Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο.

Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο.1Ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Διονύσιος ἦταν ἕνας παμπόνηρος τύπος, ποὺ δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ φορολογῇ τοὺς πολῖτες τῶν Συρακουσῶν. Αὐτὸ βέβαια σήμερα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς παρατηρητές, φαντάζει κάπως κωμικοτραγικό. Ὅμως κατ’ οὐσίαν ὅσα μέτρα ἐφήρμοσε ὁ Διονύσιος, καθῶς κι ἄλλοι, ἀρκετοὶ ὅμοιοί του, βρίσκουν θαυμαστὲς καὶ μιμητὲς στὰ σύγχρονα παζάρια ἐλέγχου τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν. 

Κάποτε λοιπόν, κατ’ Ἀριστοτέλη πάντα, ἤθελε νὰ ναυπηγήσῃ μερικὲς τριήρεις. Χρειαζόταν μεγάλα ποσά, ἀλλὰ δὲν σκόπευε νὰ τὰ πληρώσῃ μόνος του. 
Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο.1Συνεκάλεσε λοιπὸν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου καὶ ἰσχυρίστηκε πὼς κάποιοι προδότες τοῦ προσέφεραν μίαν πόλι. Γιὰ νὰ τὴν παραλάβῃ ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ τοὺς προδότες. Ἀξίωσε λοιπὸν δύο στατῆρες ἀπὸ κάθε πολίτη.  Αὐτοὶ ἔδωσαν τὰ χρήματα, ἄν καὶ δὲν τοὺς ἄρεσε διόλου σὰν ἰδέα. Δύο μὲ τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, προφασιζόμενος πὼς ἡ συναλλαγὴ μὲ τοὺς προδότες ναυάγησε, ἐπέστρεψε τὰ χρήματα. Ἔτσι οἱ πολῖτες ἡσύχασαν. Οὐσιαστικῶς κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τους. 
Ὅταν λίγες ἡμέρες ἀργότερα ξαναζήτησε χρήματα, ὅλοι ἔσπευσαν νὰ τὰ δώσουν, πιστεύοντας πὼς γρήγορα θὰ τοὺς ἐπιστραφοῦν. Δὲν ἐπεστράφησαν ποτὲ κι ὁ Διονύσιος ἔφτιαξε τὸν στόλο του. 

Πολλά, πάρα πολλὰ ἀνάλογα παραδείγματα μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε στὴν ἱστορία, ἀλλὰ αὐτό, τοῦ Διονυσίου, εἶναι τὸ πιὸ ὀφθαλμοφανὲς καὶ σχετικὸ μὲ αὐτὰ ποὺ βιώνουμε. 

Γιατί; Γιατί συνδέω αὐτό τό περιστατικό μέ τά ὅσα συμβαίνουν στήν Κύπρο μας;

Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ, στὴν τηλεόρασι τοῦ ΣΚΑ(ε)Ι, ἀπὸ τὸν Τᾶσο Τέλογλου, ἀκούστηκε πὼς ὁ Χριστόφιας, ἀπὸ τὶς 23 Νοεμβρίου 2012 εἶχε συμφωνήσῃ γιὰ τὸ κούρεμα τῶν καταθέσεων. Δὲν τὸ ἄκουσα προσωπικῶς, ἀλλὰ μοῦ τηλεφώνησαν πρὸ κειμένου νὰ μὲ ἐνημερώσουν. Καὶ εἶναι ἔγκυρο!!!
Ἰδοῦ: 

Γιὰ τὸ παραπάνω ὑπάρχουν διαμαρτυρίες ἀπὸ πρώην ὑπουργοὺς τῆς κυβερνήσεως Χριστόφια, ἀλλὰ πλέον δὲν μὲ πείθουν. Ἄλλως τέ, εἶναι πανομοιότυπος ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον τὸ GAPατο μᾶς περιγελοῦσε διεθνῶς. Ἐπίσης ἀκούγονται πολλὰ χιὰ χρήματα ποὺ ἔβγαλε ἐκτὸς τραπεζῶν Κύπρου ἡ κόρη τοῦ Χριστόφια καθῶς ἐπίσης καὶ πρόσωπα τοῦ στενοῦ κύκλου τοῦ Ἀναστασιάδου. Κι ἐγὼ ξέρω πὼς καπνὸς χωρὶς φωτιὰ δὲν ὑπάρχει….

Τὸ ἐὰν λοιπὸν ἔλεγε ἀλήθεια, ἤ ὄχι, ὁ Τέλογλου, μποροῦμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε. Πάντως κάτι μέσα μου μοῦ λέει, πὼς ἔλεγε. Καὶ θὰ τὸ αἰτιολογήσω. Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο.3

Οἱ τράπεζες παρέμειναν κλειστές, γιὰ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, διότι τάχα μου κάποιοι φοβήθηκαν τὸν πανικὸ τοῦ κόσμου. Ὀρθὸ ἤ ὄχι, εἶναι μία καλὴ δικαιολογία. Ἄλλως τὲ βρέθηκε κι ὁ ἐπίδοξος γκρεμιστής, ποὺ κατέφθασε μὲ μπουλντόζα γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πὼς πράγματι, ὁ πανικὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀνατρέψῃ πολλά, ἀκόμη καὶ μερικὰ καλοστημένα, ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες σχέδια. 

Ὅμως οἱ τράπεζες παραμένουν κλειστές, ἄν κι ἔχουν, ὑποτίθεται, τελειώσῃ αὐτὰ τὰ ζητήματα. Καὶ θὰ παραμείνουν κλειστές, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀλλὰ κι ἔως τὴν Τρίτη, ἄν καὶ οὐσιαστικῶς ὅλοι οἱ ἐπίσημοι φορεῖς σπεύδουν νὰ καθησυχάσουν τοὺς πολῖτες.
Ὅλο αὐτὸ ὅμως εἶναι ἐν τελῶς παράλογον, διότι οὐσιαστικῶς δὲν ἔχουν, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, σοβαρὸ προόβλημα. Ἀκόμη κι ἐὰν μέσα στὸν πανικό τους κάποιοι σηκώσουν τὰ χρήματά τους, αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καθολικό. Ἤ μήπως ὄχι;

Ὅλοι γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς ἡ ΜΑΦΙΑ, ἡ παγκόσμια αὐτὴ παραοικονομία, μέσα ἀπὸ τὶς τράπεζες τῆς Κύπρου «ξεπλένει», νομιμοποιεῖ, ἀκόμη κι ἀθωώνει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Ἀπὸ λογαριασμοὺς ἔως ποινικὰ μητρῶα. Μάλλιστα τὸ μεγαλύτερον ποσὸν τῶν χρημάτων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ΜΑΦΙΑ, κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις πάντα τῶν εἰδικῶν, προέρχεται ἀπὸ τὴν ῥωσσικὴ πλευρά. Μήπως δῆλα δή οἱ ἐνστάσεις τοῦ Πούτιν ἀφοροῦσαν μόνον στήν προάσπισι τῶν συμφερόντων τῶν …ὄχι καί τόσο ἐντίμων πολιτῶν του; 
Διότι ἕνας ἔμπορος ὅπλων ἤ ἕνας ἔμπορος ναρκτωτικῶν ἤ ἕνας ἔμπορος λευκῆς καὶ μαύρης σαρκός, κάπως πρέπει νὰ νομιμοποιήσῃ τὰ χρήματά του καὶ κάπου πρέπει νὰ τὰ τοποθετήσῃ. Τί κράτος θά ἦταν ἡ Ῥωσσία ἐάν δέν τιμοῦσε τήν παγκόσμια ΜΑΦΙΑ της; 
Ἄς μὴν τὸ συνεχίσω… Ὅσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν…

Πάντως, ὁ Πούτιν ἀναστατώθηκε γιὰ κάτι ποὺ πιστεύω πὼς ἤδη γνώριζε. 
Μὲ τὶς κινήσεις ὅμως ποὺ ἔγιναν, προλαβαίνουν νὰ κάνουν κάποιες νέες συμφωνίες ἤ ἀνακατανομές.  Ὁποιεσδήποτε, ἀλλὰ ὄχι σὲ ποσὰ τέτοια ποὺ νὰ ἀντιστοιχοῦν στὴν ἐτήσια ἀπόδοσι τῶν τόκων ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λογαριασμούς. Ἐὰν δῆλα δὴ ἡ ΜΑΦΙΑ τῶν Ῥώσσων διατηρῇ δέκα δισεκατομμύρια στὸ σύνολο τῶν καταθέσεῶν της, τότε συζητᾶμε γιὰ ἕνα δισεκατομμύριο ἀπώλειες, μὲ μόλις 10% κούρεμα. Δῆλα δὴ ὅσα θὰ ἀπέδιδαν οἱ τόκοι τοῦ ἔτους ἤ κάποιες ἔξυπνες διατραπεζικὲς κινήσεις. Δῆλα δὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις, παρέα μὲ τὸ ΔΝΤ γίνονται αὐτομάτως συνεταῖροι τῶν Ῥώσσων, καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔχουν τοποθετήσῃ τὰ κεφάλαιά τους στὶς Κυπριακὲς τράπεζες. Νομίμων καὶ μή. Ἀλλὰ κτυπᾶ σαφῶς πρώτη καὶ κύρια τὴν παραοικονομία. Τῆς ἐπιτρέπει νὰ ὑπάρχῃ, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν ἐποπτῶν.
(Οἱ καταθέσεις τῶν Ῥώσσων ὅμως ξεπερνοῦν τὰ εἴκοσι δισεκατομμύρια φυσικά!!! Ἀλλὰ ἄς μὴν τοὺς θεωρήσουμε, αὐτοὺς τοὺς λογαριασμούς, ὡς καλοπροαίρετοι, ὅλους συνδεδεμένους μὲ «σκοτεινὲς πηγὲς» εἰσοδήματος!!!)

Συνεπῶς, αὐτὴν τὴν στιγμή, μὲ τὸ κούρεμα τῶν καταθέσεων, δὲν πλήττεται ὁ μέσος πολίτης κατὰ πάρα πολύ, ἀλλὰ ὁ μεγαλοκαταθέτης. Ναί ἤ ὄχι; Καί ποιός ἁρπάζει αὐτό τό χρῆμα; Ὁ κρατικός μηχανισμός ἤ κάποιος ἄλλος;

Σαφῶς καὶ ἡ στάσις τῶν Κυπρίων βουλευτῶν εἶναι παραδειγματική, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν μεθοδευμένο ἐκβιασμὸ ποὺ ἔχουν ἀποφασίσῃ κάποιοι νὰ ἐμαρμόσουν σὲ ὅλην τὴν Εὐρωζώνη. Ἤδη ἀκούσαμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες κάτι «περίεργες» καμπάνες γιὰ τὴν Γαλλία. Εἶναι ἄσχετες ἤ σχετικές μέ αὐτά πού συμβαίνουν στίς ὑπόλοιπες χῶρες τοῦ Νότου; Καί ποιός εἶναι αὐτός πού δύναται νά ἀπαντήσῃ μέ ἀσφάλεια στό ἐρώτημα;

Ταὐτοχρόνως στὴ Ἰσπανία προχωροῦν σὲ φορολογία καταθέσεων, μὲ μικρὰ ποσοστά, ἀλλὰ φορολογία. 

Ξέρετε, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησε αὐτὸ τὸ «πανηγύρι»  μὲ τὴν Κύπρο, κάτι δὲν μοῦ «κολλάει» καὶ τόσο καλά. Κι αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι περισσότερο διαίσθησις παρὰ ἡ λεπτομερὴς παρατήρησις τῶν γεγονότων. Δῆλα δὴ μία φωνούλα μέσα μου μοῦ ὑπαγορεύει νὰ μὴν δέχομαι τὶς πληροφορίες ὅπως μᾶς τὶς παρουσιάζουν, ἀλλὰ νὰ ἀναζητῶ ἀπὸ πίσω, πολὺ πίσω τὸ τὶ θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνῃ.Ἔτσι καὶ τώρα… Κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει… Καὶ κάτι μοῦ θυμίζει ἐντόνως τὸν Διονύσιο.
Μακάρι νὰ κάνω λᾶθος… Μακάρι….

Ἐὰν ὅμως δὲν κάνω λᾶθος, τότε ξεκίνησε κι ἐπισήμως ἡ ὁμογενοποίησις, ἤ ἄλλως, ἰσοπέδωσις τῶν πάντων.

Φιλονόη. 

Σημείωσις.

Μία λεπτομέρεια ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ πάρα πολὺ εἶναι τὸ σύνθημα τῆς πρώτης φωτογραφίας. 
Ἐδῶ ξεκίνησαν ἀνάποδα. Πρῶτα πάσχισαν νὰ «διασώσουν» τὶς τράπεζες καὶ μετὰ τοὺς πολῖτες, ἐὰν φυσικὰ θὰ περίσσευε κάτι καὶ γιὰ αὐτούς. 
Κατ’ οὐσίαν, αὐτὸ ποὺ συνέβῃ ἐδῶ εἶναι τὸ ἴδιο κόλπο ποὺ πασχίζουν νὰ ἐφαρμόσουν στὴν Κύπρο, μὲ τὴν διαφορὰ πὼς βάζουν τοὺς Κυπρίους γιὰ νὰ τὸ ζητήσουν. Δημοκρατία ἄλλως τὲ ἔχουμε. Ὁ κυρίαρχος λαὸς ἀποφασίζει. Κι ὁ κυρίαρχος λαὸς ἀποφασίζει νὰ μὴν χάσῃ κόπους μίας ζωῆς. Κι ἔχει δίκαιον. 
Ἐάν ὅμως κινδυνεύσουν οἱ τράπεζες, τότε δέν θά κινδυνεύσουν καί οἱ πολῖτες; Δέν θά τούς ἀφανίσουν, διά μέσου τῶν τραπεζῶν; 
Ποιά λοιπόν ἡ διαφορά μέ τό σχέδιο «διασώσεως» πού κάποιοι ἀπεφάσισαν νά ἐφαρμόσουν ἐδῶ; Ἔ; 
Ἁπλῶς ἐμεῖς δὲν τοὺς τὸ ζητήσαμε ὡς λαός. Τὸ ἀπεφάσισαν οἱ ἐκλεγμένοι μας. 
Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς σενάριο.
Γιὰ τυχὸν ἀμφιβολίες, ἐρωτήματα, ἀπορίες σᾶς παραπέμπω στοὺς «κρατοῦντες». 

Ἕνα ἄλλο σημεῖον ποὺ μὲ προβληματίζει ἀφορᾷ στὴν ΜΑΦΙΑ. 
Ἄκουσα τὴν «πλάκα» ποὺ ἔκανε ἡ «Ἑλληνοφρένεια» στοὺς βουλευτὲς τῆς Κύπρου καὶ χάρηκα. Εἰλικρινῶς χάρηκα. Γιὰ τὶς ἀπαντήσεις τῶν Κυπρίων βουλευτῶν χάρηκα. 
Ἐάν, λέω ὅμως, καχύποπτη γάρ, διότι οἱ καταστάσεις μὲ κάνουν ἔτσι, ἐὰν λοιπὸν δὲν εἶναι μόνον πατριωτισμός, μήπως εἶναι καί κάτι ἄλλο; Μήπως πίσω ἀπό τήν ἀπόλυτο στάσι τῶν βουλευτῶν ὑποκρύπτεται καί κάποιος …ἀμυδρός φόβος, πού γεννᾶ ἡ ὕπαρξις τῆς ΜΑΦΙΑΣ; 
Δὲν ξέρω… Ἴσως νὰ τὸ παρατραβῶ… 
Ἴσως….

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 Γιὰ ὅσους πάντως ἐνδιαφέρονται, πρὸ κειμένου νὰ καταλάβουν τὸ «ἀπειλῶ-ὑποχωρῶ λίγο-κλέβω πολλά» ποὺ ἰσχυρίζομαι ἐδῶ καὶ μῆνες, ἄς διαβάσουν τὸν Καραγκιόζη. Κάτι ἔχει νὰ μᾶς πῇ. 

Οἱ …«ἐξυπνούληδες»…!!!

Ἡ φάρσα τῆς Ἑλληνοφρένειας στοὺς Κυπρίους βουλευτὲς καὶ ἡ ἀποστομωτική τους ἀπάντησις!

(Visited 49 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως νά μήν πανηγυρίζουμε τόσο πολὺ γιὰ τὴν Κύπρο. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply