Δὲν θὰ μηδίσουμε!!!

Λίγο πρὶν νὰ ξεσπάσῃ ἡ καταιγίδα, πρὶν ἀρχίσουν νὰ μᾶς ληστεύουν καὶ νὰ μᾶς τσαλαπατοῦν τὸ δικαίωμα στὴνν ζωή, ἔφερνα μίαν γυναῖκα στὸ  σπίτι, Ἀλβανίδα, ποὺ μὲ βοηθοῦσε στὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ, γιατὶ ἑγὼ ἐργαζόμουν ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ. Στὸ κολλέγιο ποὺ διδάσκω, σὲ δύο φροντιστήρια προετοιμασίας ὑποψηφίων γιὰ ἀρχιτεκτονική, σὲ Πολιτιστικὸ σύλλογο κάθε Σάββατο καὶ στὸ Ἀτελιέ μου, ὅπου ἐτοίμαζα τὶς ἀτομικὲς ἐκθέσεις μου ζωγραφικῆς. Συνέχεια

Δημιουργοὶ χρήματος ἰδιῶτες, δημιουργοὶ σκλάβων…

«Τὸ Τραπεζικὸ σύστημα ἐπενοήθη μέσα στὴν Ἀνομία καὶ γεννήθηκε στὴν ἁμαρτία.
Οἱ Τραπεζῖτες κατέχουν τὴν Γῆ…

Ἂν θέλῃς νὰ παραμένῃς Σκλάβος τῶν Τραπεζιτὼν καὶ νὰ Πληρώνῃς καὶ τὰ Ἔξοδα τῆς Ἰδίας σου τῆς Σκλαβιᾶς, τότε ἄφησέ τους νὰ συνεχίσουν νὰ δημιουργοῦν χρῆμα»

Συνέχεια

Δῆθεν ἀσφαλιστικὴ προσαρμογὴ κι ἄλλες μέθοδοι γενοκτονίας μας!!!

Ἔρχεται μπόρα!!!
Κάτι ξέρει ὁ Ντάισεμπλοῦμ!!!!!

 38% τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν, Αὐτοαπασχολουμένων καὶ Ἐπιστημόνων, μόνον γιὰ ἀνύπαρκτη καὶ ἀντικοινωνικὴ ἀσφάλιση.

Συνέχεια

Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος… Συνέχεια