Θά μᾶς …«πορτοκαλο-ἐπαναστατήσουν» τά ῥουβικώνια;

Ἡ ἀνακοίνωσις τῶν ῥουβικωνίων τοῦ πSoros, μὲ ἄμεσο ἀναπαραγωγὴ ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καί, ἰδίως ἀπὸ τὸ ἰντυμίντια, ἐπίσης τοῦ πSoros, εἶναι ξεκάθαρος.

Στὶς 10 Δεκεμβρίου λοιπὸν θὰ μᾶς …«πορτοκαλο-ἐπαναστατήσουν» μὲ τὸ ἔτσι θέλω τους, διότι, κατὰ πῶς φαίνεται, μόνοι μας δὲν ἐπαναστατοῦμε… Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἐπαναστάσεις ἔρχονται ἀπὸ …ἐπάνω ἐνᾦ οἱ ἐξεγέρσεις ἀπὸ τὰ …κάτω, εἶπαν τὰ πιντιὰ νὰ μὴν περιμένουν μίαν ἐξέγερσιν κι ἐδῶ, ποὺ δὲν θὰ ξέρουν πῶς νὰ τὴν διαχειρισθοῦν…
Κι ἔτσι θὰ μᾶς πορτοκαλο-ἐπαναστατήσουν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἔχουμε περιθώρια ἐπιλογῆς…

Ἐπίσης μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς εὑρίσκονται ἐν συνενοήσει μὲ ὅλα τὰ γνωστὰ ὑποκαταστήματα τοῦ πSoros, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, στὸ Μεξικό, στὴν Γαλλία, στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἰσπανία, στὴν Ἀργεντινή, στὴν Γερμανία, στὴν Ἀλγερία, στὸ Βέλγιο, στὴν Ῥουμανία, στὴν Βραζιλία, στὴν Αὐστραλία, στὴν Ἰταλία, στὴν Ἰνδονησία, στὴν Πορτογαλία, στὴν Ἀγγλία καὶ στὸν Καναδᾶ (πρὸς ὤρας…!!!).

Στὸ μεταξὺ γνωρίζουμε ἤδη πὼς ὁ George Soros ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐξαπολύση τὰ τσιράκια του στὶς ΗΠΑ κατὰ τοῦ Τρᾶμπ, γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Μὲ 187 ὀργανώσεις του ἐπιτίθεται ὁ Σόρος στὶς ΗΠΑ

Μὲ 187 ὀργανώσεις του ἐπιτίθεται ὁ Σόρος στὶς ΗΠΑ

Βλέπετε ὁ Τρᾶμπ ἠρνήθη, λέει, νὰ ὑπογράψῃ τὴν συμφωνία τοῦ ΟΗΕ τῶν Rothschild γιὰ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ποὺ ἐπιβάλλει μὲ τὸ ἔτσι θέλω. Μόνον γιὰ τὴν Εὐρώπη προβλέπει τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνον νὰ ἐγκατασταθοῦν 2,5-3 δισεκατομμύρια Ἀφροασιάτες καί, εἰδικῶς γιὰ τὴν χώρα μας, 125 ἑκατομμύρια ἐξ αὐτῶν.

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

Κι ἔτσι οἱ ΗΠΑ ἤδη …καίγονται καί, φαντάζομαι, στὶς 10 Δεκεμβρίου θὰ καοῦν περισσότερο.

Κι ἐπεὶ δὴ κι ἐμεῖς, σὲ λίγες ἡμέρες, θὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὶς καταστροφὲς ποὺ θὰ προκαλοῦν τὰ σαπρόφυτα τοῦ πSoros, θὰ λησμονήσουμε νὰ παρακολουθήσουμε τὶς ὑπογραφὲς στὸ Μαρόκο. Ἔπεται ἐνδιαφέρουσα συνέχεια δῆλα δή….

Ἡ δὲ δυσαρέσκεια τῶν …«ἐθνοσωτήρων» εἶναι ἐμφανής… Τὸ δηλώνουν εὐθαρσῶς κι ἀνοικτά…

πηγὴ

Κι ἄν τὲ τώρα νὰ πῇς κάτι…
Ἰδίως ἐὰν  κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὑπογραφῶν αὐτοῦ τοῦ συμφώνου θὰ καίγεται ἡ χώρα σου, μαζὺ μὲ τόσες ἄλλες.
Ἂσε ποὺ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως θὰ μᾶς ζαλίσουν τὰ …οὔμπαλα μὲ τοὺς …μισθωμένους «ἐπαναστάτες»!!!

Ποιές ἄλλες χῶρες ἠρνήθησαν ὅμως νά ὑπογράψουν;
Ἀρχικῶς θὰ ἀναφερθῶ στὸ Ἰσραήλ, ὅπου ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ κινητοποιήσεις, ἀλλὰ οὔτε κἄν, γιὰ τὰ μάτια τοῦ …πόπολου, ἀνεφέρθη τὸ ὁ,τιδήποτε. Τὸ ζόρι ὅλων εἶναι μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὶς λοιπὲς …ἔνδεκα χῶρες, διότι τὸ Ἰσραὴλ οὔτε ποὺ τὸ θυμοῦνται.

Ποιές εἶναι οἱ λοιπές χῶρες;
Ἡ Αὐστραλία, ἡ Πολωνία, ἡ Τσεχία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ἰταλία, ἡ Αὐστρία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Ἐλβετία, ἡ Κροατία, ἡ Ἐσθονία καὶ ἡ Σλοβακία. Τὸ Βέλγιο, ἀκόμη, δὲν εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ὑπογράψη, ἐφ΄ ὄσον ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀπειλὲς κατακρημνίσεως τῆς ἐκεῖ κυβερνήσεως καὶ ἡ Ὁλλανδία, ἂν καὶ ἡ κυβέρνησις ἔχει ἀποφασίση νὰ ὑπογράψῃ, ἔχει θέματα, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους οἱ πολῖτες δὲν συμφωνοῦν.
Τέλος ὁ Καναδᾶς εἶναι μία χώρα πολυπολιτισμική, πολυφελετικὴ καὶ κυρίως φιλομεταναστευτική. Ἂν καὶ ἐμφανίζονται τριγμοὶ σοβαροί, ἐν τούτοις ὁ Τρυντῶ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ὑπογράψῃ. .

Σχετίζονται μήπως οἱ κινητοποιήσεις καί, μάλιστα, οἱ συντονισμένες αὐτές κινητοποιήσεις, μέ τίς χῶρες πού ἀρνῶνται νά ὑπογράψουν;

Δὲν ξέρω… Δὲν φαίνεται, ἐκ πρώτης ὄψεως, κάτι τέτοιο… Ἀλλὰ ὁπωσδήποτε, εἰδικῶς γιὰ ἐδῶ, δὲν πιστεύω πὼς εἶναι καὶ τόσο …τυχαῖες αὐτὲς οἱ …«εὐαισθησίες» τῶν ῥουβικωνίων.
Καλοῦ κακοῦ  ὅμως ὅσοι δὲν θέλουν νὰ ἐμπλακοῦν μὲ τὰ ἐν λόγῳ μισθοφορικὰ στρατεύματα, ἂς κρατηθοῦν, ὅσο τὸ δυνατόν, μακρύτερα τῶν κεντρικῶν σημείων. Οὐδεὶς γνωρίζει πόσοι ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους θὰ κυκλοφοροῦν καὶ θὰ καταστρέφουν ἀνενόχλητοι.

Φιλονόη

Γιὰ καλὸ καὶ γιὰ κακὸ ἂς ἐπανατοποθετηθοῦμε.

Ἂς ξαναδοῦμε λοιπὸν τὶς χῶρες ποὺ ἀρνῶνται καὶ τὶς χῶρες ποὺ θὰ …συνταραχθοῦν ἀπὸ κινητοποιήσεις.

Χῶρες ποὺ δὲν θὰ ὑπογράψουν τὸ σύμφωνον (ἐξαιρεῖται εἴπαμε τὸ Ἰσραήλ!!!).
ΗΠΑ, Αὐστραλία, Πολωνία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ἰταλία, Αὐστρία, Οὐγγαρία, Ἐλβετία, Κροατία, Ἐσθονία, Σλοβακία καὶ μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ τὸ Βέλγιον., καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ κάποια, ἐλάχιστα ἴσως, ἐρωτηματικὰ ἡ Ὁλλανδία καὶ ὁ Καναδᾶς

Χῶρες στὶς ὁποῖες θὰ πραγματοποιηθοῦν κινητοποιήσεις.
Ἑλλάς, Μεξικό, Γαλλία, ΗΠΑ, Ἰσπανία, Ἀργεντινή, Γερμανία, Ἀλγερία, Βέλγιον, Ῥουμανία, Βραζιλία, Αὐστραλία, Ἰταλία, Ἰνδονησία, Πορτογαλία, Ἀγγλία καὶ Καναδᾶ. (πρὸς ὤρας λέμε…!!!).

Οἱ ἐπόμενες ἡμέρες θὰ εἶναι καθοριστικὲς γιὰ νὰ ἀποσαφηνισθῇ τὸ ἐὰν πράγματι ἡ …σύμπτωσις αὐτὴ εἶναι μὲ ἢ χωρὶς εἰσαγωγικὰ μά, ἰδίως, τὸ ἐὰν οἱ ὑπογραφὲς τοῦ ἐν λόγῳ συμφώνου θὰ σηματοδοτήσουν καὶ τὴν …παύσιν τῶν πορτοκαλο-ἐπαναστάσεων τοῦ κόσμου μας.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply