Οἱ ἄλλες «ὀπτικές» ποὺ μᾶς ἀνοίγουν …δρόμους.

Οἱ ἄλλες «ὀπτικές» ποὺ μᾶς ἀνοίγουν ...δρόμους.Πολλὲς φορὲς ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ κάποιον φτάνει σὲ ἀδιέξοδο καὶ αὐτὸ μᾶς ἀφήνει μιὰ αἰσθήση πικρίας, ἀπογοητεύσεως καὶ νοιώθουμε σὰν νὰ μὴν ἔχουμε καμμία ἐπιλογή.
Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ στὴν πραγματικότητα ὁ τρόπος ποὺ βλέπουμε τὰ πράγματα εἶναι περιοριστικὸς καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε ὅτι ἔχουμε κι ἄλλες ἐπιλογές.
Σὲ κάθε γεγονὸς ὑπάρχουν τρεῖς θέσεις ἀντιλήψεως.
 Ἡ δική μας θέση, δηλαδὴ τὸ πῶς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε, θέλουμε καὶ περιμένουμε νὰ εἶναι τὰ πράγματα, σύμφωνα μὲ τὸ μοντέλο μας γιὰ τὸν κόσμο.
Ἡ θέση τοῦ ἄλλου, δηλαδὴ τὸ πῶς ὁ ἄλλος ἀντιλαμβάνεται, θέλει καὶ περιμένει νὰ εἶναι τὰ πράγματα σύμφωνα, μὲ τὸ δικό του μοντέλο γιὰ τὸν κόσμο.
Καὶ τέλος ἡ θέση τοῦ παρατηρητοῦ, αὐτοῦ δηλαδὴ ποὺ βλέπει ἀπ΄  ἔξω τὴν καταστάσῃ.
Ἂν καταφέρουμε να δοῦμε τὴν καταστάσῃ καὶ ἀπό τὶς ἄλλες ἀντιληπτικὲς θέσεις, τότε θὰ πάρουμε πολὺ σημαντικὲς πληροφορίες, οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς δώσουν τὴν εὐκαιρία νὰ περάσουμε ἀπὸ μιὰ ἐπικοινωνία μὲ συγκρούσεις σὲ μιὰ ἐπικοινωνία μὲ κατανόηση καὶ σεβασμό.

Ἡ ἀλλαγὴ προοπτικῆς μας εἶναι ἔνα ἐργαλεῖο ποὺ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ  ἀνοίξουμε νέους νοητικοὺς δρόμους, καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅπως ἔχουμε ἐμεῖς τὸ δικό μας μοντέλο γιὰ τὸν κόσμο, ἔτσι καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν τὸ δικό τους τρόπο νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸν κόσμο.
Δὲ σημαίνει ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε δίκιο καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν ἄδικο, οὔτε τὸ ἀντίθετο, ἁπλᾶ σημαίνει ὅτι ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὰ δικά του φίλτρα ἀντιλήψεω.
Καὶ κάθε φορὰ ποὺ κατανοοῦμε κάποιον ἐρχόμαστε πιὸ κοντὰ στὴν κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ μας…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply