Περὶ ἀναπτύξεως καὶ ταχυτάτης ἐνισχύσεος τῆς ῥευστότητος

Περὶ ἀναπτύξεως καὶ ταχυτάτης ἐνισχύσεος τῆς ῥευστότητοςΤὸ μεγαλύτερο στοίχημα τὸ ὁποῖο ὀφείλει νὰ κερδίσῃ ἡ νέα Κυβέρνησις εἶναι αὐτὸ τῆς παραγωγῆς πλούτου, ἀντὶ τῆς ἐκποιήσεως τῆς δημοσίου περιουσίας καὶ τῆς ὑφαρπαγῆς τῆς ῥευστότητας τῆς ἀγορᾶς, στὰ ὁποῖα ἐπεδόθη ἡ ἀπελθοῦσα κυβέρνησις.
Ἡ παραγωγὴ πλούτου εἶναι ἡ ἀπόλυτη λύσις ὅλων τῶν προβλημάτων, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν ἀλλὰ ἐν πολλοῖς καὶ τῶν ἐθνικῶν.
Ἡ Ἀειφόρος Ἀνάπτυξις, εἶναι τὸ μέσον παραγωγῆς πλούτου καὶ βεβαίως ὄχι ἡ «πωλήσις τῶν ἀσημικῶν» ὅπως κυρίως ἔπρατταν οἱ «σοφοί» ἀξιωματούχοι τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως.

Ὡστόσο ψήγματα ἀναπτύξεως κρύβονται στὸ ἀρμόδιο Ὑπουργεῖο, μὲ τὴν μορφὴ εἴτε ἐπενδύσεων, οἱ ὁποῖες λιμνάζουν, τὰ γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἰδιωτικῶν Ἐπενδύσεων, εἴτε μὲ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ λανθάνουσα καταστάση.

Ἐνδεικτικά, περισσότερα ἀπὸ 250.000.000 εὐρῶ ἀπὸ 2.500 φακέλλους ἐπενδύσεων σὲ φωτοβολταϊκὰ πάρκα ἐντεταγμένων στὸν ἀναπτυξιακὸ νόμο 3299/2004.θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν «πέσει» στὴν ἀγορά, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀρνήσις ὑπογραφῆς ποὺ παρατηρήθηκε τοὺς τελευταίους μῆνες ἀπὸ τὸν ἀρμόδιο ὑφυπουργό. Καὶ βεβαίως ἀντίστοιχος ἀριθμὸς φακέλλων ἐπενδυτικῶν σχεδίων ποὺ ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸν ἐπενδυτικὸ νόμο 3908/2011, ὁμοίως ἀναμένουν ἁρμόδια ὑπογραφή.

*****

Ἄλλωστε ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἀνασχηματισμὸ καὶ ἐντεῦθεν χιλιάδες ἀνυπόγραφοι φάκελλοι στοιβάζονται σὲ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ γραφεῖα.
Ὡς ἐκ τούτου:

  • Ἡ ἐπίσπευσις δημοσιεύσεως τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων ὁλοκληρώσεως καὶ δημοσιεύσεώς τους σὲ ΦΕΚ γιὰ τὶς ἐν λόγῳ ἐπενδύσεις, μπορεῖ σὲ χρονικὸ διάστημα 1-3 μηνῶν νὰ ἐνισχύσῃ μὲ σημαντικὰ ποσὰ τὴν ῥευστότητα τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ τὰ κρατικὰ ταμεῖα, ἀφοῦ περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ θὰ ἐπιστρέψουν σὲ αὐτὰ μὲ τὴν μορφὴ ἐμμέσων ἢ ἀμέσων φόρων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μορφὴ καταβολῆς καθυστερημένων χρεῶν πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα.
  • Ἡ ἐπίσπευσις τῆς δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» καὶ «ΠΑΒΕΤ», τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη προδημοσιευθεῖ, μποροῦν νὰ ἀποδεσμεύσουν ἄμεσα ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα «βρίσκονται ἐν ἀναμονῇ» εἰς χεῖρας τῶν ἐπενδυτῶν, ὕψους ἄνω τῶν 100.000.000 εὐρῶ.
  • Η ἄσκησις πιέσεως πρὸς τὶς Τράπεζες γιὰ τὴν ἀποδέσμευση κεφαλαίων-δανείων μέσῳ τῶν προγραμμάτων ἐγγυήσεως τοῦ Δημοσίου (ΤΕΠΙΧ, JEREMY κ.λ.π.) μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τὴν ῥευστότητα κατὰ 50-70.000.000 εὐρῶ. Εἶναι ἐνδεικτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ τράπεζες ἂν καὶ ἔχουν εἰσπράξει περισσότερα ἀπὸ 93.000.000.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸ 2008 ἕως σήμερα, κωλυσιεργοῦν γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἔναν χρόνο ἀκόμη καὶ τὴν ἔκδοση ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, μὲ τὴν ἐγγυήση τοῦ ΤΕΠΙΧ πρὸς τοὺς ἐπενδυτές.
  • Λόγῳ τῆς κωλυσιεργίας τῶν τραπεζῶν δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ ὁλοκλήρωσις ἐπενδυτικῶν προτάσεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸ πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ὠς ἐκ τούτου εἶναι ἀναγκαία ἡ παράτασις τοῦ χρόνου ὑλοποιήσεως ἐντεταγμένων ἔργων πέραν τῆς καταληκτικῆς προθεσμίας τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2015. Ὁ κίνδυνος ποὺ ἐλλοχεύει εἶναι ἡ ἀπένταξις τῶν ἐπενδύσεων καὶ ἡ διακοπὴ τῆς ὑλοποιήσεως, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τῶν ἐπενδυτῶν.
  • Ἐπίσπευσις τῆς ἐνάρξεως ἰσχῦος τοῦ νέου Ἐπενδυτικοῦ Νόμου μὲ εὐεργετικὲς διατράξεις γιὰ τὸν Τουρισμὸ τὴν Ἀγροτικὴ Ἀνάπτυξη καὶ τὴν Καινοτομία, μὲ βελτιωμένους ὅρους καὶ μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο. Τοῦτο κάνει ἐφικτὴ τὴν αὐξήσῃ τῆς ῥευστότητας τουλάχιστον κατὰ 200.000.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 2015.
    Τὰ αὐτὰ καὶ γιὰ τὸ LEADER.

*****

Ἀπό τις παραπάνω ἐνέργειες προκύπτουν καὶ παράπλευρα ὀφέλη,  ἀφοῦ θὰ ἐνεργοποιηθῆ καὶ ὁ κατασκευαστικὸς κλάδος καὶ ὄχι μόνον, ἐνῶ θὰ προκύψη καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς νέων θέσεων ἐργασίας.
Τὰ παραπάνω μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ τὸ ἰσχῦον φορολογικὸ καὶ ἀδειοδοτικὸ καθεστώς, ἐνῶ ἡ βελτίωσίς τους μὲ τὴν νομοθετήση σταθεροῦ φορολογικοῦ καὶ ταχυτάτου ἀδειοδοτικοῦ περιβάλλοντος, στὰ πλαίσια μιᾶς Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως, θὰ συμβάλουν στὴν προσέλκυση ξένων μεγαλοεπενδυτῶν, μὲ ὁρατὰ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα.

Ἰωάννης Δέμος

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply