Ἡ βλακεία καὶ ἡ ἐλευθερία.

Πρό ὁλίγου εἶδα αὐτό τὸ ταινιάκι:

Καὶ ἔγινα ἔξαλλη!!!

Δὲν ξέρω ποιοί ἔχουν ἀναλάβει ὡς ἄλλοι ἐργολάβοι, τὴν ἀπαλλαγή τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὰ σκουπίδια, ἀλλὰ τοὺς ἐνημερώνω πὼς τὰ πραγματικὰ σκουπίδια εἶναι μέσα στὴν βο(υ)λὴ καὶ αὐτοὶ ποὺ κυνηγήθηκαν εἶναι μόνον οἱ ἀναθυμιάσεις τῶν σκουπιδιῶν!

Ἐὰν καταπολεμᾶς μόνον τὶς ἀναθυμιάσεις, δίχως νὰ προσπαθῇς οὐσιαστικῶς νὰ ἀπαλλαγῇς ἀπὸ τὰ σκουπίδια, ἴσως καταφέρῃς νὰ ξεφορτωθῇς τὶς ὀσμὲς γιὰ λίγο… Ἀλλὰ αὐτὲς θὰ ἐπιστρέψουν πιὸ ἔντονες καὶ πιὸ βρωμερές συντόμως. 

Ὅσο τὰ πραγματικὰ σκουπίδια ὑπάρχουν, «νομοθετοῦν», ἔχουν δημόσιο λόγο, λαμβάνουν ἀποφάσεις, ἀφήνουν ἀνοικτὰ σύνορα καὶ κρατοῦν ὁμήρους τοὺς Ἕλληνες, νὰ εἶστε βέβαιοι πὼς τὰ πράγματα καθημερινῶς θὰ χειροτερεύουν ὅλο καὶ περισσότερο.

Ὁ Μανώλης Καντάρης δολοφονήθηκε μὲ φρικτό τρόπο. Εἴμαστε ὅλοι πάρα πολὺ θυμωμένοι. Μὰ πάρα πολύ. 

Ἔχουμε ὅλοι ἐπίγνωσι πὼς ἐχθὲς ἦταν ὁ Μανώλης κι αὔριο θὰ εἴμαστε ἐμεῖς ὴ κάποιος δικός μας. 

Αὐτὸ εἶναι μία ζοφερὴ πραγματικότης. 

Ἀλλὰ, ἀπὸ τὸ νὰ γίνουμε ἐμεῖς τὸ μαχαίρι καὶ τὸ πιστόλι, ὐπάρχουν πολλοὶ πιὸ ἔντιμοι καὶ ἠθικοὶ τρόποι γιὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε.

Πρῶτον καὶ κύριον, εἶναι σημαντικόν νὰ εἶναι ὁ κάθε πολίτης στὸ πλευρό τοῦ συμπολίτου του, κι ὄχι ἀπέναντι. Ἐὰν συμπεριφερόμαστε ὅπως αὐτὰ τὰ κτήνη, θὰ εἶναι ἐλάχιστοι οἱ πολίτες ποὺ θὰ συμπαρασταθοῦν σὲ ἕνα τέτοιο ἔργο. Διότι ἁπλούστατα οἱ πολίτες δὲν εἶναι δολοφόνοι καὶ μακελάρηδες ὴ τρομοκρᾶτες. Οἰ πολίτες θέλουν πίσω τὴν ζωή τους κι ὄχι νὰ καταστρέψουν τὶς ζωὲς ἄλλων. 

Δεύτερον κι ἐπίσης σημαντικόν. Ἡ συνοχὴ τῶν πολιτῶν ὡς ὁμᾶδες, ἔχει τὴν δύναμι νὰ ἀσκήσῃ πιέσεις καὶ νὰ ὠθήσῃ σὲ λήψι μέτρων τὴν πολιτεία. Ἀκόμη κι αὐτὴν τὴν τόσο γελοία ἀπὸ πλευρᾶς ἠθικῆς πολιτεία, ναὶ, μπορεῖ νὰ τὴν πιέσῃ. Ὅταν ὅλοι εἶναι ἀπὸ τὴν μία μεριά, τότε τί θὰ κάνῃ ἡ ἄλλη πλευρά; Αὐτὴ ποὺ τό μόνον ποὺ διαθέτει εἶναι κομματόσκυλα καὶ κουδουνίστρες; Θὰ πέσῃ!

Τρίτον καὶ προσπαθῆστε νὰ τὸ καταλάβετε. Διότι ἐὰν δὲν τὸ καταλάβετε, μᾶλλον ἐσεῖς θὰ πρέπῃ νὰ ἐκτοπιστεῖτει κι ὄχι οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι. Ὅσο προκαλεῖτε ἀσκώντας βία, τὴν καλλιέργεια, ὑπόθαλψι καὶ διατήρησι τῆς βίας σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, τόσο μᾶς ἀποδεικνύετε πὼς τὸ μέλημά σας δὲν εἶναι ἡ ἀποτροπή καὶ ἠ παύσις ἀλλὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον. Ἡ ἔξαρσις. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας ἔχει γεμίσει ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη μὲ ἑκατομμύρια ΛΑΘΡΟεποίκους. Δὲν μοῦ ἀρέσει διόλου. Καὶ φυσικά, ἴσως περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς, θέλω νὰ φύγουν καὶ νὰ μὴν ξανάλθουν. 

Ὅμως τὰ ἀνήθικα κεφάλια (δίχως νόησι καὶ ἠθική)  ποὺ μᾶς «κυβερνοῦν» ὄχι μόνον ἐπέτρεψαν νὰ καταντήσουμε σκουπιδότοπος τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ  κάνουν κι ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ ἐπιτραπῇ στὴν βία νὰ λάβῃ τὸν πρῶτο λόγο. 

Ἀλήθεια, πῶς θὰ σᾶς φαινόταν, ὅταν μετὰ ἀπὸ πολὺ μεγάλη πίεσι, κατέβαιναν μερικὲς χιλιάδες ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἀπὸ ὅλην τὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν τάξι στὴν δική μας ἀταξία; Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ὅταν ἀντὶ γιὰ τὴν μία καὶ μοναδικὴ ἱερή μας γλώσσα ὑποχρεωνόσασταν νὰ δίνετε λόγο σὲ ἄλλες πενήντα; Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ὅταν ἀντὶ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀστυνομικὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσετε τὸν Γᾶλλο, τὸν Ἄγγλο, τὸν Ἰσπανό, τὸν Ἰταλό, τὸν Γερμανό…. Ναί, καὶ τὸν Γερμανό… Ἐκεῖνον ποὺ σᾶς ἄλλαξε τὰ φῶτα πρὸ 70 ἐτῶν….

Τὸ πρόβλημα τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως εἶναι ἐσωτερικό. Διότι ἐσωτερικό εἶναι τὸ πρόβλημα τῶν κυβερνώντων ποὺ ἐπέτρεψαν νὰ ἐξελιχθῆ καὶ νὰ φθάσῃ σὲ αὐτὲς τίς διαστάσεις. Ἀνοῖξτε τὰ αὐτιά σας καὶ τὰ μάτια σας! Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς μὲ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους. Ἔχουν νὰ κάνουν ΑΥΤΟΙ ποὺ τοὺς ἔφεραν μὲ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους! 

Ὅταν κάποιος κάνει μία ζημιά, σπάει ἂς ποῦμε ἕνα ποτήρι, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ κάτσῃ καὶ νὰ μαζέψῃ τὰ σπασμένα. Ἐὰν δὲν τὸ κάνῃ, τότε καλομαθαίνει στὸ νὰ τοῦ λύνουν τὰ προβλήματα οἱ ἄλλοι. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ ἐκπαιδεύσω τὶς κουδουνίστρες καὶ νὰ γίνουν ἐπί τέλους ἄνθρωποι. Μὲ ἐνδιαφέρει ὅμως νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τῶν πράξεών τους καὶ νὰ πιάσουν φαράσι καὶ σκούπα. Διότι αὐτοὶ βρώμισαν. Κι αὐτοὶ πρέπει νὰ καθαρίσουν.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὑπάρχει βέβαια πάντα ἡ περίπτωσις κάποιοι νὰ συμπεριφέρονται ὡς προάγγελοι καὶ σχεδιαστές νέων κακῶν. Δῆλα δή νὰ δημιουργοῦν ἐπίτηδες τέτοιες ἀκραῖες καταστάσεις, πρὸ κειμένου νὰ προκαλέσουν μόνιμες καὶ βαθύτατες ῥήξεις μέσα στὴν Ἑλληνική κοινωνία καὶ νὰ φέρουν τοὺς Ἔλληνες πολίτες  σὲ μὴ ἀναστρέψιμες κοινωνικὲς δομές. Δομὲς ποὺ δὲν θὰ ἀρέσουν σὲ κανέναν μας ἀλλὰ θὰ ἐπιβληθοῦν καὶ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε πλέον. Αὐτὸ θέλουν κάποιοι; Ἴσως… Ἀλλὰ ἐγώ δὲν τό θέλω… Διότι μοῦ φθάνει ποὺ ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω τόσην βλακεία, ἀπὸ πλευρᾶς πολιτείας καὶ μίας μερίδος «πολιτῶν»…. Μοῦ φθάνει ποὺ μοῦ ἔχουν κλέψει μεγάλο τμῆμα τῆς ἐλευθερίας μου. Ἐὰν βγῶ ἔξω γιὰ νὰ διεκδικήσω κάτι, αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ ἀποκατάστασις τῶν ἐλευθεριῶν μου κι ὄχι ἡ παγίωσις τῆς βλακείας… Ἀρκετὰ μὲ τὴν βλακεία στὴν ζωή μας… Λίγη ἐλευθερία ἀποζητοῦμε καὶ χρειαζόμαστε! 

(Visited 9 times, 1 visits today)
17 thoughts on “Ἡ βλακεία καὶ ἡ ἐλευθερία.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ βλακεία καὶ ἡ έλευθερία. « www.olympia.gr

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ βλακεία καὶ ἡ έλευθερία. « netakias

 3. ΥΓ. Και κάτι τελευταίο κύριε Παπουτσή. Μάρτυρες στο πεζοδρόμιο του Zonar’s είδαν χθες (11.5.2011) μία διμοιρία ΜΑΤ που δεν είχαν τον εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας, αλλά δεν είχαν και καμία επαφή με άλλες διμοιρίες ΜΑΤ. Το περίεργο, όπως μας μεταφέρουν, είναι ότι όταν άρχισαν να επιτίθενται κατά των πολιτών, ακούγονταν να χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα, σλαβικά ή γεωργιανά… Ας μιλήσουμε επιτέλους!: Γιατί μαζεύονται ΜΑΤ από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα;
  kostasxan.blogspot.com

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ βλακεία καὶ ἡ έλευθερία. | αἰέν ἀριστεύειν

 5. ΥΓ. Και κάτι τελευταίο κύριε Παπουτσή. Μάρτυρες στο πεζοδρόμιο του Zonar’s είδαν χθες (11.5.2011) μία διμοιρία ΜΑΤ που δεν είχαν τον εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας, αλλά δεν είχαν και καμία επαφή με άλλες διμοιρίες ΜΑΤ. Το περίεργο, όπως μας μεταφέρουν, είναι ότι όταν άρχισαν να επιτίθενται κατά των πολιτών, ακούγονταν να χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα, σλαβικά ή γεωργιανά… Ελπίζουμε να μην έχετε προχωρήσει στην συνδρομή ΜΑΤ από γειτονικές χώρες ή στην δημιουργία διμοιριών ΜΑΤ από τους τεκέδες των λαθρο-εγκληματιών και των εισαγόμενων μαφιών (ποικίλης προελεύσεως) που δρουν στην Αθήνα…

 6. Αριστο άρθρο Φιλονόη. Για μην ξεχνάμε ότι πολεμάμε όχι μόνον για την ζωή μας, αλλά για να μην γίνουμε ζώα. Αν χάσουμε την Ελληνικότητα μας, ακόμη και ζωντανοί, θα είμαστε μέσα μας νεκροί, σαν τους υπανθρώπους που σκότωσαν τον Μανώλη ή ψήφισαν το μνημόνιο.

  Το ανέρτησα στην Ολυμπία και στον Αιεν Αριστεύειν (αν το έχεις κάνει ήδη ή δεν σου αρέσει το σχόλειο μου,
  πες μου να το κατεβάσω )

 7. Τελικά ήταν ξεκαθάρισμα η χθεσινή δολοφονία μετανάστη;

  Για σεσημασμένο άτομο κάνουν λόγο σήμερα αξιωματικοί της ασφάλειας αναφερόμενοι στον 21χρονο μετανάστη από το Μπαγκλαντές
  Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομο που είχε “φάκελο” για ναρκωτικά. Παράλληλα από κάποιες πηγές τονίζεται ο τρόπος δράσης των δολοφόνων που έκαναν το “μαφιόζικο” χτύπημα και που από την πρώτη στιγμή, λένε, παρέπεμπε σε ξεκαθάρισμα.

  Οι δυο δράστες πλησίασαν με μηχανή το θύμα στη Στρατηγού Καλλάρη στα κάτω Πατήσια, ο ένας κατέβηκε του κάρφωσε το μαχαίρι πάνω από πέντε φορές και στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε μαζί με το συνεργό του.
  http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=77693&catid=4

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀστυνόμευσις, τά ΜΑΤ κι ὁ Παπουτσής. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ βλακεία καὶ ἡ έλευθερία. | StinFora.com

 10. Νά ἔχουμε σέ μία γωνῖτσα τοῦ μυαλοῦ μας, ὅτι πρίν ἀπό κανένα ἑξάμηνο -ὂχι περισσότερο – μαζεύτηκαν τά μεγάλα κεφάλια προκειμένου νά συζητήσουν καί νά ὀργανώσουν τά μέτρα καταστολῆς κοινωνικῶν ἐξεγἐρσεων !

  Τό γεγονός ὅτι ὁ κόσμος δέν ἔχει κατέβει στόν δρόμο στόν μέν ΓΑΠ βολεύει ἀπό τήν μία προκειμένου νά πιπιλίζει τήν καραμέλλα ὅτι ὁ κόσμος δέχεται ἀγόγγυστα τίς “τομές”(τρομάρα του !!!!) ἀπό τήν ἂλλη θέλει νά ξεσπάσουν καί ταραχές ὥστε νά μπουκάρουν τά “στρατά” καί νά μᾶς ἔχουν σοῦζα !
  Ὅσο δέν ξεσπᾶμε … τόσο διαολίζονται …

  Ἐξακολουθῶ νά πιστεύω ὅτι τό γεγονός ὅτι σάν λαός εἲμαστε ἀπρόβλεπτοι , εἶναι τό συγκριτικό μας πλεονέκτημα ! καί δέν πρέπει νά τό ξεχνοῦμε !

  Εἶναι ἒτοιμοι γιά τήν ἀντίδραση τοῦ γάλλου, τοῦ γερμανοῦ τοῦ βέλγου τοῦ ἱσπανοῦ ἀκόμη καί τοῦ ἰρλανδοῦ ! ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ !

  • Συμφωνῶ Ἑλένη. Ἀλλὰ νὰ τὸ κάνουμε μὲ τὸν δικό μας τρόπο κι ὄχι μὲ τὸν δικό τους.

 11. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ ὅσα γρἀφεις ἐδῶ ἀγαπητὴ Φιλονόη, καὶ ὑπερθεματίζω μάλιστα. Ὅμως ὀφείλω νὰ διευκρινίσω κάτι. Οἱ δρᾶσται δὲν ἦσαν ἀκροδεξιοὶ. Οὔτε κατὰ διάνοιαν. Τοῦτο δὲν εἶναι παρὰ ἐφεύρημα τῶν ἐλεεινοκάναλων τῆς ἀθλιοτάτης τηλοψίας, δι’εὐνοήτους φυσικὰ λόγους. Ἐὰν ὅμως αἱ βιαιότητες κατὰ τῶν Ἑλλήνων συνεχισθοῦν τὸτε τὸ πρᾶγμα φοβοῦμαι ὅτι θὰ λάβῃ ἀνεξέλγκτες διαστάσεις πρᾶγμα τὸ ὁποῖον πᾶς ἐχέφρων ἀπεύχεται. Ἡ λῦσις καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ εἶναι πολιτική καὶ διὰ τοῦτο οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ φροντίσουν ὅπως ἀνακτήσουν καὶ πάλιν τὸ ἀπωλεσθὲν πάλαι ποτὲ ἰσχυρὸν πολιτικὸν αἰσθητήριόν των

  • Δὲν ἰσχυρίστηκα πὼς εἶναι ἀκροδεξιοί. Ὁ,τιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι. Ἀπό ἀγανακτισμένοι ἔως προβοκάτορες. Δὲν ἔχει καμμία σημασία. Σημασία ἔχει νὰ μὴν καπελωθῇ μία δράσις Ἑλλήνων καὶ νὰ μὴν χαρακτηριστῇ ὠς κάτι ἀκραῖο ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς καλοθελητές.

 12. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ προτάσεις ποὺ χρήζουν προσοχῆς….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 13. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀπειλή τοῦ Ἰσλάμ στὴν πόρτα μας. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply