Μέ ποιάν τεχνολογία ἔκτισαν τόν Παρθενώνα;

Μέ ποιάν τεχνολογία ἔκτισαν τόν Παρθενώνα;Πολλοὶ εἰδικοί, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ κύριος Μανώλης Κορρές, ἀναφέρουν ὅτι εἶναι βέβαιο πὼς ἡ Ἀκρόπολη δὲν ἤταν δυνατὸν νὰ κτισθῇ μὲ τὰ ὄργανα καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Ὅπως λέει μάλλιστα καὶ σὲ μιὰ συνέντευξή του (ὁ κύριος Μανώλης Κορρές):

«Ἡ παραλαβὴ γινόταν παρουσίᾳ μαρτύρων καὶ παρουσίᾳ τῶν ἐμπλεκομένων, μὲ χρήσῃ τῶν ἠλεγμένων μέτρων καὶ ὀργάνων ἀκριβείας, τὰ ὁποῖα εἴχαν ἀκρίβεια τόση, ὅση σχεδὸν ἔχουν τὰ καλλίτερα ὄργανα τῆς δικῆς μας ἐποχῆς!
Ἡ ἀκρίβεια ποὺ ἐπετύγχαναν μὲ αὐτὰ τὰ μέσα ἤταν τῆς τάξεως τοῦ 1/10 τοῦ χιλιοστομέτρου, ἐνῶ στὸν Παρθενῶνα εἴχαν ἀκρίβεια 1/10,1/20 ἄκομα καὶ 1/40 τοῦ χιλιοστομέτρου!!!!
Οἱ κίονες εἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ «φέτες» τοποθετημένες ἡ μιὰ ἐπάνω στὴν ἄλλην, μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ ἐφαρμόζουν ἀπόλυτα.
Οὔτε πολὺ λεπτὴ λάμα δὲν χωρᾶ ἀνάμεσά τους»

Στὸ σχέδιο τοῦ Παρθενῶνα δὲν ὑπάρχει οὔτε μία εὐθεῖα γραμμὴ ἀλλὰ παντοῦ συναντᾶμε ἁπαλὲς καμπύλες.
Στὶς ἀναλογίες του συναντᾶμε τὸν χρυσὸ ἀριθμὸ Φ καὶ τὴν σχέση α/2α+1, ἢ ὅπως λέγεται ὁ κανόνας τῆς χρυσῆς τομῆς. Οἱ κίονες τοῦ Παρθενῶνα δεν εἶναι κάθετοι ἀλλὰ ἂν προεκταθοῦν νοητὰ πρὸς τὰ ἐπάνω συναντῶνται στὰ 1852 μέτρα.
Ὁ ὄγκος τῆς νοητῆς πυραμίδας ποὺ σχηματίζεται εἶναι ὁ μισὸς τῆς μεγάλης πυραμίδας τῆς Αἰγύπτου, 45.000.000 ἑλληνικὰ κυβικὰ πόδια.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 33 times, 1 visits today)
One thought on “Μέ ποιάν τεχνολογία ἔκτισαν τόν Παρθενώνα;

Leave a Reply