Ἡ θέσις τῶν πνευμάτων καὶ τῶν τόνων.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.Ἡ θέσις τῶν πνευμάτων καὶ τῶν τόνων.

Φιλονόη

ΙΙΙ. Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ

1). Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ:
Λέξις ἀρχομένη ἀπὸ φωνήεντος καὶ καταχρηστικῆς διφθόγγου ἢ κυρίας διφθόγγου ἢ ρ πνευματίζεται, ἤτοι λαμβάνει ἓν ἐκ τῶν δύο πνευμάτων ὡς ἑξῆς:
• Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν τὸ πνεῦμα τίθεται ὑπεράνω τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος καὶ τῆς καταχρηστικῆς διφθόγγου (ἁγνός, ἐσθίω, ἡγεμών, ἰατρός, ὀρεσίβιος, ὑφαίνω, ὡραῖος, ᾠδή) ἢ τοῦ δευτέρου φωνήεντος τῆς κυρίας διφθόγγου (αἰσθάνομαι, αὐξάνω, εἰκάζω, εὑρίσκω, ηὐτύχησε, οἰκῶ, οὐρῶ, υἱός) ἢ τοῦ ἀρκτικοῦ ρ λαμβανομένου μόνον δασεῖαν (ῥήτωρ).

• Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν καὶ εἰς τὰς αὐτὰς περιπτώσεις, ἐφ’ὅσον ἡ λέξις τονίζεται ἔνθα πνευματίζεται, τὸ τονικὸν σημεῖον τῆς περισπωμένης τίθεται ὑπεράνω τοῦ πνεύματος (ᾆσμα, αἶσα), ἐνῶ τῆς ὀξείας καὶ τῆς βαρείας εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ πνεύματος (ἅγιος, ὥριμος).
• Εἰς λέξιν ἀρχομένην ἀπὸ κεφαλαίου φωνήεντος ἢ ρ τὸ πνεῦμα τίθεται ἄνω καὶ εἰς τὸν ἀριστερὸν μέρος τοῦ φωνήεντος ἢ τοῦ ρ (Ἁγνός, Ὠκεανός, Ῥήτωρ) καί, ἐφ’ ὅσον τονίζεται, ἡ μὲν περισπωμένη τίθεται ὑπεράνω τοῦ πνεύματος (Ἦμαρ), ἡ δὲ ὀξεῖα καὶ βαρεῖα εἰς τὸν δεξιὸν τοῦ πνεύματος (Ἅγιος, Ἴδιος).

2). Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ:
• Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν πάντες οἱ τόνοι τίθενται ὑπεράνω τοῦ τονιζομένου φωνήεντος ἢ τοῦ δευτέρου φωνήεντος τῆς κυρίας διφθόγγου (ἀγρός, ἀγροῦ, ἀγρῷ, ἀγρώ, ἀγροῖν, ἀγροί, ἀγρῶν, ἀγροῖς, ἀγροί, ἀγρούς). Βλέπε καὶ προηγουμένην τρίτην περίπτωσιν, ἔνθα τίθενται ὁμοῦ πνεῦμα καὶ τόνος.

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

φωτογραφία

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply