Γιατί ὁ Ἕλλην;

Γιατί ὁ Ἕλλην;Γιατί κτυποῦν τήν Ἑλλάδα;
Γιατί κτυποῦν τόν Ἕλληνα εἰδικῶς τόσο ἄσχημα;
Τόσο ἄγρια κι ἀλύπητα;
Τί στό καλό τούς ἔφταιξε μία πορδή χώρα, μέσα σέ ὅλην τήν ὑφήλιον;
Γιατί ξεκίνησαν μέ τόν χαρακτήρα τοῦ Ἕλληνος κι ἐξακολουθοῦν μέ τό πορτοφόλι του γιά νά καταλήξουν στήν ὁλοκληρωτικήν μας ὑποδούλωσιν;
Τί τούς κάνει νά τρέμουν τόσο πολύ εἰδικῶς τόν Ἕλληνα;
Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἄφθονες.
Ἀπό ποῦ νά τό πιάσουμε; Ἀπό τήν Εὑρώπη; Γερμανία, Ἀγγλία, Ἰσπανία, Γαλλία, Ἰταλία, Πορτογαλία.. Στοὺς δρόμους ἅπαντες! Ἡ ἀστυνομία ἔχει λάβει κι ἐπισήμως θέσιν πραιτωριανῶν.. Καὶ οἱ πολῖτες ἀντιδροῦν… Ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα..
Στὶς Η.Π.Α….. Στὴν Ἀσία.. Στήν Ἀφρική;
Ποῦ θέλετε νά κυττάξουμε; Ποῦ δέν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις, εἶτε ὑποκινούμενες ἀπὸ κάποιον χρηματοδότη, εἶτε εἰλικρινεῖς κι ἀφθόρμητες;
Καί γιατί ἐδῶ εἰδικῶς ἐξαντλοῦν κάθε τους αὐστηρότητα καί κάθε τους ὀργή;
Τί ἔφταιξε ὁ Ἕλλην;
Ἦταν τόσο ἀσύδοτος ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει καί ἁπλῶς δέν τό γνωρίζουμε;
Ναί, τὸν Ἕλληνα θέλουν νὰ τσακίσουν!
Διότι δίχως Ἕλληνα ὁ καιροσκοπισμός τους θὰ περάσῃ!
Διότι δίχως Ἕλληνα ἡ νέα (καὶ παλαιὰ) τάξις (ἀντάμα πηγαίνουν αὐτά) θὰ περάσῃ…
Διότι δίχως τὸν Ἕλληνα θὰ κερδίσουν ἕνα παιχνίδι μόνοι τους, δίχως ἀντιπάλους…
Ὅλοι οἰ λαοὶ τῆς Γῆς ἔχουν νὰ ἀναδείξουν τὶς δικές τους ἡρωϊκὲς στιγμές…
Ὅμως ὁ μοναδικὸς λαὸς ποὺ τὰ ἔβαλε ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς θεούς του ἦταν ὁ Ἕλλην!
Κι αὐτὸ τρέμουν!
Τὸν Πολεμιστὴ Ἕλληνα ποὺ ἔχει σηκωθεῖ καὶ στέκεται ἀπέναντι, κυττῶντας τους εἰρωνικότατα…
Τοὺς περιμένει.. Ξέρει καὶ περιμένει… Αὐτοὶ νομίζουν πὼς τοῦ πριονίζουν τὰ ποδάρια, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν πὼς οὐσιαστικῶς καθημερινῶς τὸν δυναμώνουν, σκάβοντας τοὺς δικούς τους λάκκους!
Δὲν σᾶς γράφω τρέλλες..
Γιατί νά τό κάνω; Εἶμαι κι ἐγὼ ἐδῶ, μαζύ σας, κομμάτι μίας κοινωνίας ποὺ βάλλεται πανταχόθεν.
Ἀλλὰ «βλέπω» τὴν ῥίζα τοῦ κακοῦ καθῶς καὶ τὸν στόχο τους!
Κι αὐτὸς εἶναι μόνον ὁ Ἕλλην!
Αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ προλάβουν, νὰ ἐλέγξουν καὶ τελικῶς νὰ σταματήσουν εἶναι ἡ ἀφύπνισις!
Ὄχι αὐτὴ ἡ ἀφύπνισις ποὺ συμβαίνει ἀπὸ τὸ ξεβόλεμα.
Οὔτε αὐτὴ ποὺ μᾶς ὑπόσχεται μίαν ἀριστερὰν Εὐρώπην.
Οὔτε φυσικὰ αὐτὴν ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἐρπετά, ἐξωκοσμικοὺς θεούς, ξωτικά, σωτῆρες, «σωτῆρες» καὶ πάσῃς φύσεως ΟΥΦΟ. (Ἑλληνιστί…)
Ἡ πραγματικὴ ἀφύπνισις τοῦ πλανήτου εἶναι μία καὶ λέγεται Ἑλλάς!
Ἐδῶ, σὲ αὐτὸν τὸν ἱερὸν τόπο ἔχει τὶς ἀρχές της!
Ἐδῶ ἔχουν ξεκινήσει νὰ ἀνοίξουν τὶς πῦλες τῆς Ἑλληνοποιήσεώς μας «ὀρατὲς κι ἀόρατες δυνάμεις», ποὺ σὲ αὐτὴν τὴν φάσιν θὰ τολμοῦσα νὰ τὶς ἀποκαλέσω Ἀνάγκη.
Ἐδῶ, σὲ αὐτὸν τὸν πολύπαθο τόπο, εἶναι ἡ «Πύλη εἰσόδου στὴν λογικὴ τοῦ …παραλόγου, τοῦ ἀδυνάτου, τοῦ ἀδιανοήτου»!
Κάποτε 10.000 Ἀθηναῖοι καὶ Πλαταιεῖς τσάκισαν σχεδὸν 1.000.000 βαρβάρους.
Δέν ὑπῆρχαν ἄλλοι Ἕλληνες πολεμιστές; Δέν ὑπῆρχαν ἄλλοι ἱκανοί νά πιάσουν τά ὅπλα; Δέν ὑπῆρχε ἡ γνώσις τοῦ κινδύνου ἀπό τίς λοιπές πολιτεῖες πού δέν συμμετεῖχαν;
Σαφῶς καὶ ὑπῆρχαν τοὐλάχιστον δέκα φορὲς ἄλλοι τόσοι… Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξαν…
Λίγοι, μία χούφτα, ὅπως πάντα δῆλα δή, σήκωσαν ἀνάστημα καὶ νίκησαν!
Γιατί μόνον ἕνα τόσο δά μικρό ποσοστόν τοῦ συνόλου κατάφερε νά ἀλλάξῃ διά παντός τόν ῥοῦν τῆς ἱστορίας; Μήπως διότι ἐκεῖ ἀκριβῶς, σέ ἐκείνην τήν γωνιά τῆς γῆς, σέ ἐκεῖνον τόν ἑλώδη τόπο, εἶχε «προγραμματιστεῖ» ἀπό τήν Μοίρα ἡ «ἐπέμβασις»; Μήπως ἁπλῶς κι ἐκεῖ ἡ Φύσις ἔβαλε τό μέγιστον χέρι της; Μήπως ἁπλῶς χρειάζονται πάντα τόσο λίγοι πρό κειμένου νά ἀλλάξουν τήν ἱστορία πρός ὄφελος τῶν πολλῶν;
Κι ἐάν εἶναι ἔτσι, τότε γιατί ἀνησυχοῦμε; Δέν εἶναι ἤδη ὅλοι ἐδῶ;
Ὅσοι Ἕλληνες ἦταν νὰ σηκωθοῦν σηκώθηκαν!
Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι βλέπουν μίαν τρὐπια τσέπη, ἕνα ἄδειο ψυγεῖον κι ἕναν φόβο νὰ τοὺς πλακώνῃ…
Κάποιοι ἄλλοι, μέσα ἀπὸ τοὺς ὑαλοφορεμένους, ἔχουν πιστέψει (;;;;;;) πὼς θὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἐπέμβασιν κάποιων κομμάτων, κινημάτων ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν ἀναμενομένην ἐπανάστασιν…
Καὶ οὐδεῖς ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ ἐπανάστασις ἔχει ἤδη ξεκινήσει, εἴμαστε ἐμεῖς καὶ ἔχουμε ἤδη ὁρίσει ἀκόμη καὶ τὸ ἀποτέλεσμα!
Πῶς;
Χμμμμμ…..
Μεγάλο θέμα.. Εἴπαμε.. Τὸ κλειδὶ τῶν πάντων παραμένει ἡ Ἑλληνικοποίησίς μας! Τὸ κλειδί!
Καὶ τὸ κλειδὶ εἶναι μέσα μας!
Ὁ δρόμος εἶναι ἕνας!
Ὅσοι τὸν δοῦν ἀπὸ ἐμᾶς, θὰ τὸν βαδίσουν καὶ θὰ ἔχουν τὴν μεγάλην τιμὴ νὰ ζήσουν ἐπὶ τέλους ἐλεύθεροι!
Ὅσοι δὲν τὸν δοῦν… Δὲν πειράζει.. Παιχνίδι ἦταν… Πάει καὶ ….τελειώνει!
Καὶ κάτι τελευταῖον, ποὺ ξεκίνησε ὥς ἰδέα ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ θείου διδασκάλου.
Τώρα τελευταῖα ἄρχισα νὰ πιστεύω πὼς ὅλα καὶ ὅλοι δουλεύουν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἕλληνος! Τοῦ Ἕλληνος Ἕλληνος ὅμως.. Ὄχι τῶν κάφρων, τῶν κτηνῶν καὶ τῶν Ἑλληναράδων…
Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ βάθους καρδίας!
Συντόμως θὰ τὸ ἀνταποδόσουμε ὅπως μόνον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γνωρίζουμε!

Φιλονόη.
Υ.Γ. Κι ὅπως λέει ἡ καλή μου φίλη Στεφανία, «εἴμαστε θεϊκὸς λαός!» (Ἐν τάξει, λίγο ῤατσιστικὸ ἀκούγεται στὰ αὐτιὰ τῶν ἠλιθίων, ἀλλὰ δυστυχῶς γιὰ αὐτοὐς, εἶναι ἀληθές….)

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Γιατί ὁ Ἕλλην;

 1. Φίλτατε τον Σωκράτη και τον Περικλή τον βλέπουμε όλοι. Τον Καραγκιόζη, όμως ελάχιστοι και δυστυχώς αυτή είναι η τραγωδία μας. Αυτά που γράφεις είναι έπεα πτερόεντα

  • Ἀγαπητέ μου δὲν ξέρω τὶ βλέπετε ἐσεῖς, ἐγὼ πάντως βλέπω τὸν δρόμο, ποὺ πλέον ἔχει γίνῃ ΑΝΑΓΚΗ γιὰ νὰ τὸν πορευθοῦμε. Ἤ θὰ ξαναγίνουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει ἤ θὰ τελειώσουμε…
   Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Ἕλλην δὲν τελειώνει, ἐπιστρέφω ἐκ νέου στὸν μονόδρομο τῆς Ἀνάγκης.
   Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, Ἕλληνες θὰ γίνουμε.

 2. Αν κοίταξεις γύρω σου θα καταλάβεις πως πηδάνε και άλλους λαούς και κράτη… οπότε μη καμαρώνεται που είσαστε Έλληνες και νομίζεται πως έχετε το μονωπόλειο να πηδάνε μόνο εσάς… Εξάλλου σε τούτο το μαντρί δεν υπάρχει καμία αντίδραση… Άλλοι λαοί αγωνίζονται, εσείς είσαστε κακομαθημένα τσιράκια της ιστορίας, μπουρδολογόντας για το ποιός είναι ο εκλεκτός της φαντασίας(άλλοι την απόκαλουν θεό)

  • Σὰν νὰ μοῦ φαίνεται πὼς ἔχεις ἀπόλυτο δίκαιον.
   Καὶ μία καὶ τὸ ἔφερε ἡ κουβέντα, ἐσύ, φαντάζομαι, μόνον Ἕλλην δὲν εἶσαι… Ἄρα, πῶς νά καταλάβῃς αὐτά πού γράφω;
   Τέλος πάντων…
   Τὸ κείμενον ἀπευθύνεται ΜΟΝΟΝ σὲ Ἕλληνες Ἀνθρώπους κι ὄχι σὲ τσιράκια καὶ παπαγάλους. Κι ὅποιος κατάλαβε…
   Ὅποιος δέν… Δὲν πειράζει… Στὸν ἐπόμενον γύρο… Μετὰ τὴν …κάθαρσι ἐκ τῆς κόπρου!!!

Leave a Reply