Δημοκρατία ἐπάνω ἀπὸ ὅλα…

Αὐτὸ ἦταν καὶ εἶναι τὸ ζητούμενον. Γιὰ αὐτὸ ἔσπευσαν, αὐτοὶ ποὺ ἔσπευσαν, νὰ ψηφίσουν, ἀκόμη καὶ ἐν εἴδει ἐκδικήσεως ἢ μὲ κρίτηρια μνήμης …τσιπούρας. Διότι, ὠς γνωστόν, ἐμεῖς (λέει) ψηφίζουμε ἀλλὰ αὐτοί, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς (καὶ δίχως ἐμᾶς) ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποφασίση τὸ ποιοὶ θὰ ἐκλεγοῦν γιὰ νὰ …καλοτρώγουν, πάντα ἀτιμώρητοι καὶ πάντα ὑπηρετῶντας τὰ συμφέροντα τῶν διεθνῶν τοκογλύφων.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα.
Ἐμεῖς σήμερα θὰ ἐστιάσουμε στὰ καλὰ τῆς δημοκρατίας μας, ποὺ γιὰ αὐτὴν κόπτονται ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας καί, τελικῶς, αὐτὴν ὑπηρετοῦμε ἅπαντες. Πρὸς τοῦτον καὶ δὲν προσμετρᾶται (ἀκόμη) ἡ ἀποχή, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη κι ἕνας μόνον νὰ τὴν στηρίζῃ, αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ νὰ …«δικαιολογῇ» κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, γιὰ τὴν ὥρα (καὶ πάντα ἐπισήμως) αὐτὴ ἡ ἀποχὴ δὲν ξεπέρασε τὸ 42 % (41,72%). Συνεπῶς τὸ 50 % + ἀκόμη λειτουργεὶ μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε οἱ λοιποὶ νὰ ὑποτάσσονται στὶς ἐπιθυμίες τῆς πλειοψηφίας.

Ὅμως… Καιρὸς εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἄλλο εἶναι ἡ δημοκρατία, σὲ καθαρὰ θεωρητικὸ ἐπίπεδον καί, φυσικά, ἄλλο αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι δημοκρατία. Ὄχι διότι ὡς πολίτευμα εἶναι κακὸ ἢ καλό, ἀλλὰ διότι μὲ πρόσχημα τὴν δημοκρατία καὶ πίσω ἀπὸ τὴν δημοκρατία καλύπτεται κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος τῶν λαῶν παγκοσμίως.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ὅταν ἡ δική μου καὶ ἡ δική σου ψῆφος ἐξομειώνονται μὲ τὴν ψῆφο τοῦ δείνα ποὺ ἐξηγοράσθη ἢ μὲ τὴν ψῆφο τῆς τάδε ποὺ θὰ διορισθῆ, νομίζω πὼς χάνονται οἱ ἰσοῤῥοπίες καὶ τὰ κριτήρια τῆς ψηφοφορίας.
Κακὰ τὰ ψέμματα. Τὸ νὰ ψηφίζω μὲ γνώμονα κάποιες ἀπολαβές, δὲν συνιστᾶ δημοκρατία ἀλλὰ τοκογλυφοκρατία μὲ δημοκρατικὸ φερετζέ. Θεωρητικῶς καὶ μόνον, ἐφ΄ ὄσον αὐτὰ εἶναι κάπως …ἰδεατά, ἡ κάθε ψῆφος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τῆς αὐτῆς βαρύτητος. Κι ἔτσι, πάντα θεωρητικῶς, τὰ κριτήρια, βάσει τῶν ὁποίων κάποιος θὰ δικαιοῦται νὰ ψηφίσῃ, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τόσο πολλὰ καὶ αὐστηρά, ποὺ οὐδέποτε θὰ ἀμφισβητούσαμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν.
Ἐμεῖς ὄμως ὄχι μόνον τὰ ἀμφισβητοῦμε, στὴν πλειοψηφία μας ὡς λαός, ἐμμέσως ἢ ἀμέσως, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον σιγά-σιγὰ ὀδηγούμεθα στὸ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, τοὐλάχιστον σὲ ὑποσυνείδητα (ἀκόμη) ἐπίπεδα, τὴν ἀπάτη τῶν ἐκλογῶν.

Καί, φυσικά, ἄλλο εἶναι ἡ ψηφοφορία καὶ ἄλλο εἶναι τελικῶς οἱ ἐκλογές, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς, μὲ τὴν ψῆφο μας οὐδέποτε δυνάμεθα νὰ ἐπιλέξουμε τοὺς …ὑποψηφίους!!! Οἱ ὑποψήφιοι τῶν κομμάτων ὁρίζονται μὲ ἄλλους τρόπους, πιὸ …συμβατοὺς πρὸς τοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους. Κατ’ ἐπέκτασιν αὐτοὶ ποὺ ψηφίζουν δὲν ἐκλέγουν καὶ οἱ ἐκλογὲς καθίστανται, ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους τῆς διαδικασίας, κενὸ γράμμα. Δὲν ἐκλέγουμε ἐμεῖς, ἁπλῶς συναινοῦμε στὸ νὰ μᾶς τρώῃ τὰ συκώτια ἡ μὲν ἢ ἡ δὲ ἐκδοχὴ τῆς αὐτῆς συμμορίας.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ὡς γνωστόν, τὴν δημοκρατία τὴν προασπίζει σύσσωμος ἡ πεπολιτισμένη Δύσις μας, τὴν ἐπιβάλλει (μὲ ὅλα τὰ μέσα) τὸ ΝΑΤΟ, τὴν προπαγανδίζουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τὴν περιφρουροῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα τὰ σιωνιστοελεγχόμενα κόμματα καὶ πάντα, μὰ πάντα, ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους, ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ δικό μας καλό.

Ψιλὰ γράμματα τὰ παραπάνω. Πάντως ἐμεῖς ὀφείλουμε, ὡς συνηθίζουμε, νὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα μὲ τὰ πραγματικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν.
Ἂς μετρήσουμε λοιπὸν σωστά, τοὐλάχιστον σὲ ἐπίπεδον (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) εὐρωεκλογῶν, τὸ ποιὸς ἔλαβε τί.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Κατ’ ἀρχὰς ἀπωλέσαμε κάτι …ἑκατομμύρια ψηφοφόρων.
Ἀπὸ τοὺς 9.911.495
ψηφοφόρους, ποὺ ἐψήφιζαν στὶς βο(υ)λευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2015, μείναμε μόνον μὲ 7.606.595.

Ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, στὶς ἀντίστοιχες εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014, οἱ τότε ψηφοφόροι ἦσαν 9.895.356.

Τί ἀπέγιναν τά 2.304.900 ψηφαλάκια τοῦ 2015; Ἤ, ἐὰν θέλετε, τὰ 2.246.686;
Ἐψόφησαν; Μετενάστευσαν; Ἔχασαν τό …«ἐκλογικό» τους δικαίωμα; Ἤ κάτι ἄλλο συνέβη; Κι ἐάν τά ἐχθεσινά νούμερα εἶναι ἀληθῆ, τότε μήπως ὑπάρχῃ ἐπίσημος -ἔμμεσος- παραδοχή πώς καί τό 2014 μά καί τό 2015 εἴχαμε μίαν τρελλή νοθεία;
Θά ἀπαντήση κάποιος ἤ μόνον ἐμεῖς προβληματιζόμεθα;

Γιὰ πολλὰ ψάχνομαι καὶ κακῶς κάνω.
Πᾶμε ὅμως στὴν οὐσία τῶν ἀποτελεσμάτων.
Ποῖος ἔλαβε τί;

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Ἐὰν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὰ σύνολα τοὺς ψηφίσαντες, θὰ διαπιστώσουμε ἀποχὴ 41,69%.
100,00-58,31=41,69.

Ἐὰν πάλι προσθέσουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἀποχὴ τὰ ἄκυρα (2,85) μὰ καὶ τὰ λευκὰ (1,49), τότε ἔχουμε τὰ ἐξῆς:
41,69 + 2,85 + 1,49  = 46,03. (ἢ 41,69+4,34=46,03)
Δῆλα δή… Τὸ 46,03 % τοῦ πληθυσμοῦ (ἤ, ἔστῳ, τὸ περίπου 43% τοῦ πληθυσμοῦ) ἠρνήθη, συνειδητῶς, νὰ συμμετάσχῃ τῆς διαδικασίας.

Γιατί προσθέτω τά ἄκυρα καί τά λευκά;
Διότι τὰ ἔχουν ἐξομοιώση. Κι ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ἔκαναν λάθος, καὶ οἱ ὁποῖοι παραμένουν σὲ πολὺ μικρὰ ποσοστά, ἰδίως αὐτὲς τὶς περιόδους ποὺ τὸ ψηφοδέλτιο πάει …«πακέτο», τὰ λευκά, ποὺ παραμένουν ψῆφος συνειδητῆς ἀρνήσεως συμμετοχῆς-συνενοχῆς …ἀκυρώνονται! (Ἐν τελῶς ἀντισυνταγματικῶς, διότι ἔτσι τοῦ γούσταρε τοῦ Σημίτου…!!!)
Θέλετε λοιπόν νά ἀφήσουμε, γιά χάριν εὐκολίας, τό 0,49% τῶν ψηφοδελτίων ἐκτός, ὡς ἄκυρα;
Γιὰ νὰ τὰ πιάσουμε λοιπὸν σιγὰ σιγά, μήπως καὶ καταλάβουμε τὸ τὶ μᾶς ἔστησαν…

….Ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ σχεδὸν δέκα ἐκατομμύρια τῶν ψηφοφόρων… (συμβάσεις κάνουμε… ἄς μὴν τὸ δένουμε καὶ …φιόγκο!!!)
Ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς …πεθαμένους…
Ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς …«ἑλληνοποιημένους», ποὺ γιὰ ἕνα 50ευρο …πωλοῦν καὶ τὴν μάννα τους (ὄχι μόνον τὴν ψῆφο τους…!!!)…
…Ἔχουμε μίαν ἀποχὴ τῆς τάξεως τοῦ 38%. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τέσσερις στοὺς δέκα, περίπου, ἀπεφάσισαν πὼς αὐτὸ τὸ σουρούγελο, ποὺ ἀποκαλοῦν «ἐκλογικὴ ἀναμέτρησιν»,  δὲν εἶναι λόγος γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας καὶ νὰ πᾶμε ἔως τὶς κάλπες.

Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2015;

Πόσοι ὅμως ἐπέλεξαν νά ἀναδείξουν τόν τΣΥΡΙΖΑ ἀπό αὐτές τίς στρατιές;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ἐσταύρωσαν τήν ΝουΔουλάρα; Πόσοι τό μΠατΣοκ-ΚΙΝΑΛ;;  Τόν Ποτάμη; Τό ΚΚΕ; Τό Soro-βαρουφάκιους; Τό τσαμμένο; Τά χρυσαύγουλα;

Πόσοι τέλος πάντων θέλουν αὐτά τά ἀποτελέσματα; Μά, κυρίως πόσοι δέν τά θέλουν;

Ἔλαβαν λοιπὸν ἐπὶ τῆς οὐσίας:

τΣΥΡΙΖΑ                     23,74 % ἤ ἀληθῶς:  13,85 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 86,15 %.
ΝουΔουΛαρα            33,26 % ἤ ἀληθῶς:   19,40 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 80,59 %.
Χρυσῆ Αὐγή                4,87% ἤ  ἀληθῶς:     2,84 %  ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,15 %.
Βελόπουλος                 4,12   ἤ  ἀληθῶς:     2,40 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,59 %.
μΠατΣοΚαρία/ΚΙΝΑΛ 7,52   ἤ  ἀληθῶς:      4,38 % ἢ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 95,61 %.
ΚΚΕ                            5,53%  ἤ ἀληθῶς      3,22 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 96,77 %.
γιάν(ν)ι μὲ ἕνα νί:       3,02%  ἤ ἀληθῶς      1,61 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,38 %.

Κι ἐὰν θέλετε νὰ μιλήσουμε ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα τῶν ὑπολοίπων, ὅπως αὐτὰ σήμερα ἀποκαλῶνται «λοιπὰ κόμματα», τότε, εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς:

Λοιπὰ κόμματα ἔλαβαν 17,89 %  ἤ ἀληθῶς:    10,43 % ἤ ΔΕΝ τὰ ἤθελε τὸ 89,56 %.

Συνεπῶς, κατ’ ἐμὲ πάντα, ἡ ψηφοθηρικὴ δημοκρατία τῶν ὅ,τι νἆναι καὶ ὅπου νἆναι, μὰ καὶ τῆς ἀλληλοεξηρτημένης ψήφου, ποὺ τόσο πολὺ μᾶς διαφημίζουν ἅπαντα τὰ κοράκια καὶ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ὄχι μόνον δὲν ἐξέλεξε ἀντιπροσώπους, σὲ τοπικό, περιφερειακὸ ἢ εὐρωβουλευτικὰ ἐπίπεδον, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα κρύβεται πίσω ἀπὸ ἕναν μύθο, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν παραδεχθῇ πὼς ἀπέθανε καὶ ξεχάσαμε νὰ τὴν …φυτεύσουμε.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἀναγκαῖες κοινωνικὲς «ζυμώσεις» ἢδη συμβαίνουν…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ σύσσωμος ἡ ἠνωμένη τους Εὐρώπη κατακρημνίζεται…
Κι ἀκριβῶς ἐπει δὴ αὐτὸ τὸ ἐπικάλυμμα δημοκρατίας ὄχι μόνον δὲν διασώζεται, ἀλλὰ ὅσοι, ἀκόμη, τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ ἀποδέχονται ἔχουν πρὸ πολλοῦ συνδέση τὴν Μοίρα τους μὲ τὶς ἐπερχόμενες καταποντήσεις του…
…καλὸ εἶναι νὰ μὴν χαιρόμεθα πλέον. Τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα καὶ τὰ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως σκληρὰ γιὰ ὅλους μας. Ὅμως τὸ χειρότερο ὅλων, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε, εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς λάθος, ἔως σήμερα πορείας μας. Γιὰ τὸ καλό μας λοιπόν, ἀκόμη καὶ τώρα, λίγο πρὸ τοῦ τέλους, ἂς ἐπανεξετάσουμε ἔνα πρὸς ἔνα ὄλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεία ποὺ μᾶς δένουν μὲ ἕνα ἑτοιμοθάνατο καθεστώς. Σκοπός μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ συνολικὴ διάσωσις τοῦ Ἀνθρώπου, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας, μὲ καθαρὰ φυσικὲς διαδικασίες καὶ  δίχως ὕβρεις καὶ ψέμματα.
Ἂς τοποθετηθοῦμε ἐπὶ τέλους. Εἶναι ἀπαραίτητον.

Φιλονόη

Σημείωσις ἀπογευματινὴ

Ἂν τὲ καλέ… Τοὺς κατηγόρησα γιὰ νοθεία ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2014 καὶ τοῦ 2015…
Λάθος μου… Ἀκόμη τὴν ἐπαναλαμβάνουν…

 

(Visited 309 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Δημοκρατία ἐπάνω ἀπὸ ὅλα…

  1. MΠΡΑΒΟ ΣΟΥ, ΡΕ (ΌΧΙ: ΒΡΕ, κατὰ τὴ δεοντολογία τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὁπότε τὸ βρὲ λεγότανε στοὺς “σίκ”, ἐνῶ τὸ ρὲ σὲ ὅσους νοιώθαμε τελείως δικούς μας) ΦΙΛΟΝΟΗ!
    Καὶ ἡ δική μου προτροπή: Στὸ διάολο ὅλοι τους καὶ κακὸ καιρὸ νὰ ἔχουνε, οἱ μουρτάτες.
    Εἴθε (μὲ τὴ δική μας συνέργια) νὰ ἐπιστρέψουνε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ξεφύγανε – δηλαδὴ στὸν διάολο καὶ τὴν παρέα του.

  2. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβης πόσο δίκιο ἔχει τὸ Εὐαγγέλιο (καμία σχέση μὲ τὴν ἐκκλησία ποὺ πιάνει 110.000.000 ἀπὸ τὴ δούρου καὶ βραβεύει τόν… [ἐὰν πιστεύετε σὲ Θεὸ] μαρινάκη]ποὺ λέει [τὸ Εὐαγγέλιο]: “Ἐκ στόματος νηπίων ἐξελεύσεται ἡ ἀλήθεια”, κύττα ποὺ πάλι βγαίνεις ἀληθινή! (Ἐὰν μοῦ τὸ λέγανε πρὶν ἀπὸ 2-3 χρόνια, δὲν θὰ τὸ πίστευα μὲ τίποτα.) Ὁ κούλης, ἀδελφὸς τῆς μάνας του, ἔχει πατέρα -ὅπως ἐξ ἐνδείξεων τεκμαίρεται- τὸν τέρη χρυσό. Λοιπόν, σὲ πληροφορῶ ὅτι βάσει ἐνδείξεων ἰσχυρῶν ὁ ἐν λόγῳ τέρης χρυσὸς οὔτε τέρης λέγεται οὔτε χρυσός. Εἶναι ἰουδαῖος ἀπὸ τὴν Κωσταντινούπολη/Σταμπούλ, ἄρα κοντοχωριανὸς τῶν τσιπραίων.
    Ὅπως ἐκθύμως θὰ σπεύσης νὰ ἀναφωνήσης: Μιὰ οἰκογένεια τὰ σαπρόφυτα!

Leave a Reply