Ποιός …ἠλίθιος θά ἐπαναστατοῦσε χρησιμοποιῶντας τά κοινωνικά δίκτυα;

Ἤ, ἔστᾦ, μέσῳ τοῦ διαδικτύου;

Ὅταν ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸν …ἱδρῶτα μας, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀνόητοι γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ δικά τους μέσα (βλέπε καὶ διαδίκτυον) γιὰ νὰ ὀργανώσουμε μίαν, ἂς ποῦμε, ἐπανάστασιν. Αὐτὰ οὔτε μικρά, πολὺ μικρά, παιδιὰ τὰ διανοοῦνται, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἀποφασισμένοι ἐπαναστάτες.  Συνέχεια

Ψευδῶν εἰδήσεων …«κυνηγοί»!!!

Ἐδῶ γελοῦν τραντακτά!!!

Ὁ γαμβρὸς τοῦ Rothschild
(ποὺ διευθύνει τὸ BBC),
ἀπεφάσισε νὰ προσφέρῃ στὸν κόσμο
τὴν …«ἀπόλυτη ἀλήθεια»!!!

Συνέχεια

Ἐπικοινωνία ἀνθρωπίνων ἐγκεφάλων ΚΑΙ μέσῳ …διαδικτύου;

Ἐπικοινωνία ἀνθρωπίνων ἐγκεφάλων ΚΑΙ μέσῳ ...διαδικτύου;1Ἡ φράσις «πιᾶσε κόκκινο» λέγεται ὅταν …τυχαίως λέμε ἤ κάνουμε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ κάποιους ἀνθρώπους, ποὺ συήθως ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ πολὺ καλά.
Τώρα ὅμως τὸ …«πιᾶσε κόκκινο», κατὰ πῶς φαίνεται, θὰ ἀρχίσουμε νὰ τὸ λέμε καὶ γιὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν διαδικτυακή μας ζωή… Συνέχεια

Ἔχουν τήν δυνατότητα νά διαβάζουν τίς σκέψεις μας;

Ἔχουν τήν δυνατότητα νά διαβάζουν τίς σκέψεις μας;Ἄς κολυμπήσουμε γιὰ λίγο σὲ βαθειὰ νερά…

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναι κατασκευασμένο μὲ κύτταρα, ποὺ λειτουργοῦν μὲ ἀγνώστους τρόπους, ποὺ μόλις σήμερα ἄρχισε νὰ ὑποψιάζεται ἡ ἐπιστήμη. Ἡ κίνησις, τῶν ἠλεκτρονίων, τῶν κυττάρων, προκαλοῦν κραδασμούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παράγουν ἐνέργεια, τὴν ὁποία ἐκπέμπουν πρὸς τὸ περιβάλλον.
Τὰ πάντα ἐκπέμπουν ἐνέργεια, μὲ μία ὁρισμένη συχνότητα, ἀπὸ τὴν σκέψη ὡς καὶ τὰ μέταλλα.
Καὶ ἡ ἐνέργεια ποὺ ἐκπέμπουν εἶναι ξεχωριστὴ γιὰ κάθε πράγμα. Συνέχεια