Γερμανικὲς …ἐπιστροφές!!!

Οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν δώση τὸν ἀκριβὴ ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ …ἔπιασαν μὲ πλαστὰ ἑλληνικὰ ἔγγραφα, καὶ τὰ ὁποῖα ἦλθαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Στὴν ἀρχὴ ἔλεγαν γιὰ 1000 ἄτομα, μόνον γιὰ ἐφέτος.
Τώρα λὲν γιὰ 3200. Αὔριο ….πόσους ξέρει.

Μάλιστα, αὐτὰ τὰ 1000 ἄτομα, εἶπαν ὅτι τὰ ἔστειλαν…..πίσω.
Ποιά εἶναι;
Ἐνημερώθησαν οἱ ἑλληνικές ἀρχές;
Ἐὰν ναί, ποῦ εἶναι τώρα;

Εἶναι μεγάλο θέμα, τὸ ὁποῖο δὲν ἀφορᾶ μόνο σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐπίσης τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τοὺς Αὐστριακούς, οἱ ὁποῖοι τὰ ἴδια περνοῦν στὰ χερσαία σύνορά τους μὲ τὴν Γερμανία.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply