Μετανάστευσις καί ἐγληματικότης.

Μετανάστευσις καί ἐγληματικότης.Τό Ἱδρυμα Ἰωάννου Λάτση χρηματοδότησε μίαν ἒρευνα μέ θέμα “Μετανάστευσις καί ἐγκληματικότητα”. Ἡ ἒρευνα (πού τήν βρίσκουμε ἐδῶ) μεταξύ πολλῶν εἰσαγωγῶν καί ἀναφορῶν καταλήγει στήν 20η σελίδα περίπου νά καταγράφῃ τό ζητούμενον!

Σὲ ὅσες χῶρες ἔχουν γίνῃ ἔρευνες γιὰ τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν σχέσιν της μὲ τὴν μετανάστευσιν, τὰ συμπεράσματα καταλήγουν στὸ ὅ,τι οἱ μετανάστες δευτέρας γενεᾶς κυρίως, εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν μεγαλυτέραν ἔφεσιν πρὸς τὸ ἔγκλημα. Βέβαια, ὅλα αὐτὰ εἶναι πολὺ γενικά, διότι ἀναφέρονται σὲ πολὺ παλαιότερες ἔρευνες, ποὺ συνέβησαν σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτου καὶ ἰδίως στὴν Ἀμερική.

Μέσα στὸν «κουβὰ» ὑπεισέρχονται στοιχεῖα περιθωριοποιήσεως, φτώχειας, βιομηχανοποιημένων κοινωνιῶν καὶ γενικῶς ὅλα αὐτὰ ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς κοινωνικὲς καταστάσεις τοῦ 20ου αἰῶνος. Ἔως ἐδῶ ὅλα καλά.

Ἡ ἔρευνα, τοὐλάχιστον στὶς πρῶτες της σελίδες, ἀναφέρεται σὲ ἀκμάζουσες κοινωνίες, μὲ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα καὶ μὲ πολίτες ποὺ ἤδη προστατεύονται ἀπὸ τὰ κράτη τους. Γνωρίζετε μήπως νά συμβαίνῃ κάτι τέτοιο στό Ἑλλαδοκαφριστάν;
Ἐπίσης, ἡ ἔρευνα ἐπικεντρώνεται σὲ νόμιμα στοιχεῖα τῶν διαφόρων χωρῶν. Δῆλα δὴ σὲ μετανᾶστες ποὺ εἰσῆλθαν νομίμως στὶς χῶρες προορισμοῦ τους, μὲ ἄδειες, διαβατήρια, ταὐτότητα καὶ φυσικὰ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς διώξεως σὲ κάθε παρατυπία τους.
Ἐμεῖς ἔχουμε κάτι τέτοιο; Ἐξ ὅσων γνωρίζω οὐδεῖς ἐκ τῶν «δικῶν μας» ἔχει χαρτιά, ταὐτότητα, χώρα προελεύσεως, πατρίδα, ὄνομα… κλπ κλπ κλπ… Δῆλα δή, ἀκόμη κι ὅταν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς συλλαμβάνονται, λόγῳ ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς, παραμένουν ἐν ἀναμονῇ διότι οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποῦ θὰ τοὺς …ἐπιστρέψῃ. Στήν Ἰνδία ἤ στό Ἀφγανιστάν; Στήν Σομαλία ἤ στήν Νιγηρία; Στό ΜπαγκλαΝτές ἤ στίς Φιλιππίνες;
Τὸ αὐγὸ θέλει κούρεμα κατὰ τὰ ἄλλα… Ὄχι ἐμεῖς…

Τὸ γιατὶ φυσικὰ τὸ ἵδρυμα Λάτση φυσικὰ ἐμπλέκεται σὲ τέτοιες ἔρευνες, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. Δὲν μᾶς ἀφορᾶ καὶ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὶς χρηματοδοτήσεις ποὺ λαμβάνει οὔτε κἄν μὲ τὴν οἰκογένεια Λάτση, οὔτε φυσικὰ μὲ τὴν φθηνὴ ἐργασία, μὲ τὸ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ τοῦ Μᾶρξ, μὲ τὶς διαπλεκόμενες σχέσεις καὶ μὲ τὶς δουλεμπορίες. (Ὄχι, δὲν τοὺς κατηγορῶ γιὰ δουλεμπόρους, παρὰ μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐνθαρρύνουν τοὺς δουλεμπόρους νὰ ἐξακολουθοῦν τὶς δράσεις τους!!!).
Κατὰ τὰ ἄλλα, μίαν ματιὰ μπορεῖτε νὰ ῥίξετε σὲ κάποιες, κατ’  ἐμὲ πάντα, ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ποὺ παραθέτω παρακάτω. Περισσότερα στὸν σύνδεσμο ποὺ σᾶς παρέθεσα στὴν ἀρχὴ τῆς σημειώσεως.

Ἄ… Νὰ μὴν τὸ ξεχάσω…. Ὅλες οἱ παραπάνω καταγραφὲς ἀναφέρονται, ὅπως προανέφερα, σὲ κοινωνίες ὀρθὰ δομημένες κι ὄχι σὲ κοινωνίες ποὺ βρίσκονται ἐν ἀποσυνθέσει!!! Δῆλα δὴ ὄχι σὲ κοινωνίες σὰν τὴν δική μας. Δῆλα δή, ὅλες οἱ θεωρίες τῆς ἐρεύνης ἀναφέρονται σὲ ἰδεατὲς καταστάσεις γιὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. Στὸ ἐδῶ καὶ τώρα, στὴν σημερινή μας πραγματικότητα, στὸ τὶ ἀκριβῶς ἀφορᾷ σὲ ἐμᾶς… Ἀφῆστε τά… Εἶναι ἄλλης ἐρεύνης συμπεράσματα. Αὐτὰ θὰ γραφοῦν ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων… Συμπερασματικῶς μόνον…

Πάντως πράγματι ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ῥίξουμε μίαν ματιά. Ἰδίως στὶς τελευταῖες σελίδες ποὺ ἐμπεριέχονται καὶ πίνακες.

Μερικὲς σημειώσεις-ἀπορίες γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἔρευνα.

 • Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἔχουμε χαρακτηρίσῃ τοὺς Ἀλβανοὺς σὰν ἐγκληματίες, ὡς κοινωνία. Τώρα αὐτό εἶναι γιά καλό ἤ γιά κακό; Διότι ἐξ ὅσων γνωρίζω δὲν ὑπάρχει καπνὸς δίχως κάποια φωτιά.
 • Τὸ 70% τῆς ἐγκλημαιτκότητος, (Καρύδης, σ. 45) προέρχεται ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαπούς, ποὺ κατ’ ἐμέ, δὲν ἔχουν προλάβῃ νὰ ἐμφανίσουν ἀκόμη δευτέρα γενεά.
 • Ἔχουμε καὶ ξενοφοβία!!! (σ. 49), διότι κάποιοι ἐγκληματίες, δραπέτες, εἰσῆλθαν στὴν χώρα καὶ τὰ ἔκαναν λαμπόγυαλο, ἐφ΄ ὅσον πρωτύτερα εἶχαν δραπετεύσῃ ἀπὸ φυλακὲς τῶν δικῶν τους χωρῶν!!! Καλά, εἴμαστε γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα. Μέ ἕξι τοὐλάχιστον ἐκατομμύρια πόσοι πιά τήν ἔχουν κοπανήσῃ ἀπό τίς φυλακές;
 • Δὲν αὐξάνονται! Δὲν αὐξάνονται! Δὲν αὐξάνονται οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι! Ἔχουμε δικλεῖδες ἀσφαλείας, σὰν τοὺς Σπαρτιάτες. Μόλις κάνουν νὰ ξεπεράσουν τὸ ἔνα ἐκατομμύριο ἐξαϋλώνονται!!! καὶ ξαναγίνονται λιγότεροι τοῦ ἐκατομμυρίου! (Ἔκθεσις Καρύδου, σ. 50.)
 •  Εἴμαστε καὶ πολὺ ῥατσιστὲς εἴπαμε. Περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον Εὐωπαῖο. Νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε!!! Κάθε ἡμέρα βρίσκουν οἱ ἀρχὲς τοὐλάχιστον μία ἑκατοστάδα ἀλλοδαπῶν νεκροὺς ἤ σαπισμένους ἀπὸ τὸ ξύλο, λόγῳ τῆς ..φοβίας μας!!!
 • Τὰ ΜΜΕ φταῖνε. Αὐτὰ μᾶς ἔχουν ξεσηκώσῃ καὶ μᾶς ἔχουν κάνῃ φοβικούς!!! Ναί, ἀλήθεια σᾶς λέω. Τὸ ἀναφέρει συχνὰ ἡ ἔκθεσις. (Φαντάζομαι πὼς μέσα στοὺς λάτρεις τῆς δημιουργίας φοβίας εἶναι ἡ Τατιάνα καὶ ἡ θυγάτηρ Φραγκούλη.) (σ. 54-57, σ. 60-68 καὶ σ. 81).
 •  Κατὰ σειρὰ ἐγκληματικῆς διαθέσεως-δράσεως Γιουγκοσλαῦοι, Ἰρακινοί, Ῥουμάνοι, Πολωνοί, Βούλγαροι, Ἀλβανοί. Μὰ ἐὰν εἶναι ἔτσι, τότε πόσα ἀκριβῶς ἀπό τά ἐγκλήματα μαθαίνουμε ἐμεῖς; (σ. 59)
 •  Σὲ ἕνα ποσοστὸ 100% καταδικασθέντων γιὰ ζητήματα  ἐγκληματικότητος τὸ 32% εἶναι Ἕλληνες καὶ τὸ 24% ἀλλοδαποί. Τό ὑπόλοιπο 44% τί εἶναι; Ἐλοχῆμ;
 • Γιὰ τὸ 2001 κόστος ἐγκληματικότητος ἀλλοδαπῶν μόλις σὲ 431 (354 καὶ 77) ἐκατομμύρια σὲ σταθερὲς τιμὲς τοῦ 1995. Τὰ μεγέθη αὐτὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ 33% καὶ στὸ 7% τοῦ συνολικοῦ κόστους γιὰ τὸ 2001. Ὅμως ἐδῶ περιλαμβάνονται μόνον κόστη λειτουργίας δικαστηρίων, ἀστυνομίας, σοφρωνιστικῶν ἱδρυμάτων. Τό κόστος τῶν πολιτῶν; Τό ἔχει κάποιος ἀποτιμήσῃ; Τήν ζωή τῶν δολοφονημένων; Τῶν βιασμένων; Τῶν θυμάτων ληστείας; Ἔ; (σ. 59)
 • Γνωρίζατε πώς οἱ ἀλλοδαποί τιμωροῦνται βαρύτερα ἀπό τούς Ἕλληνες ἐγκληματίες γιά τά ἴδια ἐγκλήματα; Ἐγὼ δὲν τὸ γνώριζα. Ἀναφέρεται ὅμως στὴν ἔκθεσι.
 • Πρέπει νὰ προσεγγίσουμε πλέον διαφορετικὰ τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος! Ὤ, ναί!!! Κι ἀργήσαμε! Διότι ἔχουμε σαφῶς παρανοήσῃ τὸ ἔγκλημα. (σ. 85).
 • Ἄμ τό ἄλλο; Τὸ ὅ,τι οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες χρήζουν διαφορετικῆς συμπεριφορᾶς ἀπὸ αὐτήν πού δέχονται οἱ μή Εὐρωπαῖοι τό ξέραμε; Τὸ θέμα εἶναι πὼς τὸ ξέραμε ἀνάποδα. Θά ξεχάσω ἐγώ τόν παπποῦ πού ἀντιστάθηκε, προασπιζόμενος τήν σωματική του ἀσφάλεια καί τήν ἰδιοκτησία του,  κατά ἐγκληματιῶν καί ἔφαγε δέκα χρονάκια φυλακή; Δέν εἶναι Εὐρωπαῖος πολίτης ὁ παπποῦς; Ἐάν ἦταν ὁ ἀλλοδαπός στήν θέσι τοῦ παπποῦ θά ἦταν κι αὐτός στήν φυλακή ἤ θά κυκλοφοροῦσε ἐλεύθερος παίζοντάς το βαρύ πεπόνι;
 • Ὡς κοινωνία, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη, διαθέτουμε κι ἐμεῖς τὰ καλόπαιδά μας. 3-4% περίπου. Αὐτοὶ λοιπὸν παραμένουν σταθεροί, ἀπὸ ὅταν ξεκίνησε, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, νὰ μετρᾶτε ἡ ἐγκληματικότης καὶ νὰ συγκρίνονται στοιχεῖα. Δεῖτε τοὺς πίνακες, μετὰ τὴν 100η σελίδα. Ἔχουν πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον.
 • Οἱ Ἕλληνες ἔχουν δακτυλικὰ ἀποτυπώματα γνωστά. Οἱ ἀλλοδαποί τί ἔχουν; Πῶς μπορεῖ κάποιος νά ταὐτοποιήσῃ κάποιον ἐγκληματία; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ ἔρευνα ἑστιάζεται σὲ ὅσους συνελήφθησαν κι ὄχι σὲ ὅσους διέπραξαν ἔγκλημα. (Οἱ δικοί μας πάντως εἶναι μπουνταλᾶδες ἐμπρός τους…)
 • Κάπου μέσα στοὺς σχολιασμοὺς αὐτῶν τῶν σελίδων (φαίνεται καὶ σὲ πίνακα) ἡ ἔρευνα μᾶς λέει πὼς οἱ Ἕλληνες δραπετεύουν εὐκολότερα καὶ συχνότερα ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαπούς. Χμμμ…. Γιατί ἄρα γέ;
 • Πάντως νὰ ἡσυχάσουμε!  Στὴν χώρα μας ἔχουμε, σὲ σχέσι μὲ ἄλλες χῶρες, χαμηλὴ ἐγκληματικότητα διότι ἐλέγχεται!!!! (Μποῦχᾶ χᾶ χὰ….) (σ. 144)

 Ἐγὼ ἕνα ἔχω καταλάβῃ. Ἐὰν ἡ ἐγκληματικότης ἔχῃ φθάσῃ στὰ ὕψη τώρα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῆ δευτέρας γενεᾶς εἰσαγωμένους, ἀπὸ τὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, δὲν θέλω νὰ φανταστῷ τὸ τὶ θὰ συμβῇ σὲ μερικὰ χρόνια. Δὲν θέλω…. Τρομάζω!

Πολὺ χρῆμα βρὲ παιδιά…
Καὶ τζᾶμπα…
Τὰ αὐτονόητα δὲν τὰ βλέπουν!!!
Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τῆς χώρα….
Ἡ κοινὴ λογικὴ ἐξοστρακίστηκε καὶ τώρα πιὰ βασιλεύει ἡ ἀπόλυτος βλακεία!
Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἕνα κι ἕνα κάνουν δύο. Οὔτε ῥατσιστὲς ὑπῆρξαν οἱ Ἕλληνες ποτέ, ἄν καὶ πολὺ πασχίζετε νὰ τοὺς κάνετε, οὔτε φοβίες εἶχαν, οὔτε κλότσησαν ποτὲ τὸν ἀδύναμο. Τὴν κοροϊδία δὲν ἀντέχουν. Αὐτὴ πράγματι, ἐπεὶ δὴ εἶναι καλοὶ καλοί, κατὰ βάσιν, ὅταν τὴν ἀντιληφθοῦν, τότε παίρνουν ἀνάποδες. Καὶ οὔτε ὁ Χᾶρος δὲν τοὺς προλαβαίνει στὸν θερισμό.

Υ.Γ.2. Νά τούς στείλω ἕνα ἀντίγραφο τοῦ Πλάτωνος ἤ τοῦ Ἀριστοτέλους μήπως καί ξεκολλήσουν λίγο τόν στόκο ἀπό τόν ἐγκέφαλο;

Υ.Γ.3. Ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοπαρουσιάστηκαν οἱ ἔρευνες, αὐτοῦ τοῦ τύπου, τὸ χάσαμε ἐν τελῶς… Μὰ ἐν τελῶς… Δὲν βλέπουμε πλέον τὰ ὀφθαλμοφανή. Νούμερα διαβάζουμε. Δῆλα δὴ νούμερα καταντήσαμε…

 φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μετανάστευσις καί ἐγληματικότης.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μετανάστευσις καί ἐγληματικότης. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μετανάστευσις καί ἐγληματικότης. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply