Ὑπερασπιζόμεθα τά Πάτρια ἐδάφη ἤ…;

…παραδιδόμεθα σέ κάθε εἰσβολέα αὐτοβούλως;

Ὑπερασπιζόμεθα τίς οἰκογένειές μας…;
…ἤ τίς προσφέρουμε σφάγια εὐχαρίστως καί οἰκειοθελῶς σέ κάθε ἕναν πού προσβλέπει στόν ἀφανισμό τους;

Ὑπερασπιζόμεθα τίς ζωές μας…;
…ἤ διαδίδουμε πώς εἴμαστε τά πρόθυμα αὐτόβουλα θύματα κάθε νέας γενοκτονικῆς ἐπιβουλῆς εἰς βάρος μας;

Ἡ ἀλήθεια, ποὺ κρύβεται στὸ βάθος τῶν …ἀπαντήσεων τῶν παραπάνω ἐρωτημάτων, περιλαμβάνει ἐκ τῶν πραγμάτων κοινὲς διαπιστώσεις.
Ναί, πολλὲς οἱ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος ἐπιβουλές.
Ναί, ἀκόμη μεγαλυτέρα ἡ ἄγνοιά της.
Ναί, θύματα κι ἐμεῖς ἑνὸς εὑρυτέρου μηχανισμοῦ ἐλέγχου μας, ποὺ σκοπὸ ἔχει μόνον τὸ νὰ παραμένουμε ἐγκλωβισμένοι σὲ ἐλάχιστες, ἀνούσιες καὶ καταληκτικῶς καπελωμένες μορφὲς ἀντιστάσεως, ἀλλὰ οὐδέποτε σὲ ἐποικοδομητικὰ καὶ πανανθρώπινα ἔργα.

Ὅλα εἶναι λάθος στὸν πλανήτη μας. Ὅλα. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο καὶ πρέπει νὰ παύσουν.
Ἔως τότε ὅμως χρέος μας εἶναι νὰ ἐπιβιώσουμε, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ ξανά-κτίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν κόσμο μας.
Κι ἀκριβῶς γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους, πρὸς ὥρας τοὐλάχιστον, οἱ ἐχθροί, ἀληθεῖς ἢ φανταστικοί, πρέπει γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν νὰ εἶναι κοινοί μας ἐχθροί. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἐνώσει εἶναι ἡ μό
νη μας διαδρομὴ καί, κατόπιν αὐτῆς τῆς διαπιστώσεως, νὰ χαράξουμε τὰ ἐπόμενά μας βήματα, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ θέσουμε τὰ θεμέλια ἑνὸς ἄλλου κόσμου, πιὸ ἠθικοῦ κι ἐλευθέρου.

Ἑνὸς κόσμου γιὰ τὸν Ἄνθρωπο καὶ ὄχι γιὰ τοὺς κάθε λογῆς κι ἐπιπέδου δούλους.

Φιλονόη

 

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply