Ὥρα ἀκυρώσεως τῶν δανείων ἐκ τῆς τραπέζης Πειραιῶς

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
 
(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)
 

Ἐπειδὴ ἔχω σιχαθῇ νὰ βλέπω προσκυνημένα ὄντα ὑποδυόμενα τοὺς πολίτες καὶ τοὺς δικηγόρους τοῦ παρασιτικοῦ παρλιαμενταριστικοῦ μισανθρώπου πολιτεύματος…

Ἐπειδὴ σιχάθηκα τοὺς διαδικτυακοὺς «διακόνους» τοῦ «δικαίου» νὰ καταπίνουν ἀμάσητα τὴν ἀδικία, τὴν ὕβριν καὶ τοῦ τελευταίου ὑπανθρώπου κατὰ τῶν στοιχειωδῶν ἐννοιῶν, προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλασίες στὰ δικόγραφά τους, πομπωδῶς ἐξαίροντες καὶ θυμιάζοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους μέσα στὸν βοῦρκο τῆς ὑπανθρώπου φύσεως…

Ἐπειδὴ δὲν ἀντέχω τὴν τρέλλα τοῦ οὐδεὶς δικηγόρος νὰ μὴν ἀνακόπτῃ τὶς διαταγὲς πληρωμῆς τῆς Πειραιῶς, ποὺ ἀφοροῦν σὲ δάνεια τῶν τριῶν Κυπριακῶν Τραπεζῶν (τὰ ὁποῖα κατόπιν ἀπειλῶν ἐναντίον ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ «ἐξεχωρήθησαν» ἐν μιᾷ νυκτὶ στὸν ὀφειλέτη τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν Μιχάλη Σάλλα!), ἐπικαλούμενος τὴν Ἀκυρότητα τῆς ἐκχωρήσεως τῶν τέτοιων δανείων.

Ἀναλαμβάνω νομικὴ Δράση!!!

Ἡ παροῦσα ὁμάδα σκοπὸν ἔχει νὰ αἰτηθῇ τόσο σὲ συλλογικό, καθὼς καὶ σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο, τὴν ἀκύρωση τῆς ἐκχωρήσεως τῶν δανείων τῶν τραπεζῶν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», «CYPRUS POPULAR BANK Public Co LTD» καὶ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ» στὴν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ἡ ὁποία κατεχωρήθη στὸ ΦΕΚ Κύπρου τὴν 26.3.2013 καὶ μὲ τὴν ὁποίαν προσχεδιασμένη-ἐνορχηστρωμένη «ἐκχώρηση» (ἐντεταλμένη αὐτοχειρία τῶν τραπεζῶν) ξεπουλήθηκαν μέσα σὲ μίαν βραδυά, δάνεια ὕψους 15.000.000.000 (δεκαπέντε δισεκατομμυρίων!!!) ἀπό τὶς τράπεζες αὐτὲς στὴν Πειραιῶς, κυριολεκτικὰ γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, μὲ μόνον δύο μονογραφές, χωρὶς τὶς ἐλάχιστες προϋποθέσεις, τὶς ὁποῖες ὁρίζει ὁ νόμος γιὰ νὰ μεταβιβασθῇ ἡ ἐπιχείρησις ἑνὸς περιπτέρου σὲ ἕνα ἄλλο!!!
Μέτρα καὶ ἐνέργειες Ὁμάδος Δανειοληπτῶν (καὶ Ἐγγυητῶν) κατὰ Τραπέζης Πειραιῶς, γιὰ τὰ ἐκχωρηθέντα σὲ αὐτὴν δάνεια

          1ον) Ἄσκησις Συλλογικῆς ἤ/καὶ ἀτομικῶν ἀγωγῶν (ἀρνητικῶν περὶ χρέους ἀγωγῶν) ἐναλλακτικῶς μὲ σκοπὸ ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀποφάσεις ἐπὶ τοῦ κρισίμου θέματος ὅτι ἡ τράπεζα Πειραιῶς δὲν εἶναι ἡ ἐκδοχέας τῶν δανείων (δὲν τῆς ἔχουν ἐκχωρηθῇ-μεταβιβασθῇ νομίμως τὰ δάνεια ἀπὸ τὶς Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκὴ καὶ Ἑλληνική). Ἔτσι, ἡ τράπεζα Πειραιῶς δὲν θὰ ἔχῃ τὴν νομικὴ δυνατότητα νὰ ἀναζητᾷ δικαστικῶς ἀπαιτήσεις τέτοιων δανείων κατὰ τῶν ὀφειλετῶν καὶ ἐγγυητῶν τῶν δανείων, τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζεται ὅτι τῆς ἀνήκουν, οὔτε θὰ δύναται νὰ τὰ ἐκχωρῇ περαιτέρω ἀλλοιῶς, δηλαδὴ σὲ ἐναντία περίπτωση ἐκχωρήσεως τῶν τέτοιων δανείων ἐκ μέρους της σὲ τρίτους, ἡ ἀκυρότητα τῆς τέτοιας περαιτέρω ἐκχωρήσεως θὰ ἔχῃ προβλεφθῇ νὰ ἐπέρχεται μὲ τὴν ἴδια ἀπόφασή που θὰ ἐκδοθεὶ ἐπ τῶν ἀγωγῶν μας.

          2ον) Κατάθεσις Προσθέτου  Λόγου Ἀνακοπῆς γιὰ ὅσους ἔχουν ἤδη ἐκδοθῇ διαταγὲς πληρωμῆς εἰς βάρος τους ἀπὸ τὴν τράπεζα Πειραιῶς γιὰ τέτοια δάνεια. Μὲ τὸν τέτοιων Πρόσθετο Λόγο θὰ πλήττεται ἡ ἀκυρότητα τῆς ἐκχωρήσεως τῶν τέτοιων δανείων μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

          3ον) Ἄσκησις ἀναστολῆς ἐκτελέσεως ἡ ῥυθμίσεως καταστάσεως (ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τῆς τραπέζης Πειραιῶς)  ὥστε νὰ ζητηθῇ νὰ ἀνασταλῇ –γιὰ τὸν λόγο τοῦτο- ἡ περαιτέρω ἐκτελεστικὴ διαδικασία εἰς βάρος τῶν ὀφειλετῶν (πρωτοφειλετὼν καὶ ἐγγυητῶν) μέχρι τὴν τελεσιδικία τῆς ἀγωγῆς ἢ τὴν ἔκδοση ὁριστικῆς ἀποφάσεως τῆς ἀνακοπῆς τους (ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

        4ον) Πρόσκλησις στὶς νῦν διοικήσεις τῶν τραπεζῶν νὰ μᾶς παράσχουν περαιτέρω ἔγγραφα καὶ στοιχεῖα ἀναφορικὰ μὲ γεγονότα καὶ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν ἀκυρότητα τῶν τέτοιων ἐκχωρήσεων καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ παρέμβουν ὑπὲρ ἡμῶν στὶς τέτοιες δίκες, ἔχοντας θέσῃ ἐκ τῶν προτέρων σ΄ αὐτὲς μίαν προκαταρκτικὴ μαζύ τους συμφωνία γιὰ ἐξόφληση/ῥύθμιση τῶν δανείων, στὸ 10% maximum ὅταν αὐτὲς θὰ ἐπιστρέψουν σ΄ αὐτές.

Ὄφελος γιὰ ὸν δανειολήπτη (ἐγγυητή) τέτοιων δανείων

  • Ἀναστολὴ πράξεων ἐκτελεστικῆς διαδικασίας (σὲ περίπτωση ἀνακοπῆς) ἢ μὴ ἔκδοση διαταγῆς πληρωμῆς (σὲ περίπτωση ἀσκήσεως ἀγωγῆς μας) λόγῳ ἐκκρεμοδικίας γιὰ 1 ½ χρόνο τὸ ἐνωρίτερον.
  • Σὲ περίπτωση εὐοδόσεως ἀτομικῆς ὑποθέσεως: α) τὴν ἐπικαλούμεθα στὶς λοιπὲς (πρωτοδίκως ἢ κατ΄ἔφεσιν, ἀναλόγως χρονισμοῦ ἑκάστης ὑποθέσεως σὲ σχέση μὲ τις λοιπές), β) ἡ τράπεζα Περαιῶς δὲν θὰ ἔχῃ κάποιο δκαίωμα νὰ διεκδικήσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε ἀπὸ ἐσᾶς.
  • Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσωμε συμβιβασμὸ μὲ τὶς τρεῖς Κυπριακὲς τράπεζες στὸ ποσοστὸ 10% ἢ καὶ λιγότερο (ἀναλόγως τῆς κατηγορίας δανείων) ὅταν ἤθελε ἐπιστρέψουν σ΄ αὐτές, χωρὶς ὅμως νὰ δύναμαι τώρα νὰ τοποθετηθῶ ἐπ΄αὐτοῦ, μιᾶς καὶ δὲν ἔχω εἰσέτι ἐπικοινωνήσῃ μαζύ τους, ὥστε νὰ τοὺς θέσω τὸ θέμα.

*****

Διαφορὰ τῆς παροσύσης ὁμάδος ἀπὸ τὰ «μαγαζάκια».

1.- Οἱ κινήσεις θὰ ἐκπορεύονται ἀπὸ ἐμέναν γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: Καὶ γνωρίζω καὶ θέλω καὶ μπορῶ. Συνεννόησις, συμβουλές, ναί. Νταβατζηλίκια ὄχι. Εἰσοδιστὲς δὲν θὰ ἐπιτραποῦν, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀποτέλεσμα.

2.- Κλάψες, νομικὲς καρικατοῦρες, φαρισαϊκὲς «νομικές» (ἂς γελάσω) καρικατοῦρες, κομμένες. Ἐδῶ δὲν εἶναι ὁ ὦμος τοῦ φίλου σου γιὰ νὰ κλάψῃς Ἡ ἀηδιαστικωτάτη κλάψα, ζητιανιά, ψευτονταηλίκι καὶ αὐτοπροβολὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς διάφορες σελίδες καὶ ἰστοσελίδες τῶν «χαχαμίκων» «δικηγόρων», ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν, οἱ ὁποῖοι ἁναλίσκονται σὲ προβολὲς στὴν τηλεόραση, γλειψίματα στοὺς «ἰσχυρούς» (τρομάρα τους), παρακλήσεις καὶ λοιπὲς ἀπάδουσες πρὸς τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ (κάθε) ἐνανθρωπιζομένου  ὄντος ἐκδηλώσεις δὲν ἔχουν κάποιαν θέση.

3.- Τὰ «παιντιά» τοῦ διαδικτύου (ἴντερνετ), ποὺ ἐδιδάχθησαν, τρόπος τοῦ λέγειν, τὴν Νομικὴν ἐπιστήμην μέσῳ διαδικτύου (καὶ ἀποπειρῶνται νὰ μᾶς τὴν μεταδώσουν) δὲν γνωρίζουν βεβαίως, οὔτε ἔχουν τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα ἢ τὴν διάθεση, νὰ ἀσχοληθοῦν νὰ διαβάσουν κάποιο σοβαρὸ σύγγραμμα νομικῆς, οὔτε γνωρίζουν ὅτι χρονικὰ ἑγὼ πρῶτος ἐδιδάχθην τὴν χρήση νομικῆς βάσεως δεδομένων, πρὶν αὐτοὶ νὰ εἶχαν κἂν γεννηθῇ ( καὶ συγκεκριμένα τὸν Μάρτιο τοῦ ἔτους 1979 στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης). Ἔκτοτε ἔχω προχωρήσῃ ἔτη φωτὸς μπροστὰ ἐνῶ ἐκεῖνοι μηρυκάζουν καὶ θὰ ἀναχαράζουν ἐφ΄ ὅρου ζωῆς τους αὐτὰ ποὺ τοὺς ὁδηγοῦν οἱ ….. βοσκοὶ τοῦ διαδικτύου, τρομάρα τους!

4.-Ἡ ὅλη δρᾶσις θὰ ἀσχοληθῇ μόνον μὲ σοβαρὰ νομικὴ θεμελίωση (ὄχι μὲ μπουρδολογικὴ ἑρμηνεία ἀλὰ χάβρα τῶν Ἰουδαίων) τῶν θεμάτων που θὰ διεξέλθωμεν.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
     ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρη  αρ. 9, 172 34 ΔΑΦΝΗ
          Τηλ./Φαξ: 210-648888
         Φορητό : 693-6428888
 
  E-mail : [email protected]
-Διεύθυνσις ὁμάδος στὸ Facebook : https://www.facebook.com/groups/361557217596245/
 
-Διεύθυνσίς  μου στὸ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010771681285
(Visited 225 times, 1 visits today)
Leave a Reply