Ἡ δική μου γλῶσσα πάντως δὲν φύτρωσε στὴν Ἀνατολία!


Ἡ δική μου γλῶσσα πάντως δὲν φύτρωσε στὴν Ἀνατολία!2 Μοῦ ἔστειλε ἡ Σοφία τὸ παρακάτω ἄρθρον ἀπὸ τὸ Βῆμα καὶ στὴν ἀρχὴ γέλασα.

Ὄχι γιὰ τὶς προσπάθειες κάποιων νὰ μᾶς κάνουν ὅλους μογγόλους, ἀλλὰ γιὰ τὶς προσπάθειες κάποιων νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὰ …ἀπίστευτα!
Ἰδίως μάλλιστα σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στοὺς ἰνδοευρωπΕους. Ἐδῶ πέφτει …κλαυσίγελως!

Ἄν καὶ τὰ πάντα, κατ’ αὐτοὺς φυσικά, τοὺς φερομένους ὥς ἐρευνητές, ξεκίνησαν ἀπὸ κάποια βάθη τῆς Ἀφρικῆς ἤ τῆς Ἀσίας, οὐδέποτε μᾶς ὑπέδειξαν κάποιο σημεῖον συγκεκριμένον. Ἀσαφῶς κάτι ψελλίζουν περὶ Καυκάσου τὴν μία, περὶ Ἀνατολίας τὴν ἄλλην, περὶ μαύρης κι ἀράχνης Ἀφρικῆς τὴν παράλλη.
Καὶ δὲν θὰ εἶχα καμμίαν ἀντίρρησιν σὲ ὅσα ἰσχυρίζονται, ἐὰν μποροῦσαν νὰ τὰ ἀποδείξουν.

Βρίσκει κάποιος ἕναν σκελετὸ κάπου στὰ βάθη τῆς Κίνας, τὸν χρονολογεῖ μὲ τὶς μεθόδους Ἄνθρακος-14 (ἤ μὲ ἀρκετὲς ἄλλες) καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα πὼς εἶναι πρόγονος τῶν προγόνων ὤ πρόγονοι.
Βρίσκει κάποιος ἄλλος ἕναν ἄλλον σκελετὸ κάπου στὴν Γαλλία, τὸν χρονολογεῖ ἐπίσης, καὶ καταλήγει κι αὐτὸς στὸ συμπέρασμα πὼς εἶναι πρόγονος τοῦ προηγουμένου προγόνου, ποὺ ἦταν πρόγονος τῶν ἄλλων προγόνων.
Ἔρχεται καὶ κάποιος τρίτος, βρίσκει κι αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του ἄλλον σκελετὸ στὴν Ἀφρική, τὸν χρονολογεῖ ἐπίσης καὶ τραβάει κι αὐτὸς νὰ μᾶς πείσῃ πὼς εἶναι πρόγονος τοῦ δευτέρου προγόνου, ποὺ ἦταν πρόγονος τοῦ πρώτου, ποὺ ἦταν πρόγονος τῶν προηγουμένων προγόνων.
Καὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι τῶν «ἀνακαλύψεων» ἔχω παρατηρήσει μερικὲς λεπτομέρειες πάρα πολὺ ἐνδιαφέρουσες.

 • Οὐδέποτε «Ἕλληνες» κυρίως «ἐπιστήμονες» ἔχουν λάβει ὑπ’  ὄψιν τους τὶς μελέτες Πουλιανοῦ. Στὸν βρόντο τόσων δεκαετιῶν ἔρευνες κι ἀποδείξεις! Ἄγνωστος ὁ Πουλιανὸς στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν! Γιατί; Μᾶλλον δὲν βολεύει….
 • Οὐδέποτε, ἰδίως αὐτοὶ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ἀποτελέσματα ἐρευνῶν ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ κέντρα μὴ ἑβραϊκά! Δὲν ξέρω τὶ συμβαίνει. Ἀλλὰ εἶτε οἱ «ἐρευνητὲς» τῆς Ἀφρικῆς καίγονται νὰ ἀποδείξουν τὴν καταγωγή τους ἐκ τῶν καφριδῶν, εἶτε κάποιος (ἴσως καὶ κάποιοι) χρηματοδοτοῦν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο τὴν ἀπόρριψιν τῶν Μεσογειακῶν εὑρημάτων,  γιὰ δικούς τους λόγους! (Κάποιες φορὲς χρηματοδοτοῦν καὶ τὸ …θάψιμο!!! Ἤ τὸ …κάψιμο! Ἄς θυμηθοῦμε τὴν κάψα τοῦ Μπενοβούβαλου μὲ τὸν Πουλιανὸ ἐπίσης! Οὔτε ὁ Χίτλερ δὲν ἔκανε τόσες διώξεις!!!)
 • Οὐδέποτε παραδέχονται, παρὰ μόνον σὲ ἐπιστημονικὰ συγγράματα, πὼς ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ νὰ καταλήξουν ἀσφαλῶς σὲ συμπεράσματα, διότι ἀπλούστατα τὰ δείγματα ποὺ ἔχουν εἶναι κι ἄσχετα μεταξύ τους καὶ σποραδικὰ καὶ ἐν τελῶς ….σπάνια!!!! Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχουν στήσει ὁλόκληρες θεωρίες ἐπί θεωριῶν ὅταν ὅλες βασίζονται στήν ….ὑπόθεσιν; 
  Γιὰ παράδειγμα. Βρίσκουν κάτι. Ἄς ποῦμε ἕνα φτερὸ κάμπιας. Αὐτομάτως τὸ «χώνουν» μέσα στὶς βιβλιοθῆκες γονιδίων, πρὸ κειμένου νὰ βροῦν σχέσιν καὶ σύνδεσιν μὲ τὰ ὑπόλοιπα εἴδη ποὺ εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ πλανήτου! (Καὶ μεταξύ μας, πάντα θὰ ὑπάρχῃ σχέσις, ἐφ΄  ὅσων εἴμαστε ἀπὸ ἄνθρακα, ὀξυγόνον, ὑδρογόνο… Ἀπὸ ὅ,τι δῆλα δὴ εἶναι κι ὅλα τὰ ἔμβυα ὄντα!!!!) 
  Βρίσκουν σύνδεσιν κι ἀποφαίνονται πὼς αὐτὸ τὸ φτερὸ κάμπιας ἀνήκει στὴν τάδε ὁμάδα, οἰκογένεια, δένδρο… 
  Πάει καλά. 
  Αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρουν, διότι δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἀποδείξουν, εἶναι τὸ τὶ σχέσιν ἔχει αὐτὸ τὸ φτερὸ μὲ ἕνα ἄλλο φτερό, μίας ἄλλης κάμπιας, σὲ ἕνα ἄλλο γενεαλογικὸν δένδρον. Κι ὄχι μόνον. 
  Ἐδῶ ὑπεισέρχονται κι ἄλλοι παράγοντες. 
  Τὰ δείγματα ποὺ ἔχουν εἶναι τόσο λίγα, λόγῳ τῶν πολὺ μεγάλων καταστροφῶν ποὺ ὑπέστῃ κατὰ καιροὺς ὁ πλανήτης, ποὺ τελικῶς καταντᾶ γελοῖον τὸ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐκφέρουν ἄποψιν. Ἡ γνώσις τους, ἡ ἀντίληψίς τους, καθῶς καὶ ἡ ἄποψίς τους περιορίζονται στὰ ὅσα ἀντιλαμβάνονται βάσει δειγμάτων. Ὄχι ἀπαραιτήτως βάσει γεγονότων!!!
  Ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ξεκινᾶ τὸ πανηγύρι. Μία μικρή, σχεδὸν ἀνύπαρκτος σχέσις κάποιων εἰδῶν, εἶναι ἱκανὴ νὰ ἐκκινήσῃ ὁλόκληρες θεωρίες ἐπὶ θεωριῶν. 
  Εἶναι ὅλες λᾶθος ὅμως; 
  Θὰ τὸ θέσω διαφορετικῶς. Οὐδεῖς κατηγορούμενος εἶναι ἐγκληματίας πρὸ τῆς ἀποδείξεως, ἐντὸς δικαστηρίου φυσικά, τῆς ἐνοχῆς του!!!
  Ἄς κρατήσουν λοιπὸν τὶς θεωρίες. Εἶναι χαριτωμένες ἀλλὰ  κι ἐπὶ ξύλου κρεμάμενες!!!

Οὐδέποτε λοιπὸν μᾶς ἔχουν παρουσιάσει κάτι συγκεκριμένον ὥς κοιτίδα, ἀρχή, ἐκκίνησιν!. Λένε, λένε… Ἀλλὰ τελικῶς λένε .…ΤΙΠΟΤΑ!!!!

Κι ἔρχομαι στὸ προκείμενον. Γλῶσσα σήμερα.
Βγῆκε κάποιος ἀπὸ τὸ πουθενά, μὲ ἔρευνες στὴν βιολογία κυρίως, κι ἀπεφάνθῃ γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν «ἰνδοευρωπαϊκῶν» γλωσσῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολία. Τόν ἔχει ὅμως ἐνημερώσει κάποιος πώς σέ αὐτόν εἰδικῶς τόν τόπο, ὁμιλούσαμε, γράφαμε καί κάναμε λογαριασμούς ἐδῶ καί τοὐλάχιστον 12.000 χρόνια; Μία ματιὰ στὴν Ἴκλαινα ἤ στὸ Δισπηλιὸ ἤ στὴν Κύπρο θὰ τὸν πείσῃ. Ἀλλά θέλει νά τήν ῥίξῃ τήν ματιά; Ἤ μήπως ὄχι;

Ἔρχεται λοιπὸν αὐτὸς ὁ κυριούλης, Κουεντὶν Ἄτκινσον τὸν φωνάζουν, καὶ ἀποφαίνεται πὼς τὰ «ἰνδοευρωπαϊκὰ», τῶν ὁποίων τὴν ῥίζα ἀκόμη ἀναζητοῦν ἐδῶ καὶ κάτι …αἰῶνες, προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀνατολία. Τοῦ διέφυγε ὅμως τοῦ τύπου πὼς ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια στὴν Ἀνατολία (δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ πῶς τὴν ἐννοεῖ, διότι σαφῶς καὶ δὲν ξέρει οὔτε ὁ ἴδιος!!!) ἔκοβε βόλτες ἕνας Διόνυσος, ἕνας Ἡρακλῆς καὶ κάτι ἄλλοι περίεργοι, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα τοὺς δοξάζουν καὶ τοὺς τιμοῦν ἀκόμη καὶ στὶς ἰνδικὲς Βέδες.  (Ἀνατολία δέν εἶναι καί ἡ Ἰνδία; Ἡ Παλαιστίνη; Ἡ Συρία; Ἡ Μικρά Ἀσία; Ἡ Περσία; Ἡ Κίνα;)
Οὔτε κάποιος τοῦ ἐξήγησε πὼς ἐκεῖ στὰ βάθη τῆς Κίνας βόσκει, ἔτσι ξεκάρφωτη, μία ἐπαρχία ποὺ λέγεται Γιουνάν. Τί νά σημαίνῃ ἄρα γέ αὐτό στίς βιολογικές του ἀναλύσεις; Θά μπορούσαμε νά μάθουμε;
Ἐπίσης δὲν νομίζω νὰ βρέθηκε κάποιος γιὰ νὰ τοῦ μιλήσῃ γιὰ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Τσαβὶν στὸ Περοῦ.
Οὔτε γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ῥίζες στὶς γλῶσσες τῆς Πολυνησίας, κατὰ Γιόζεφσον.
Οὔτε φυσικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φύσιν τῆς λατινικῆς.
Γενικῶς, ἕνας βιολόγος, ἐὰν ὁ ἴδιος δὲν ἐπιλέξῃ νὰ γίνῃ Πανεπιστήμων, κάτι ἐξαιρετικῶς σπάνιον, παραμένει ἀπλῶς βιολόγος. Ἄν τὲ νὰ προαχθῇ σὲ γενετιστήν! 

Καὶ μεταξύ μας…
Ποιός νά τοῦ τά πῇ;
Βιολογία σπούδασε τὸ ἀνθρωπάκι. Δὲν ἔκανε ἀνθρωπιστικὲς σπουδές!
Τοῦ εἶπαν κάτι στὸ δημοτικό, κάτι στὸ γυμνάσιο, κάτι στὶς παρέες, κάτι ἡ γκόμενα, κάτι ἡ κουμπάρα, κάτι ἡ γειτόνισσα καὶ κατέληξε σὲ συμπέρασμα. Εἶναι δυνατόν τώρα νά συζητᾶμε γιά σοβαρά κάνοντας ἀναφορά στόν Κουεντίν;
Ἄλλως τέ, εἶμαι σίγουρη πὼς δὲν ἔχετε γνωρίσει βιολόγους καὶ δὴ ἐρευνητὲς βιολόγους.
Εἶναι κλεισμένοι νυχθημερὸν σὲ ἕνα ἐργαστήριον καὶ μετροῦν, γράφουν ξαναμετροῦν… Ἀφῆστε τά!
Κι ἐὰν τοὺς ῥωτήσῃς κάτι γιὰ τὶς ἔρευνές τους, σὲ κυττοῦν περίεργα. «ἐρευνῶ τὸ τάδε γονίδιον τῆς drosophilla»  ἀπαντοῦν! Ὄχι ὅλην τὴν drosophilla… Δὲν γίνεται. Ἄλλος ἔχει πιάσει αὐτὸ τὸ γονίδιον… Ἄλλος τὸ ἄλλο… Γενικῶς, ἐὰν καταφέρετε νὰ μπεῖτε σὲ κάτι ἱστοσελίδες τους, ποὺ ἀναφέρουν ἀναλυτικῶς τὰ γονίδια, θὰ παλαβώσετε!!!! Ἐκατομμύρια καταγραφές! Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἕνας ἐπιστήμων θὰ μποροῦσε νὰ ἀφιερώσῃ ὅλην τὴν ζωή του μόνον στὴν …drosophilla!!!!

Τώρα γιά ἔντομα θά συζητᾶμε;
Ὄχι, τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὰ ἔντομα.
Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ σοβαρότης τῶν γνώσεων ποὺ ἔχει ἕνας βιολόγος ἤ ἕνας χημικὸς ἤ γενικότερα ἕνας ἐρευνητὴς ἐργαστηρίου! Περιορίζονται ἀπόλυτα μέσα στὰ γονίδιά τους! Οὐδέποτε δύνανται νὰ ἐξέλθουν αὐτῶν! Ἄν τὲ νὰ φθάσουν ἔως τὸ …αἷμα!!! Ἀλλὰ πάλι μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ ποὺ σᾶς περιέγραψα!!!! Μονομερῶς!

Πῶς λοιπόν νά δεκτῶ μίαν ἀνακοίνωσιν ὥς λογική; Διότι ὥς ἔρευνα θὰ μποροῦσα νὰ τὴν δεκτῶ! (Ὅπως ἐπίσης ἐδέχθὴν καὶ τὴν ἔρευνα τῶν Ἄγγλων γιὰ τὸ ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ πιὸ δύσκολη ἡμέρα τοῦ χρόνου!!! Ἐκεῖ θά κολλήσουμε τώρα;)
Ἀλλά ὥς χρήσιμη; Ὥς σημαντική; Ὥς ἀληθή;Ἡ δική μου γλῶσσα πάντως δὲν φύτρωσε στὴν Ἀνατολία!

Καὶ φυσικὰ κάπου ἐδῶ ἐμπλέκεται καὶ τὸ περιλάλητον ἐργαλεῖον τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου.
Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔντυπον ἔχουν πασχίσει νὰ περάσουν κάθε λογῆς ἀνοησίες.
Τὴν μία μᾶς γράφουν γιὰ τοὺς ἐξωγηΐνους…
Τὴν ἄλλην γιὰ τὰ κολοβακτηρίδια ποὺ ἔγιναν …. ἰοί καὶ μᾶς ἀκολουθοῦν γιὰ νὰ μᾶς δολοφονήσουν!
Τὴν τρίτη γιὰ τὸ πόσο χρήσιμοι καὶ σημαντικοὶ εἶναι οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι… Γιὰ τὰ 600.000 ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ ποὺ χειρίζονται μόλις 1.200.000 ΛΑΘΡΟέποικοι! Γιὰ τὸν Ἀχιλλέα ποὺ ἦταν γκόμενος τοῦ Πατρόκλου ἤ τὸ ἀνάποδον! Γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ ἤ ὄχι νὰ ἑλληνοποιήσουμε τὰ τόσα ἐκατομμύρια τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων. 
Γενικῶς… Μέσα στὴν ΔΟΛοπλοκία, στὴν προπαγάνδα καὶ στὸν ἀποπροσανατολισμὸ μᾶς ἔχουν.
Ἄλλως τέ, μόλις πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, ἀπὸ δεκάδες τόσα ἀναγνώσματα καὶ βιβλία ποὺ ἀναφέρονται στὸν Ὅμηρο, βρῆκαν νὰ μᾶς παρουσιάσουν αὐτὸ ποὺ γελοιοποιοῦσε τὸν Ἀχιλλέα, ὅπως προανέφερα. 
Ποῦ χρόνος καί κόπος γιά τίς ἔρευνες τῆς Ὀξφόρδης; Ποῦ διάθεσις; Ἀφῆστε ποὺ θὰ πέσῃ ἔξω τὸ μαγαζάκι τους…
 

Βιάστηκε λοιπόν τό Βῆμα νά τό ἀναδημοσιεύσῃ; Ἔ καλά; Πρώτη φορά εἶναι; Πότε φρόντισε τό Βῆμα γιά τήν πνευματική μας ὑγεία; Τμῆμα τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου δέν εἶναι; Τί περιμέναμε; Μήπως κάτι καλλίτερον;

Παρακάτω σᾶς παρουσιάζω τὸ δημοσίευμα. Βιολόγων ἀνοησίες εἶναι. Στὸ μόνον ποὺ κρατᾶ τὴν «πισινή» του ὁ ἀρθρογρᾶφος, διότι ἀντιλαμβάνεται πὼς θὰ φάῃ κράξιμο, εἶναι στὴν τοποθέτησιν τοῦ ἐρωτηματικοῦ!
Κατὰ τὰ ἄλλα κάνει μίαν πολὺ φιλότιμη προσπάθεια ἐπαναλήψεως τῶν ἀνακριβειῶν ποὺ μᾶς ἔχουν φορτώσει.  Μὴν ξεχνιόμαστε. Ἐὰν χαθοῦν οἱ ἸνδοευρωπΕοι χάνεται τὸ σῦμπαν τους! 
Καί τί θά ἀπογίνουν δίχως αὐτό;

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Ἐνημερωτικῶς σᾶς λέω πὼς ἡ δική μου γλῶσσα, δὲν ξέρω γιὰ τὴν δική σας, ἀναφέρομαι μόνον στὴ δική μου, εἶναι γλῶσσα θεῶν! Καὶ δὲν φύτρωσε! Φυτεύτηκε! Καὶ δὲν ξερριζώνεται! 

σχετικὰ θέματα:

Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν …μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει!

Στὴν Ἴκλαινα, γραπτό 3.500 ἐτῶν;

Στήλη 6.000 ἐτῶν μὲ Ἑλληνικὰ γράμματα!

Η γλώσσα μας «φύτρωσε» στην Ανατολία;
Νέα μελέτη τοποθετεί εκεί τις ρίζες του γενεαλογικού δέντρου της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας
Το γενεαλογικό δέντρο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Η πορεία των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών ανά τις χιλιετίες απεικονίζεται στο βίντεο. Πηγή R. Bouckaert, P. Lenney, M. Dunn, S. J. Greenhill, A. V. Alekeyenko, A. J. Frummond, R. D. Gray, M. A. Suchard, QD Atkinson

Ουάσινγκτον

Αν και τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ρωσικά ή ακόμη περισσότερο τα χίντι ηχούν εντελώς ξένα στα αυτιά μας, όλα τους είναι μακρινοί συγγενείς των ελληνικών αφού ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια – την ινδοευρωπαϊκή.

Το γλωσσικό αυτό «σόι» είναι μεγάλο καθώς τα εν ζωή μέλη του ανάγονται σε εκταοντάδες και έχουν εξαπλωθεί σε σημαντικό τμήμα του πλανήτη. Η ταυτότητα του κοινού προγόνου τους ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί: δυο περιοχές – και δυο αντίπαλες θεωρίες – ερίζουν για τον τίτλο της πατρότητας:  οι στέππες της Κασπίας Θάλασσας και τα χωράφια της Ανατολίας. Καμία όμως από τις δυο δεν τον έχει κατοχυρώσει επισήμως.

Μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να διερευνήσει το ζήτημα με μια εντελώς νέα προσέγγιση, χρησιμοποιώντας όχι γλωσσολογικά εργαλεία αλλά τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Βιολογία για την κατάρτιση των γενεαλογικών δέντρων και την παρακολούθηση της εξάπλωσης των επιδημιών. Τα αποτελέσματά της, που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Science», «δείχνουν» ξεκάθαρα προς την Ανατολία αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη μεταξύ των αντιπάλων στρατοπέδων.

Αναγωγή γλωσσικών και γεωγραφικών δεδομένων στον χρόνο

Εφαρμόζοντας τις μεθόδους της επιστήμης τους, και συγκεκριμένα μια «φυλογενετική» προσέγγιση που εφαρμόζεται για τη μελέτη της μετάδοσης των ιών, βιολόγοι του Πανεπιστημίου του Ωκλαντ της Νέας Ζηλανδίας με επικεφαλής τον Κουέντιν Ατκινσονσυνέλεξαν δεδομένα σχετικά με το λεξιλόγιο 103 ζωντανών και νεκρών ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και το γεωγραφικό τους εύρος και τα ανήγαγαν με υπολογιστικές τεχνικές πίσω στον χρόνο ώστε να εντοπίσουν την κοινή τους ρίζα.

Οι ειδικοί βασίστηκαν κυρίως σε λέξεις οι οποίες είναι γνωστό ότι ανθίστανται στις γλωσσολογικές μεταβολές – όπως π.χ. αυτές που υποδηλώνουν τα μέλη του σώματος ή της οικογένειας. Αρχικά συνέκριναν τις λέξεις αυτές με τις αντίστοιχες λέξεις στην προγονική πρωτο-ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, προκειμένου να εντοπίσουν τις ομόρριζες. Ομόρριζες θεωρούνται οι λέξεις που κατάγονται απευθείας από την αντίστοιχη προγονική λέξη – π.χ. οι λέξεις «μητέρα» στα ελληνικά , «mother» στα αγγλικά, «mutter» στα γερμανικά, «mat» στα ρωσικά, «madar» στα περσικά, «matka» στα πολωνικά και «mater» στα λατινικά κατάγονται όλες από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή λέξη «mehter».

Οι ομόρριζες λέξεις της κάθε γλώσσας «βαθμολογήθηκαν» με το ψηφίο 1 ενώ εκείνες που είχαν αλλάξει χαρακτηρίστηκαν με το ψηφίο 0, μετατρέποντας τα επιλεγμένα λεξιλόγια των 103 γλωσσών σε σειρές από δυαδικά ψηφία που μπορούσε να επεξεργαστεί ο υπολογιστής. Οι «σειρές» αυτές συνδυάστηκαν με τις χρονολογίες στις οποίες θεωρείται ότι οι διάφορες γλώσσες αποχωρίστηκαν μεταξύ τους καθώς και με πληροφορίες σχετικά με το γεωγραφικό εύρος της καθεμιάς, προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανότερα μονοπάτια διάδοσής τους.Ἡ δική μου γλῶσσα πάντως δὲν φύτρωσε στὴν Ἀνατολία!

 

Η λέξη «μητέρα» σε διάφορες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες Πηγή R. Bouckaert, P. Lenney, M. Dunn, S. J. Greenhill, A. V. Alekeyenko, A. J. Frummond, R. D. Gray, M. A. Suchard, QD Atkinson

 

Γλωσσικοί πρόγονοι οι αγρότες της Ανατολίας

Ολα τα αποτελέσματα που εξήγαγαν οι ερευνητές συνέκλιναν στο ότι η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα γεννήθηκε πριν από 8.000 με 9.000 χρόνια στην Ανατολία, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που είχε προτείνει το 1987 ο αρχαιολόγος Κόλιν Ρένφρου, υποστηρίζοντας ότι οι γλωσσικοί μας πρόγονοι  ήταν ειρηνικοί αγρότες της Ανατολίας των οποίων η γλώσσα διαδόθηκε με την εξάπλωση της γεωργίας.

Η αντίπαλη θεωρία, η οποία προτάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950,  είναι γνωστή ως «υπόθεση του Κουργκάν» και θέλει την ινδο-ευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια να κατάγεται από πολεμοχαρείς βοσκούς οι οποίοι διέδωσαν τη γλώσσα τους όταν κατέβηκαν με τα άρματά τους πριν από 4.000 με 5.000 χρόνια από τις στέππες του Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας για να κατακτήσουν την Ασία και την Ευρώπη.

Αν και προγενέστερη της «υπόθεσης της Ανατολίας», η «υπόθεση του Κουργκάν» εξακολουθεί να έχει ένθερμους υποστηρικτές οι οποίοι – προς το παρόν τουλάχιστον – δεν φαίνονται να πείθονται από τα ευρήματα της νέας μελέτης. Αυτό που της καταμαρτυρούν κυρίως είναι η έλλειψη «γλωσσολογικού» ερευνητικού υποβάθρου.

Ο κ. Ατκινσον ωστόσο, παρ’ ότι δεν είναι γλωσσολόγος αλλά εξελικτικός βιολόγος, επιμένει στην αξιοπιστία της μεθόδου του και προβλέπει ότι σύντομα οι αρετές των αναλυτικών προσεγγίσεων των «βιο-ιατρικών» μελετών θα αναγνωριστούν και σε άλλους τομείς της επιστήμης. (πηγή)

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply