Ὥρα τῶν Κούρδων;

Μεγάλη ἀνησυχία κατατρώγει ἅπαντες ὅσους ἔχουν μικρὲς ἢ μεγάλες ἐξαρτήσεις ἀπὸ τὶς τουρκοκουρδικὲς συγκρούσεις. Ὅσα ἁπλῶς οἱ Κοῦρδοι ἦσαν «γενναῖοι πολεμιστὲς» ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς Τούρκους, τόσο ὅμως ὅσο νὰ μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐξοπλίζονται καὶ νὰ προετοιμάζονται γιὰ ἄλλες ἐπιχειρήσεις τους, ὅλα ἦσαν καλά. Τώρα ποὺ «ξυπνᾶ τὸ θηρίον» τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἅπαντες αἰσθάνονται πὼς δὲν καλοκάθονται καλὰ στὶς καρέκλες τους. Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν ποὺ δὲν καλοκάθονται, ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς πού, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνονται.Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν
Συνέχεια

Θερμὰ συγχαρητήρια λοιπόν…

«Συγχαρητήρια στὴν Εὐρώπη, Συγχαρητήρια στὶς ΗΠΑ, Συγχαρητήρια στὴν Ῥωσσία, Συγχαρητήρια σὲ ὁλόκληρο τὴν διεθνὴ κοινότητα. Τὸ κέντρο τῆς πόλεως Afrin εὑρίσκεται τώρα στὰ χέρια τῶν ἀγρίων τζιχὰντ μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Τουρκίας.

Μία κοσμική, προοδευτικὴ περιοχή, μὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες καὶ ἐθνοτικὲς ὁμάδες, ποὺ ζοῦν εἰρηνικὰ δίπλα-δίπλα, εὑρίσκεται τώρα στὸ ἔλεος τῶν βαρβάρων, φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ Τούρκων φασιστῶν καὶ ποὺ οὐδέποτε θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν χωρὶς τὴν βοήθειά σας. Χάριν σὲ ἐσᾶς ὁ τζιχαντισμὸς καὶ ἡ βιαιότης προχωροῦν. Συνέχεια

Ὑπό ποίες συνθῆκες θά λυθῆ τό Κουρδικό;

Ῥωσσία, Τουρκία, Συρία, δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία Κουρδικοὺ Κράτους.

Η.Π.Α, Ἰσραήλ, τὴν ἐπιθυμοῦν.

Οἱ Κοῦρδοι ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου Κράτους τους. Φυσικά, ἐπολέμηαν κατὰ τοῦ ISIS καὶ τοῦ F.S.A (Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ, ἔνοπλος ἀντιπολίτευσις κατὰ τοῦ Ἄσσαντ) ποὺ ὑποστηρίζετο ἀπὸ Η.Π.Α, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Γαλλία, Ἀγγλία, Τουρκία.
Προχώρησαν δὲ αὐτονόμηση καντονίων ὅταν τὰ ἐκκαθάρισαν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές.
Συνέχεια

Οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἤδη νικήσῃ τὴν Τουρκία.

Οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἤδη νικήσῃ τὴν Τουρκία.1 Οἱ αὐτοκρατορίες ποὺ κατήργησαν τὰ ἔθνη καὶ δημιούργησαν ὑβρίδια, τέτοια ποὺ σήμερα νὰ τὰ βλέπουμε καὶ νὰ διαπιστώνουμε τὰ τραγικά τους λάθη κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι γνωστές. 
Μεταξὺ αὐτῶν πάντα τὸ ὀθωμανικὸ ὑβρίδιο, τὸ ὁποῖον ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπερίγραπτο βία ποὺ προσωποιοῦσε,  γενοκτόνησε λαοὺς καὶ λαούς. 
Οἱ Κοῦρδοι, ἄν καὶ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Καρδούχους, οὐδέποτε κατάφεραν ἔως σήμερα, ἀπὸ τότε ποὺ κατεκτήθησαν, νὰ ἐλπίζουν σὲ ἐλεύθερο Κουρδικὸ κράτος, διότι τὰ ἐδάφη τους ἔχριζαν μεγάλου ἐνδιαφέροντος ἐνεργειακοῦ. Σιγὰ μὴν ἐπέτρεπαν τὰ φασιστοειδὴ τοῦ πλανήτου στοὺς Κούρδους νὰ ἀνεξαρτοποιηθοῦν. 
Συνέχεια

Ἠθικὸς Αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας 34 παιδιῶν ὁ Ἐρντογᾶν.

 

Ἠθικὸς Αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας 34 παιδιῶν ὁ Ἐρντογᾶν.Τὸ χέρι ποὺ ὁπλίζει τὸ χέρι τῶν δολοφόνων εἶναι ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας. 
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν αὐτὸ τὸ χέρι στοχεύῃ πρὸς κάθε κατεύθυνσι, πρὸ κειμένου νὰ ἐπισύρῃ συνθῆκες τρόμου καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσῃ μόνιμες καταστάσεις ἀσκήσεως βίας.
Ὁ Ἐρντογάν, καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ προκάτοχοί του, ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πάσχισαν νὰ φτιάξουν παγκόσμιες αὐτοκρατορίες, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανίσουν τὴν αὐτοδιάθεσιν καὶ τὴν αὐτοδυναμία τῶν ἐθνῶν, σὲ τίποτα δὲν διαφέρει ἀπὸ ἕνα κτῆνος-δολοφόνο, μὲ πριόνι, μὲ μαχαίρι ἤ μὲ πειρούνι.
Συνέχεια