Διεθνῶν ἐξελίξεων οὐσιώδεις λεπτομέρειες

Δύο λόγια ἐκτὸς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητος.

Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῶν ἡμερῶν εἶναι ἡ ἀπολύτος ἐπικράτησις τοῦ Ξῖ στὴν Κίνα. Δεν εἶναι κάτι καινούργιο, ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας συνετελέσθη σὲ διάφορες φάσεις πέρυσι ἀλλὰ ἐπισημοποιήθηκε τώρα μὲ τὴν de facto διὰ βίου τοποθέτησή του στὴν προεδρία.

Δὲν πρέπει νὰ κρίνουμε τέτοιες ἐξελίξεις μὲ τὰ δικὰ μας μέτρα. Ὅπως καὶ στην περίπτωση τῆς Ῥωσσίας, πιθανὸν ἡ ὕπαρξις ἐνὸς ἀπολύτου μονάρχου νὰ εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν διακυβέρνηση τῶν μεγάλων κρατῶν τῆς Ἀσιάς· ὁ Μᾶρξ, πρὶν ἔναν αἰῶνα, εἶχε μιλήση γιὰ «mode de production asiatique» – τὸν ἀσιατικὸ τρόπο παραγωγῆς, ποὺ προϋποθέτει ἀπόλυτο ἐξουσία.

Συγχρόνως ἡ Κίνα ἔχει πάρη ἀποφάσεις ποὺ θὰ τὴν ὁδηγήσουν στὴν πρώτη θέση τῆς παγκοσμίου σκηνῆς μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια. Σὲ μίαν δεκαετία θὰ ἔχη ξεπεράση τὶς ΗΠΑ στὴν ἔρευνα, ἔχει πάρη τὴν στρατηγικὴ ἀπόφαση νὰ ἐπενδύσῃ μαζικὰ στὰ ἠλεκτρικὰ αὐτοκίνητα, εἶναι ἤδη σήμερα ὁ πρῶτος ἐκδότης green bonds κλπ.
Σὲ ὀ,τιδήποτε κυττάζει στὸ μέλλον, ἡ Κίνα ἔχει πάη θέση καὶ τὸ διεκδικεῖ. Πολλὲς ἀπό τις σημαντικότερες ἀποφάσεις της ἐλήφθησαν στὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε, γιὰ αὐτὸ πολλοὶ θεωροῦν τὸ 2017 ὡς τὴν «χρονιὰ τῆς Κίνας».

Ἐὰν ἤμασταν ὀρθολογικοί, θὰ ἔπρεπε κάθε ἡμέρα νὰ ἀφιερώνουμε λίγο ἀπ’ τὸν χρόνο μας γιὰ νὰ μελετᾶμε «τὶ ἔγινε σήμερα στὴν Κίνα».
Ἐὰν ἤμασταν ὀρθολογικοί.

Χρῆστος Κίσσας

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply