Καῖν τὴν Πατρίδα μας καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ εἶναι ἐδῶ!!!

Ὕποπτες οἱ πυρκαϊές, σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις Τόσκα.
Προβληματισμένος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, γιὰ τὶς παράλληλες ἑστίες.

Ὅμως…
Ὅταν ἔκαναν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι δὲν φάνηκαν νὰ προβληματίζονται γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας. Ἀντιθέτως μάλιστα!!!

Ὁ Δήμαρχος Ῥαφήνας μίλησε γιὰ περισσότερες ἀπὸ διακόσιες (200) κατοικίες ἀποτεφρωμένες, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ νεκρούς. 
Νεκροὶ γιὰ τοὺς ὁποίους γνωρίζουμε τοὺς ἠθικούς αὐτουργούς!!!
Εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ αὐτοὺς ποὺ κατήντησαν τὴν χώρα χῶρο περιπάτου καὶ ἀπολαβῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους πλιατσικολογήματος, γιὰ κάθε ξένο πράκτορα, ποὺ ἀρκεῖ μόνον νὰ δηλώσῃ «μετανάστης» καὶ γεννημένος κάποιαν 1η 1ου (1/1), πρὸ κειμένου νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες…

Ἐπὶ Καραμανλὴ, ὅταν ἐμαίνοντο οἱ πυρκαϊὲς σὲ ὅλην τὴν χώρα καὶ ὁ Βύρων Πολύδωρας ἀνέφερε κάτι γιὰ «ἀσύμμετρο» ἀπειλή, ἔπεσαν νὰ τὸν κατασπαράξουν ὅλοι!!!
Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὅμως, ἀπὸ μόνοι τους οἱ Τοῦρκοι ἀπεκάλυψαν πὼς τὶς πυρκαϊὲς τὶς ἅναβαν δικοί τους πράκτορες.
Τότε βέβαια ἦταν πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ εἰσέλθῃ κάποιος στὴν χώρα γιὰ δολιοφθορά, ἀλλὰ καὶ πάλι ἔμπαιναν.
Σήμερα ὅμως κάνουν …περίπατο!!!

Μὲ δωρεὰν στέγαση, φαγητὸ καὶ ὅλα τὰ …συναφῆ, ἀρκεῖ νὰ εἰσέλθουν μὲ μίαν βάρκα.
Δὲν ὑπάρχει στὴν σύγχρονο Ἱστορία μας πιὸ δολοφονικὴ γιὰ τὸν λαό μας κυβέρνηση, ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἰδεοληπτικὰ περιττώματα ποὺ μᾶς κυβερνοῦν.
Εἶναι σαφέστατα συνένοχοι καὶ  ὄχι μόνον ἠθικοὶ αὐτουργοί, γιὰ τὴν νέα αὐτὴν συμφορὰ ποὺ ἔπεσε στὴν χώρα.

Λειτόυργησαν ἀνεύθυνα καὶ δίχως νὰ ἐνδιαφερθοῦν στὸ ἐλάχιστον γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ σαφέστατα πλέον φαίνεται πὼς ἐπιχειροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν, ὄχι μόνον μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς βίας, οὔτε μόνον μέσῳ τῆς ἀπογνώσεως καὶ τῶν αὐτοκτονιῶν, οὔτε ἀκόμη καὶ μέσῳ τοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῶν Ἑλλήνων στὴν προσφυγιὰ (διότι περὶ προσφυγιᾶς πρόκειται, ἐφ΄ ὅσον κινδυνεύει ἡ ἰδία ἡ ζωή μας πλέον μέσα στὴν χώρα μας!), ἀλλά, καθὼς φαίνεται, ἀκόμη καὶ μέσῳ τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν οἰκιῶν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων τῶν Ἑλλήνων.

Ἕλληνες!!! Ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὴν Πατρίδα μας!
Νὰ γίνουμε θεριὰ καὶ νὰ τοὺς τελειώσουμε!!!
Ἤ ἐμεῖς ἤ αὐτοί!!!
.

Εύστρατία Σουραβλά

(Visited 239 times, 1 visits today)
Leave a Reply