Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;

Ἕλληνες ἤ Αἰγύπτιοι;
Κι ἐάν τίς ἔκτισαν Αἰγύπτιοι γιατί δέν μποροῦσαν νά μετρήσουν τό ὕψος των;
Μήπως τελικῶς ἀκόμη καί ἡ Αἴγυπτος ἦταν μία ἐπαρχία Ἑλληνική;
Μήπως κι αὐτή ἐλάμβανε τά φῶτα της ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Τί μαρτυροῦν τά τοπωνύμια;
Θά τολμήσῃ ἐπί τέλους κάποιος νά γράψῃ ἀπό τήν ἀρχή τήν ἱστορία, βασιζόμενος στά εὑρήματα κι ὄχι σέ …ἐντολές;

Φιλονόη.

Ἕλληνες ἔκτισαν τὶς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου:
Ὑπάρχει ἕνα γρανίτης βάρους 600 τόννων, ποὺ μετεφέρθη ἀπὸ τὸ Ἀσουὰν στὴν πυραμίδα τῆς Γκίζας.
Διαβάσετε τὸ ΑΣΟΥΑΝ ἀνάποδα, ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερά. Θὰ διαπιστώσετε ὅτι ἐμφανίζεται ἡ λέξις ΝΑΟΥΣΑ, δῆλα δὴ λέξις Ἑλληνική.
Διαβάσετε ἀνάποδα καὶ τὶς παρακάτω λέξεις, πού, ἐνᾦ νομίζαμε μέχρι τώρα πὼς εἶναι αἰγυπτιακές, βλέπουμε πὼς εἶναι ἕλληνικές.
Γιὰ παράδειγμα:
    • Ἡ λέξεις ΣΑΪΔ (=Σάιδα) εἶναι ἡ λέξις ΔΙΑΣ
    • Ἡ λέξις ΣΟΥΕΖ εἶναι ἡ λέξις ΖΕΟΥΣ (=Ζεὺς) καὶ ἀμέτρητα ἄλλα παρόμοια…
Γύρω στὸ 3.000 π.Χ. Νάξιοι λιθοξόοι, ἀπὸ τὸν λιμένα Κωφὸ ἢ Χοφό, μαζὺ μὲ Μινωΐτες, πῆγαν στὴν Αἴγυπτο καί, μέσα σὲ πολλὰ ἄλλα, ἔκτισαν καὶ τὴν πυραμίδα τοῦ Χέοπος. Ὁ ἴδιος ὁ Χέωψ ὀφείλει τὸ ὄνομά του στὸν Χοφὸ (ἢ Κωφό), ὅπως ἀναφέρουν πολλοὶ ἱστορικοί.
Γύρω στὸ 2.500 π.Χ. ὑπῆρχε ἡ δυναστεία τῶν Ναξίων στὴν Αἴγυπτο. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ Χέωψ.
Δὲν ἀποκλείεται μαζὺ μὲ τοὺς Ναξίους λιθοξόους νὰ ἦσαν καὶ Κορίνθιοι, γιατί στὴν Κόρινθο ὑπάρχει ὁμώνυμος πόλις μὲ τὴν Πέτρα τῆς Ἀραβίας.
Ὅλοι οἱ ναοὶ τῆς Ἴσιδος στὴν Αἴγυπτο εἶναι προσανατολισμένοι νὰ «κυττοῦν» πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ἐκείνη, ἀπὸ ὁπου βλέπουν τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ἀστέρος Σειρίου, ὅταν πρῶτο-ἐμφανίζεται τὸν Ἰούλιο.
Ὅμως κι ὁ Παρθενών, στὶς 25 Ἰουλίου (τελευταία ἡμέρα τῶν Παναθηναίων) δέχεται τὸ φῶς τοῦ Σειρίου, ποὺ φωτίζει τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς, ἡ ὁποία ταὐτίζεται μὲ τὴν Ἴσιδα ἢ Ἰώ, ποὺ σημαίνει Ἀνατολή.
Ἐπάνω, στὴν φωτογραφία, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ εὑρίσκεται στὴν εἴσοδο τῆς πυραμῖδος στὴν Γκίζα.
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *