Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!

Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!3Νὰ τὸ προσέξουμε πολύ!
Διότι οἱ πεποιθήσεις μας ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ σὲ ἐμᾶς κι ὄχι στὸ σύνολον τῆς κοινωνίας.
Διότι ἐγὼ ψηφίζω τὸν Ἄλφα, ἐσὺ τὸν Βῆτα κι ὁ ἄλλος τὸν Γάμα.
Διότι μεγαλώσαμε σὲ διαφορετικὰ περιβάλλοντα καὶ μὲ διαφορετικὲς ἀνάγκες.
Διότι ἀλλοιῶς ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως κι ἀλλοιῶς ἐσύ.
Διότι τὰ δικά μου «πιστεύω» εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ δικά σου!!!
Διότι τὰ ἔθιμά μου καὶ τὰ δικά σου εἶναι σὲ ἄλλες βάσεις δομημένα.

Ἄς ξεκινήσῳ ὅμως μὲ τὰ …ἁπλᾶ, τὰ εὐκόλως κατανοητὰ καὶ μᾶλλον …πρακτικά.

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα, γιὰ τὸ κόστος τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, ποὺ ἀνέφερε πρὸ ἑνὸς ἔτους, γνωστή μου, ποὺ διιατηρεῖ γραφεῖον τελετῶν.
Μοῦ ἔλεγε λοιπὸν πὼς μία κηδεία στοιχίζει (κατὰ μέσον ὅρον) περὶ τὰ 3.000.
Γιὰ τὴνν καύσιν ὅμως ἀπαιτοῦνται τοὐλάχιστον 10.000, διότι ἐξάγουμε τὸν νεκρὸ στὴν Βουλγαρία.
Ἀπὸ πλευρᾶς κόστους (γιὰ ἀρχή) εἶναι ἀπαγορευτικόν!!!

Ἄς ἐξετάσουμε ὅμως καὶ τὸ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΝ ἀνθρώπινον δικαίωμα κάποιων στὴν ἐπιλογή.
Δὲν πιστεύουν ΟΛΟΙ τὰ ἴδια πράγματα, οὔτε τοὺς ἰδίους θεούς, οὔτε ἔχουν τὰ ἴδια ἤθη κι ἔθιμα.
Ἰδίως μάλιστα τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὴν …πολυπολιτισμικότητα, τὰ δεδομένα ἔχουν κατὰ πολὺ ἀνατραπεῖ.
Μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀπὸ κηδεῖες τέτοιου εἴδους, στὴν καρδιὰ τῶν Ἀθηνῶν. Στὸ Σύνταγμα:

Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!1

Σὲ ἐτοῦτο τὸ φέρετρον κεῖται τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!

Ἤ μπορεῖ νὰ θέλουν πιὸ …χριστιανικὴ κηδεία, ἀλλὰ μὲ τὴν σημαία τῶν …σιωνιστῶν ἐπὶ τοῦ νεκροῦ!!!

Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!2

Κάποιοι εἶναι τόσο αἰσχροί, ποὺ οὔτε τὸν θάνατον σέβονται!

Ἀλλὰ εἴπαμε…
Περὶ ὀρέξεως …κολοκυθόπιττα!!!

Διότι ξεχνᾶμε τὴν προέλευσίν μας…
Ἀγνοοῦμε τὴν ἱστορία μας…
Ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ἀπὸ ΠΟΥ προερχόμεθα.

Μᾶς γράφει λοιπὸν ὁ παπποῦς Ὅμηρος:

Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα.
οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ᾽ ὕδωρ·
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,

Ὁμήρου Ἰλιὰς Σ 345-349

αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ Ἀχιλλεύς.
οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.

δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν
δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο.
τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι

Ὁμήρου Ἰλιὰς Ψ 10-19

πρίν γ᾽ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ᾽ ἔτι δεύτερον ὧδε
ἵξετ᾽ ἄχος κραδίην ὄφρα ζωοῖσι μετείω.
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί·
ἠῶθεν δ᾽ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον

Ὁμήρου Ἰλιὰς Ψ 45-49

καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·

εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,

τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽ ὡς σὺ κελεύεις·

Ὁμήρου Ἰλιὰς Ω 665-669

(Ὅλα τὰ παραπάνω ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐδῶ)

Τί μᾶς γράφει;
Μᾶς περιγράφει λεπτομερῶς τὸν τρόπο ποὺ ὁ Πάτροκλος κι ὁ Ἕκτωρ θὰ ταφοῦν.
Γόος… Ἀθλητικοὶ ἀγῶνες… Μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄  ὅλα ΚΑΥΣΙΣ!!!!!!!!!!

Ναί, καύσις!!!
Ἡ καύσις ἦταν δεδομένη σὲ ἐκεῖνες τὶς κοινωνίες.
Τὸ γιατὶ τὴν διακόψαμε ἐμεῖς εἶναι ἄλλο ζήτημα.
Ἀγνοοῦμε ὅμως, συστηματικῶς, πὼς μέσῳ  τῆς καύσεως ἔχουμε ταχυτέρα ἀποδόμησιν τῶν πτωμάτων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε μικροτέρα ἐπιβάρυνσιν στὸν πλανήτη.
Ἀλλά μᾶς ἀφορᾶ;
Δὲν μᾶς ἀφορᾶ…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θεωροῦμε τὸν πλανήτη …ξενοδοχεῖο, ὅπου ἄλλοι θὰ ἔλθουν νὰ καθαρίσουν αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς βρωμίζουμε.
Σωστά;

Γιὰ νὰ βάζουμε λοιπὸν τὰ πράγματα στὴν σωστή τους θέσιν, καλὸ θὰ ἦταν ὡς ἄτομα νὰ ἐπανεξετάσουμε πολλὲς θέσεις μας.
Δὲν θίγονται, γιὰ παράδειγμα, τὰ ὅποια προσωπικά μας πιστέυω, ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία κάποιων νὰ καοῦν.
Οὔτε θίγονται οἱ δομὲς τῶν κοινωνιῶν μας.
Οὔτε ἐνοχλοῦνται οἱ συνήθειές μας.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ποὺ μᾶς ὑπαγορεύει ἡ κοινὴ λογικὴ ἐμεῖς ἐπιμένουμε νὰ ἐγείρουμε ζήτημα καύσεως νεκρῶν.
Γιατί;
Μήπως πρόκειται αὐτοί πού τήν ἀρνοῦνται νά τήν ὑποστοῦν;
Καί δέν εἶναι ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟΝ τό νά ἀπαγορεύουμε σέ αὐτούς πού τήν ἐπιθυμοῦν νά τήν στερηθοῦν ἤ νά τήν πληρώσουν σέ τιμές τριπλάσιες τῶν φυσιολογικῶν;
Μήπως τελικῶς ὡς κοινωνίες παραγίναμε …δημοκρατικοί καί ἀνταγωνιζόμεθα τούς κρατοῦντες σέ …φασισμό;

Ἄει… Καλά…
Τὰ γεγονότα ὅμως θὰ μᾶς προλάβουν κι ἐμεῖς θὰ μείνουμε μὲ τὶς …πεποιθήσεις μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 45 times, 1 visits today)
One thought on “Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!

Leave a Reply