Λατρεία τοῦ Ἡλίου στὴν Ἀμφίπολιν

Σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ νομίσματα Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου ποὺ ἐκόπησαν στὴν Ἀμφίπολι, παρατηροῦμε ἕνα σύμβολο, ὅπου ἕνα ὄμικρον ἐμπεριέχεται σὲ ἕνα λάμβδα (1). Αὐτὸ θέλει νὰ πῇ, ὅτι ἐκεῖ στὴν Ἀμφίπολι ὑπῆρχε λατρεία τοῦ Ἡλίου! Πῶς αὐτὴ διεκπεραιώνετο, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία. Ἀπόλυτα σίγουρα εἶναι, ὅτι ὑπῆρχε ἐκεῖ ὁ κατάλληλος ναός. Ἀκόμη ἐκεῖ εἶναι αὐτὸς καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀποκαλύψουν, οὐδεὶς φαίνεται νὰ ἔχῃ τὴν διάθεση.

Τὸ λάμβδα βέβαια ἀπὸ μόνο τοῦ συμβόλιζε τὸν Ἤλιο καὶ ὑπῆρχε σὲ ὅλα τὰ ἱερὰ νομίσματα τῆς Ἀμφιπόλεως (2). Μὲ τὸ ὄμικρον ποὺ συμβόλιζε τὸν δίσκο τοῦ Ἡλίου, δείχνει λατρευτικὸ κέντρο! Ἀναπαρασταίνει τὸν κυκλικὸ περίβολο, ἀφοῦ ἐκεῖ μέσα ἦταν αὐτὸ τὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ τὸ στρογγυλὸ ἄνοιγμα στὸ μετώπιο τοῦ ναοῦ (3). Οὐσιαστικὰ δηλαδή, τὸ σύμβολο εἶναι ἀναπαράσταση τοῦ ἐμπροσθίου ἐπάνω τμήματος τοῦ ναοῦ, ὅπως πεντακάθαρα φαίνεται στὸ νόμισμα (3).

Ὁ ναὸς τοῦ Ἡλίου στὴν Ἀμφίπολι, εἶχε καὶ κάτι ἄλλο ποὺ δεν ὑπῆρχε ἀλλοῦ. Ἤταν καὶ τόπος λατρείας – προσκυνήματος τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἡλίου. Ἡ ταύτισις τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τὸν Ἤλιο, ὑπῆρξε ἀπό τις ἐπικρατέστερες κυρίως στὰα Ῥωμαϊκὰ χρόνια.

Ἀστέριος Τσίντσιφος.

(Visited 150 times, 1 visits today)




Leave a Reply