Διαβολεμένες ἱστορικὲς …«συμπτώσεις»!!!

ΕΛ.ΑΣ. σοῦ λέει κι ἐννοεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία.
Λέει…

Ἡ Ἀστυνομία Πόλεων (1920-1984-!!!-) καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Χωροφυλακὴ (1833-1984-!!!-) συνεχωνεύθησαν τὸ 1984 (κυβέρνησις ἀνδρέα Παπανδρέου, βεβαίως-βεβαίως…!!!!) σὲ ἕνα σῶμα, τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία (ΕΛ.ΑΣ. ἢ ΕΛΑΣ). Σκοπός, λέει, βάσει πάντα τῶν ἐπισήμων ἀνακοινώσεών τους, εἶναι: 

 • Διασφάλισις τῆς δημοσίου εἰρήνης, τῆς εὐταξίας καὶ  τῆς ἀπροσκόπτου κοινωνικῆς διαβιώσεως τῶν πολιτῶν, ποὺ περιλαμβάνει τὴν ἄσκησιν τῆς ἀστυνομίας στὸν τομέα τῆς γενικῆς ἀστυνομεύσεως καὶ τῆς τροχαίας.
 • Πρόληψι;ς καὶ καταστολὴ τοῦ ἐγκλήματος, καθὼς καὶ τὴν προστασία τοῦ κράτους καὶ τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, στὰ πλαίσια τῆς συνταγματικῆς τάξεως, ποὺ περιλαμβάνει τὴν ἄσκησιν τῆς ἀστυνομίας δημοσίου καὶ κρατικῆς ἀσφαλείας.
 • Πρόληψις καὶ  ἀποτροπὴ τῆς παρανόμου εἰσόδου – ἐξόδου ἀλλοδαπῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔλεγχος τηρήσεως τῶν διατάξεων ποὺ ἀφοροῦν στὴν εἴσοδον, ἔξοδον, παραμονὴ καὶ ἐργασία ἀλλοδαπῶν στὴν χώρα μας καὶ περιλαμβάνει τὴν ἄσκησιν τῆς ἀστυνομίας ἀλλοδαπῶν καὶ προστασίας συνόρων.
  (Ναί, ἐδῶ γελᾶμε… ἤ, ὀρθότερα ξεκαρδιζόμεθα!!!)   

πηγή, πηγὴ καὶ πηγὴ

Σήμερα, μὲ διαπιστωμένη καὶ  ἀποδεδειγμένη τὴν ἀκραία βία ποὺ δέχονται οἱ Ἕλληνες, ἰδίως ὅταν διαμαρτύρονται γιὰ τὰ Ἐθνικά μας θέματα καί, συγκεκριμένως, γιὰ τὴν Μακεδονία, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μόνον …εἰρωνικὲς φαντάζουν οἱ ἐπίσημες θέσεις τῆς ΕΛΑΣ. Ναί, μᾶς ἐμπαίζουν, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. Ἐμεῖς, λίγο ἔως πολύ, ἔχουμε ἤδη ἀντιληφθῆ τὸν ἀνθελληνισμὸ τῆς ἐν λόγῳ ὑπηρεσίας καί, ἁπλῶς, κατὰ περίπτωσιν, τὸ βιώνουμε καὶ ἐμπράκτως.
Δὲν ἔχουν λοιπὸν σημασία τὰ ὅσα λέγονται ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται καί, κυρίως, αὐτὰ ποὺ πράττονται.

Θὰ μποροῦσε ὅμως ὁ ἐμπνευστής της, ὡς ἀκροστοιχίδα νὰ ἐπιλέξῃ τὰ δύο Λάμβδα γιὰ νὰ δηλώνῃ τὴν ἑλληνικότητά της (;;;) καὶ νὰ διαβάζουμε σήμερα κάτι σὰν ΕΛΛΑΣ, πού, καταληκτικῶς, θὰ προσέδιδε καὶ μίαν σαφὴ ἑλληνικότητα (παρακαλῶ) στὶς δυνάμεις ἀστυνομεύσεώς μας.
Θὰ μποροῦσε ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε…
Θὰ εἶχε τοὺς λόγους του ὁ δημιουργός της…

ΕΛΑΣ σοῦ λέει κι ἐννοοῦσε τὸν στρατὸ τοῦ ΚΚΕ, πού, βάσει τῶν παραδοχῶν, τῶν καταγγελιῶν καὶ τῶν ὁμολογιῶν τῶν δικῶν του μελῶν (κι ὄχι μόνον!!!):

 • Ἔστησε ἕναν ἐμφύλιο, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, στὸ ὄνομα, λέει, τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τὸν ὁποῖον ὅμως ἀποτελείωσε, ἀκόμη κι ἐν μέσῳ Κατοχῆς.
 • Κατέστρεψε τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία καὶ τὴν ὕπαιθρο χώρα, τρομοκρατώντας τοὺς πληθυσμοὺς καὶ λεηλατώντας ὅ,τι κινητὸ εἶχε ἀξία (ἀλλὰ καὶ ἐκονιορτοποιώντας ὅλα τὰ ἀκίνητα ποὺ ἐπίσης εἶχαν ἀξία), στὸ ὄνομα τῆς …ἐπαναστάσεως.
 • Ὑφῄρπαξε τὶς ἀγγλικὲς λίρες, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν ὁ χρυσὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ ἐξοπλίσῃ στρατὸ καὶ νὰ ἐκπαιδεύσῃ στρατηγούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ πλουτίσουν τὰ ὑψηλόβαθμα στελέχη του.
 • Ἐξηφάνισε κάθε ἀντίλογο, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ δικά του ἐπιφανῆ στελέχη (Βελουχιώτης γιὰ παράδειγμα, ποὺ τὸν παρέδωσε σφάγιον, ἀλλὰ κι ἀργότερα Πλουμπίδης καὶ Μπελογιάννης, καθὼς καὶ χιλιάδες ἄλλους, ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων), μὲ πρόσχημα, λέει, τὴν δημοκρατία. Στὸν βωμὸ δὲ αὐτῆς τῆς βίας δὲν ἐδίστασε νὰ σφαγιάσῃ ἀκόμη κι ἐπιφανῆ του στρατιωτικὰ στελέχη, πρὸ κειμένου νὰ μὴν …ἐπισκιασθῇ τὸ ἄστρον τοῦ Ζαχαριάδου ἢ νὰ μὴν θιγῇ ἡ κατ’ ἐξακολούθησιν λάθος (γιὰ τὸ κόμμα τους) καὶ γενοκτονικὴ (γιὰ τοὺς Ἕλληνες) τακτικὴ τῶν στελεχῶν του.
 • Κατέσφαξε (μὲ τὰ γνωστὰ κονσερβοκούτια, μὲ τὰ τσεκούρια, ἢ ἀκόμη καὶ μὲ τὰ δικράνια) κάθε δημοκρατικὸ πολίτη (βλέπε Ψαῤῥό, πλαστηρικούς-βενιζελικούς) ποὺ θὰ μποροῦσε, ἐν δυνάμει, νὰ ἐκφέρῃ λογικὸ ἢ ἐθνικὸ ἀντίλογο (κι ὄχι μόνον) στὴν βία τους καὶ στὶς ἀγκυλώσεις τους.
 • Ἔκοψε τὴν χώρα στὰ δύο, βιάζοντας τοὺς χωρικοὺς στὶς περιοχὲς ποὺ ἤλεγχε, σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ ἐκτὸς τῆς οἰκονομικῆς τους καταστροφῆς, ἐπὶ πλέον τοὺς ὑπεχρέωνε σὲ βίαιες στρατολογήσεις. Τὸ μακαβριώτερον ὅλων δὲ ἦταν ἡ στράτευσις μικρῶν παιδιῶν, ποὺ κατὰ χιλιάδες ἐθυσιάζοντο, ἀκόμη καὶ ὡς ἐμπροσθοφυλακές, γιὰ νὰ μὴν θιγῇ ἡ κυρίως στρατιωτικὴ δύναμις τοῦ ΔΣΕ. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ ΕΛΑΣ ἦταν τόσο φθηνή, ποὺ μία κόττα ἦταν πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ ὁλόκληρο χωριό.
 • Ἐπάλευσε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις νὰ ἀποκόψῃ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη, γιὰ νὰ τὶς ἑνώσῃ μὲ τὰ κομμουνιστικὰ βασίλεια τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο πάντα τοῦ «πατερούλη» του Στάλιν, ἐνᾦ παραλλήλως συνεστρατεύθησαν μαζύ του ἀλλότριες δυνάμεις (Βούλγαροι, Σκοπιανοὶ καὶ Ἀλβανοί) πρὸ κειμένου νὰ ἀποχαρακτηρισθῇ (ἀτύπως) ὁ πόλεμος ἀπὸ ἐμφύλιος καὶ νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς ἀγὼν ἐπιβιώσεως τῆς Ἑλλάδος.
 • Ἡ φερομένη ἀντίστασίς τους στὴν γερμανική, στὴν ἰταλική, στὴν βουλγαρικὴ καὶ στὴν ἀλβανικὴ κατοχὴ περιῳρίζετο στὸ νὰ ἀντιμάχονται τοὺς πραγματικὰ ἀντιστασιακοὺς (βλέπε Ζέρβα-ΕΔΕΣ -πλαστηρικούς- καὶ Τσαοὺς Ἀντὼν – Ἀντώνιος Φωστερίδης στὴν Θρᾴκη). Ὑποτίθεται λοιπὸν πὼς ἔκανε, σοῦ λέει, ἀντιστασιακὸ πόλεμο στοὺς Γερμανούς, στοὺς Ἰταλούς, στοὺς Βουλγάρους καὶ στοὺς Ἀλβανούς. Σοῦ λέει… Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἔκανε πόλεμο στοὺς Ἕλληνες, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν «ἐμφύλιο», κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου Βούλγαροι, λοιποὶ Σλαῦγοι (καὶ Σκοπιανοί), καθὼς φυσικὰ καὶ  Ἀλβανοί, πολεμοῦσαν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΔΣΕ κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων.
  Ἡ ἀποχώρησις δὲ τῶν δυνάμεων Κατοχῆς …«συνέπεσε» μὲ τὴν ἐκχώρησιν ἀφθόνου πολεμικοῦ ὑλικοῦ στοὺς «ἀντιστασιακούς», ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ προστατευθοῦν οἱ ἀποχωροῦντες (Γερμανοί, Βούλγαροι, Ἀλβανοί) ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἀντιστασιακοὺς καὶ τὸ μένος τους. 
 • Τὸ παιδομάζωμα (ἢ ἄλλως «παιδοσώσιμο») 28.000 παιδιῶν, ποὺ διὰ τῆς βίας μετεκινήθησαν ἐκτὸς τῶν βορείων συνόρων μας, παραμένει ἕνα ἀπὸ τὰ μέγιστα γενοκτονικὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς φυλῆς, ποὺ ἐξακολουθεῖ διαρκῶς ἀτιμώρητον νὰ ἀποσιωπᾶται.

Θὰ μποροῦσε ὅμως κι αὐτὸς ὁ ΕΛΑΣ νὰ ἐπιλέξῃ τὰ δύο Λάμβδα ὡς ἀκροστοιχίδα του.
Θὰ μποροῦσε βεβαίως-βεβαίως, ἰδίως μέσα στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Κατοχῆς.
Θὰ μποροῦσε ἀλλὰ δὲν ἤθελε καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἔκανε…
Θὰ εἶχε κι αὐτὸς ὁ δημιουργὸς τοὺς λόγους του…. Ἔ;

Ἡ ἐξέλιξις τοῦ ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) μᾶς προέκυψε ὡς μΠατΣοΚ καὶ τΣΥΡΙΖΑ.
Τὸ 1984 ὁ τροτσκυστὴς καὶ σοσιαλιστὴς (ἢ σοσιαληστής) Ἀνδρέας Παπανδρέου, ποὺ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν πατέρα του ἐθεωρεῖτο ὡς μεγίστη ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀνέλαβε τὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας, μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τῶν ψηφοφόρων του, ποὺ ἀπελάμβαναν τὴν σοσιαλιστική τους νιρβάνα.

Βάσει κάποιων καταγγελιῶν ὁ Παπανδρέου ἦταν πράκτωρ ξένων δυνάμεων καί, ἐπὶ πλέον, μερικοὶ ἰσχυρίζονται πὼς μὲ χρηματοδοτήσεις τῶν Ῥοκφέλερ ἐπέτυχε νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐξουσία.
Αὐτὸ ποὺ μὲ βεβαιότητα ὅμως μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε εἶναι πὼς ἂν καὶ χαμηλόβαθμος στρατιωτικὸς στὸν στρατὸ τῶν ΗΠΑ (!!!), τὸ 1948, ἐν τούτοις ἔτυχε μεγάλης ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὰ παγκόσμια τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα, ἐφ΄ ὅσον ἐπεβλήθη ὡς μέλος τῆς ὁλιγομελοῦς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας. Τότε λοιπόν, ὁ ἀνύπαρκτος Ἀνδρέας Παπανδρέου (ἀπὸ κάθε ἀπόψεως) συμμετεῖχε στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης καὶ τοῦ ΔΝΤ (βλέπε καὶ Rothschild). 

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Καὶ μετὰ μᾶς προέκυψε …«ἐθνοσωτήρ»…
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς …«ἐθνοσωτηρίας» του δὲ κατηργήθη ἡ Ἑλληνικὴ Χωροφυλακὴ καὶ ἡ Ἀστυνομία Πόλεων, τῶν ὁποίων ὁ ῥόλος, τοὐλάχιστον γιὰ τοὺς ἁπλούς, μὴ ἐμπλεκομένους μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὸ ἔγκλημα, πολῖτες, ἦταν πράγματι προστατευτικός.

Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ τὰ πράγματα ἄλλαξαν.
Καὶ ἐγώ, σήμερα, ἀναρωτιέμαι… Πῶς κι ἔγινε αὐτό; Ἀπό ποιούς; Γιατί;
Ἤ μήπως ἤδη οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ἐμπρός στά μάτια μας;

Συμπτώσεις; Ἂ πὰ πὰ πά…
Στὴν χώρα-βασίλειον τῶν κάφρων δὲν συμβαίνουν αὐτά!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιὰ νὰ μὴν μπερδευόμεθα…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν θεωροῦμε ἀμετόχους τοὺς κάθε λογῆς κομματικοὺς (κι ὄχι μόνον) καραγκιόζηδες κουδουνισμένους…
Μὰ καὶ γιὰ νὰ χωνεύσουμε πὼς πρόκειται γιὰ τὶς ἄλλες πλευρὲς τοῦ ἰδίου νομίσματος…
…ἂς μελετήσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Τὰ λέει ὅλα γιὰ τὸ ποιοί, πῶς καὶ μὲ ποιὰ προσχήματα (συνθήματα, τσιτάτα καὶ ἰδεολογίες) μᾶς κυβερνοῦν ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Βενιζελικὸς ἀπόγονος, σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, σημαίνει ἐπίσημος ἐπιστάτης.

Κι ἐὰν δὲν διακρίνετε ἐμφανῶς ἀνάμεσά τους τὰ ἐπίσημα κομμουνιστικὰ σαπρόφυτα, εἶναι διότι αὐτά, εἰδικῶς τὰ κομμουνιστικὰ κουδουνισμένα σαπρόφυτα λαμβάνουν ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους ἐντολές. Εἶναι, κατὰ κάποιον τρόπο, οἱ …ἐπιστάτες τῶν ἐπιστατῶν!!!

(Visited 250 times, 1 visits today)
Leave a Reply