Μία φωτογραφία ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν …Ὅμηρο!

Τὴν φωτογραφία μοῦ ἔστειλε πρὸ καιροῦ ὁ Νικόλαος, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ εἴχαμε τὰ ζητήματα μὲ τοὺς «γλωσσολόγους» τὸ ἄφησα γιὰ λίγο ἀργότερα. 
Σήμερα ὅμως κι ἐγὼ ἔκανα ἕνα μικρὸ «ξεκαθάρισμα» στὰ μηνύματά μου, τὴν ἀνέσυρα καὶ σᾶς τὴν παρουσιάζω.Μία φωτογραφία ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν ...Ὅμηρο!

 

Πρὸ ὀλίγου καθὼς ἐσκάλιζα τὸ ἱστορικὸν φωτογραφικόν μου ἀρχεῖον Φιλονόη, ἔπεσα ἐντελῶς τυχαίως εἰς μίαν ἐνδιαφέρουσαν φωτογραφίαν τὴν ὁποίαν καὶ σοῦ ἐπισυνάπτω, γνωρίζων ὅτι τὸ θέμα σἐ ἐνδιαφέρει. Πρόκειται περὶ τμήματος ἀμφορέως τοῦ 7ου π.Χ. αἰῶνος μὲ θέμα τὴν τύφλωσιν τοῦ Πολυφήμου ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα.  Ἐὰν ἑστιάσῃς εἰς τὸ ἐπίμαχον σημεῖον διακρίνεται καθαρὰ ὁ ἀριστερὸς ὀφθαλμὸς τοῦ Κύκλωπος ἐνῶ συγχρόνως τὸ αἰχμηρὸν ἐργαλεῖον κατευθύνεται σαφῶς πρὸς τὸν δεξιόν ὀφθαλμόν. Ἄρα, κατὰ τὸν ἀγγειογράφον, τοὐλάχιστον ὁ Πολύφημος εἶχε δύο ὀφθαλμοὺς, τὸ δὲ «τοὐλάχιστον» ἐν προκειμένῳ ἔχει καθαρῶς ρητορικὸν χαρακτῆρα διότι οἱ ζωγράφοι καὶ ἀγγειογράφοι τῆς ἀρχαιότητος ἐφρόντιζον νὰ ἀποδίδουν σωστὰ τὴν ἱστορίαν ἤ ἔστω τὴν παράδοσιν.

Χαῖρε,

Νικόλαος

Ὅπως βλέπετε δὲν εἶναι καὶ τόσο …ἄσχετος ἡ γνώμη μου πὼς ὁ Πολύφημος δὲν ἦταν μονόφθαλμος.
Δὲν θὰ μποροῦσε ἄλλως τὲ νὰ συμβαίνῃ κάτι τέτοιο, καὶ νὰ μὴν μᾶς τὸ ἀναφέρῃ ὁ Ὅμηρος. Ὁ ἀκριβολόγος Ὅμηρος! Νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό!
Ὁ Ὅμηρος ποὺ κατεῖχε γνώσεις ἰατρικῆς, γεωγραφίας, ἀστρονομίας…
Δὲν θὰ ἀναφερόταν λοιπὸν σὲ κάποιο τέρας τῆς Φύσεως, ἑστιάζοντας μόνον στὸ τεράστιον μέγεθός του. Θὰ μᾶς ἔλεγε κάτι.
Γιὰ νὰ μὴν τὸ λέῃ, ἁπλῶς, ἁπλούστατα, σημαίνει πὼς δὲν ἐτίθετο τέτοιο θέμα.

Τὸ ποῦ βασίζουν κάποιοι αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμό, περὶ μονοφθαλμίας τοῦ Κύκλωπος, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ σαφῶς ἀποδεικνύει γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ τὸ πόσο ἀμόρφωτοι κι ὁλίγιστοι εἶναι! Κι ὅταν μάλλιστα διδάσκουν σὲ παιδιά, πόσο ἐγκληματίες γίνονται!

Φιλονόη.

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply