIAR) για να συντονίσει την μετάβαση προς την απλοποίηση των συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων που εμπλέκονται, για να αυξήσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνοντας μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία μίας στάσεως (τύπου ΚΕΠ), και για να αναθεωρήσει τους στόχους των παρεχομένων υπηρεσιών.

–       Βελτίωση της Διαχειρίσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού: επανασχεδιασμός του συστήματος των μισθών σε σχέση με μια νέα κατάταξη του «Κλαδικού» συστήματος, αναθεώρηση των μη μισθολογικών παροχών, αναθεώρηση του συστήματος επιλογής των κορυφαίων στελεχών, εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολογήσεως της αποδόσεως και σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση για κορυφαία στελέχη, ανάπτυξη ενός συστήματος κινητικότητας που βασίζεται στην χρήση των περιγραφών θέσεων εργασίας, οικοδόμηση ενός μονίμου εργαλείου ανακατανομής χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως που συνδέει την ζήτηση με την προσφορά και τέλος, βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων με βάση τον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών ανθρωπίνου δυναμικού.

–       Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας: ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, βελτίωση του συστήματος για την διαφάνεια των δημοσίων εγγράφων και αποφάσεων.

–       Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: βοήθεια για την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την κυβέρνηση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ορθών πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, σε συνέχιση της στενής συνεργασίας με τους εταίρους που συμμετέχουν ήδη σε αυτόν τον τομέα, εφαρμογή των πολιτικών της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανάπτυξη των έργων πληροφορικής , ανάπτυξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.

–       διαχείριση των αλλαγών: υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής).

Φορολογική Μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ελληνικών αρχών και με την επιφύλαξη του βαθμού της θεσμικής αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η Γαλλία ανέλαβε την υποχρέωση να ενισχύσει την τεχνική υποστήριξη της στον τομέα της φορολογίας, σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση .

Όσον αφορά στο πεδίο φορολογικού ελέγχου

–       Με την επιδίωξη ad-hoc τεχνικής βοήθειας μέσω των αποστολών βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα του επαγγελματισμού του φορολογικού ελέγχου των φορολογουμένων υψηλού πλούτου και για τους συναφείς εσωτερικούς ελέγχους.

–       Με την εξέταση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, της πιθανής δημιουργίας ενός εθελοντικού μηχανισμού αποκαλύψεως των off-shore λογαριασμών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων.

–       Με την παροχή στην Ελλάδα, από την 1η Δεκεμβρίου 2015, ενός μακροπροθέσμου εμπειρογνώμονα που ειδικεύεται στον φορολογικό έλεγχο, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων συμβούλων που στελεχώνουν το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών .

Όσον αφορά στα θέματα φορολογικής συμμορφώσεως

Παροχή της εμπειρίας της Γαλλίας για την δημιουργία ενός εργαλείου για την πρόσβαση στην φορολογική νομοθεσία και στα διοικητικά έγγραφα, που θα επιτρέπει στους Έλληνες φορολογουμένους και τις υπηρεσίες της φορολογικής διοικήσεως να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτική και πλήρη τεκμηρίωση φόρου.

– Ενίσχυση της τεχνικής υποστηρίξεως σχετικά με τα θέματα των εσωτερικών ελέγχων και τον έλεγχο των κινδύνων, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά όπως απαιτείται διεθνώς και να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών.

Τέλος, η Γαλλία προτίθεται να συνοδεύονται οι μεταρρυθμίσεις αυτές με την σταδιακή ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών στο πρόγραμμα καταρτίσεως των δημοσίων οικονομικών, από την αρχή του 2016 και μετά, κάτω από συνθήκες που θα ορίζονται από τις δύο χώρες. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτική εμπειρία σε επιχειρησιακές υπηρεσίες της γαλλικής φορολογικής διοικήσεως (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οικονομικών).

Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας

Η Γαλλία είναι έτοιμη να προσφέρει την πλήρη στήριξη και την εμπειρία της για να βοηθήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη της διαχειρίσεως των περιουσιακών της στοιχείων και στο πρόγραμμα διαθέσεώς τους, ιδίως μοιραζόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Μετοχικού Κυβερνητικού Οργανισμού (APE), στα εξής μεταξύ άλλων θέματα:

–       Παροχή συμβουλών στις ελληνικές δημόσιες αρχές για την δημιουργία του νέου Ταμείου που πρέπει να ιδρυθεί σύμφωνα με την συμφωνία της 13ης Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο. Οι συμβουλές της Γαλλίας κατά την διάρκεια της δημιουργίας του προγράμματος διαχειρίσεως και διαθέσεως περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην διακυβέρνηση, την διάρθρωση και τις βασικές αποφάσεις τους μηχανισμούς του Ταμείου.

–       Μεταφορά της εμπειρίας του ΑPE σχετικά με την διαχείριση των δημοσίων φορέων πριν και μετά την μεταβίβασή τους: το συνολικό συντονισμό της ιδιοκτησιακής πολιτικής, την διακυβέρνηση και την εκπροσώπηση στο συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου, την παρακολούθηση της στρατηγικής των εταιρειών χαρτοφυλακίου, την χρηματοοικονομική παρακολούθηση, την παρακολούθηση των επενδύσεων, τα προγράμματα αναδιαρθρώσεως και πωλήσεων, την διαμόρφωση της μερισματικής πολιτικής.

Μεταφορά της εμπειρίας του ΑΡΕ σε προγράμματα διαθέσεως δημόσιας περιουσίας:

– Προετοιμασία των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να πωληθούν, επιλογή των καταλλήλων διαδικασιών της αγοράς (IPO, dual track, ABB, ανταγωνιστικές διαδικασίες, κ.λπ.)

– Προσδιορισμός των δυνητικών επενδυτών

– Χειρισμός των λογιστικών θεμάτων, προετοιμασία των pro forma ενοποιημένων λογαριασμών

– Ζητήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές εισφορές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

– Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων των δημοσίων υπηρεσιών

– Εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο φορέα διακυβερνήσεως σε κρατικές εταιρείες, και προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Κυβερνήσεως

–       Ρυθμιστικά θέματα

–       Θέματα ανταγωνισμού

Μέθοδοι εργασίας:

–       Η εταιρική αυτή σχέση για την μεταρρύθμιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας να στηρίξει την Ελλάδα. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου για την υποστήριξη της τεχνικής συνεργασίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ως βασικό συνομιλητή. Επίσης, θα είναι πλήρως συνεπής με τις δεσμεύσεις και τα μέτρα οικονομικής μεταρρυθμίσεως που συνδέονται με το πακέτο οικονομικής βοήθειας.

– Η Ελλάδα θα διατηρήσει την πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή κυριότητα των μεταρρυθμίσεων.

– Ο εταίρος της μεταρρυθμίσεως (η Γαλλία) μοιράζεται κρατικού επιπέδου εμπειρίες, ορθών πρακτικών και υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές κατά την διαδικασία σκέψεως για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μεταρρυθμίσεων και δράσεων. Αυτή η εταιρική σχέση συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών για την υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια, και διευκολύνει την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό, η Γαλλία παρέχει πολιτική στήριξη μέσω της διατηρήσεως και  αναπτύξεως υψηλού επιπέδου επαφών με τις ελληνικές αρχές, το SRSS, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Γαλλία αντιπροσωπεύεται από έναν ανώτερο συντονιστή και, όταν είναι αναγκαίο, άλλους εξουσιοδοτημένους ανωτέρους δημοσίους υπαλλήλους. Οι ελληνικές αρχές θα ορίσουν επίσης ένα ανώτερο συντονιστή.

– Για κάθε έναν από τους βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων, κάθε μέρος θα διασφαλίσει ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέσα για την επίτευξη των βασικών πτυχών της εποπτείας και παρακολουθήσεως των σχετικών έργων. Οι δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστηρίξεως, καθώς και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών, θα πρέπει να καθορίζονται και συμφωνούνται μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Γαλλίας, σε συντονισμό με την SRSS και τους άλλους εμπλεκομένους εταίρους στην μεταρρύθμιση. Η απαιτουμένη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τον βαθμό αυτονομίας του.

– Σε επίπεδο έργου, η Γαλλία υποστηρίζει περαιτέρω τις Ελληνικές Αρχές, σε συντονισμό με την SRSS, για τον εντοπισμό και την διαμόρφωση της σχετικής ειδικότητας. Ανάλογα με την φύση της συνδρομής που θα παρασχεθεί, θα αποκτηθεί εξειδίκευση, κυρίως από την Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διεθνείς οργανισμούς, τους δημοσίους οργανισμούς ή / και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες . Η βοήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας βελτίστης ισορροπίας μεταξύ σεμιναρίων και εργαστηρίων στην Γαλλία ή στην Ελλάδα, και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποστολές εμπειρογνωμόνων (με εγκατάσταση ή ταξιδεύοντας σε τακτική βάση στην Αθήνα).

– Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οριστικοποιήσουν τις διάφορες διαδικασίες για την χρηματοδότηση της εν λόγω εμπειρίας.

Την πλήρη δέσμευσή μας να ενισχυθεί το υπάρχον πλαίσιο της συνεργασίας επιβεβαιώνει αυτή η συμφωνία.

Τα επιτεύγματα αυτού του πρωτοκόλλου θα αναφέρονται δύο φορές τον χρόνο στις δύο κυβερνήσεις, από δύο ανωτέρους δημοσίους υπαλλήλους, που θα ορισθούν  αντίστοιχα από την Ελλάδα και την Γαλλία.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2015

εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο Υπουργός Οικονομικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας

Εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας

Michel Sapin
Ο Υπουργός Οικονομικών και Δημόσιων Λογαριασμών της Γαλλικής Δημοκρατίας

πηγὴ

 

 

 

 

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply