«Ἐκεῖνοι οἱ ξεβράκωτοι ποὺ δημιούργησαν τὸ 1821 τὶς γνωστὲς προστριβές…»

Ὅταν κάποιος «ἡγέτης» ἀρνεῖται τὴν ἱστορία τῶν συμπατριωτῶν του, τότε αὐτομάτως «ἀναβαπτίζεται» σὲ προδότη.
Κι αὐτὸ φυσικὰ εἶναι τὸ λιγότερο. Οἱ μόνοι ποὺ …«ἐκόπησαν» γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἔχουν τὴν «ἀγάπη» του ἦσαν κάτι ἱεράρχες στὴν Κρήτη.
Ὅλοι ἐμεῖς ὅμως πού τόν τοποθετοῦμε; Πόσο πολύ τοῦ ἐπιτρέπουμε νά ὁ Συνέχεια

Ἀγγελόπουλοι: οἰκογένεια παντὸς καιροῦ!

Θὰ θέσω μόνον ἕνα ἐρώτημα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ παρακάτω κείμενον:

Ἡ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  ἐδημιουργήθη σὲ μίαν περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἐλευσίνα, ὅπου οὐσιαστικῶς ἐτελοῦντο πάσῃς φύσεως ἱερουργίες-μυστήρια στὴν ἀπωτάτη ἀρχαιότητα.  Αὐτὸ ἴσως σὲ κάποιους νὰ εἶναι γνωστό. Τὸ λιγότερον γνωστόν εἶναι ὅμως ἡ ἴδια ἡ περιοχή. Ἡ «ἱκανότης» αὐτοκαθάρσεώς της καὶ τὸ εἶδος τῶν τελετῶν ποὺ συνέβαιναν ἐκεῖ, διότι «κάτι» ἔλεγε. Κάτι  «ἔδιδε» στὸν συμμετέχοντα. 

Γιά ποιόν λόγο λοιπόν ἐπροτιμήθῃ ἡ Ἐλευσίνα; Μία περιοχὴ πανέμορφη, ἐν τελῶς παρθένος ἀπὸ κάθε παρέμβασι καὶ ὑψηλῶν «μυστηριωδῶν» ἐνεργειακῶν πεδίων; Τί προσπάθησαν νά ἀλλοιώσουν ὅλοι αὐτοί, καὶ οἱ Ἀγγελόπουλοι ἐπίσης, στό τοπίον τοῦ Θριασίου πεδίου; Καί τί κατάφεραν; Τελικῶς,  ἡ ἄγνοια ἢ ἡ Συνέχεια

Οἱ σφετεριστὲς!!!

Τὶ μαθαίνει κάποιος ὅταν ἔχῃ φίλους νομικούς…

Σὲ μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτησι μὲ φίλο νομικὸ ἀπόψε, ἔμαθα κάτι ποὺ ἀδυνατοῦσα ἀρχικῶς νὰ πιστεύσω!

Ὁ μέσος (λογικὸς) Ἕλλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) ἰσχυρίζεται ὅτι  δὲν δέχεται τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον, διότι οὐδέποτε στὸ παρελθὸν του παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, λλ ττήθη!!!!

Τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον ὅμως, θεωρεῖ ὅτι λλην (δι το κπροσώπου του) παρεδόθη.

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε μαχόμενος καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸν ἀμέτρητοι συμπολεμιστές του καὶ πολῖτες.

Συνέχεια