Χρηματοδοτοῦν οἱ ΗΠΑ τήν μεταφορά μεταναστῶν στήν Ἰταλία ἀπό τήν Ἀφρική;

Χρηματοδοτοῦν οἱ ΗΠΑ τήν μεταφορά μεταναστῶν στήν Ἰταλία ἀπό τήν Ἀφρική;Χρηματοδοτοῦν οἱ Η.Π.Α. τήν διακίνηση / μεταφορά μεταναστῶν ἀπό τήν Ἀφρική στήν Ἰταλία;;;;

Αὐστριακὸ περιοδικό, ποὺ ἔχει στενὲς ἐπαφὲς μὲ τὸν Αὐστριακὸ Στρατό, τὸ InfoDirekt, ἀναφέρει ὅτι πληροφορήθηκε ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀναφορὰ τῆς Osterreichischen Abwehramts (Αὐστριακὴ Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν) τὰ ἑξῆς….

Πληροφοριοδότης: Οἱ Η.Π.Α. πληρώνουν τοὺς διακινητὲς (τῶν μεταναστῶν) γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρουν στὴν Εὐρώπη!!
Οἱ Αὐστριακοὶ ὑπολογίζουν τὸ κόστος, γιὰ κάθε ἄτομο, σὲ περισσότερα ἀπὸ ἀπὸ 3.000 εὐρῶ, ποὺ ἀναφέρουν τὰ Μ.Μ.Ε..
Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐμπορία, ζητοῦν ὑπέρογκες τιμὲς γιὰ νὰ φέρουν τοὺς πρόσφυγες στὴν Εὐρώπη.
Κυμαίνονται ἀπὸ 4.000 ἔως 8.000 εὐρῶ, ἀναλόγως τῆς περιοχῆς ἐκκινήσεως καὶ τὶς διαφορετικὲς ὀργανώσεις τῶν διακινητῶν / δουλεμπόρων.
Οἱ πρόσφυγες εἶναι πολὺ φτωχοὶ γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ποσὰ αὐτά.

Ἡ Αὐστριακὴ ἀστυνομία λέει ὅτι οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο, γνωρίζουν αὐτὲς τὶς πληροφορίες γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει κάποιος διατεθειμένος νὰ μιλήσῃ καὶ νὰ προβῇ σὲ δηλώσεις σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἀνωνυμίας.

Ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ πηγὴ πληροφοριῶν «εἶναι κατανοητὸ ὅτι οἱ Ἀμερικανικὲς ὀργανώσεις ἔχουν δημιουργήσει ἕνα μοντέλο συγχρηματοδοτήσεως καὶ συμβάλλουν πολὺ στὰ ἔξοδα τῶν διακινητῶν» καὶ «εἶναι οἱ ἴδιοι Ὀργανισμοὶ ποὺ ἔριξαν στὸ χάος τὴν Οὐκρανία πρὶν ἀπὸ ἕνα ἔτος».
Σαφὴς ὑπαινιγμὸς γιὰ τὶς Ἀμερικανικὲς Μ.Κ.Ο, ποὺ ἀποκαλοῦνται «Ἀνθρωπιστικές» καὶ «Πολιτικῶν Δικαιωμάτων», καὶ οἱ δύο βραχίονες τόσο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ (State Dept) ὅσο καὶ τοῦ Τζὼρζ Σόρος.

Τὸ ἄρθρο τελειώνει μὲ μιὰ ἔκκληση «πρὸς τοὺς δημοσιογράφους, ἀστυνομικοὺς καὶ ἄνδρες τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν ἐνεργὰ στὴν ἀναζήτηση πληροφοριῶν καὶ ἐπιπλέον ἀποδεικτικῶν στοιχείων, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ διατυπώνονται στὸ ἄρθρο.
Ἡ τρέχουσα κατάστασις εἷναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη καὶ οἱ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν μποροῦν νὰ ἐμποδίσουν τὴν κλιμάκωση τῆς κρίσεως.»

Σὲ ἕνα μεταγενέστερο ἄρθρο, ἡ αὐστριακὴ ἐφημερίδα ἀποκαλύπτει ὅτι «στὴν Αὐστρία εὐημερεῖ ἡ μπίζνα τῶν προσφύγων».
«Μία ἑταιρεία γιὰ τοὺς αἰτοῦντες ἄσυλο πῆρε 21 ἐκατομμύρια γιὰ  τὴν συνδρομή της σὲ νομικὰ θέματα καὶ γιὰ φιλοξενία/σίτιση τῶν αἰτούντων ἄσυλο.

Εἶναι πραγματικὴ καὶ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία, ποὺ ἐδρεύει στὴν Ἐλβετία, ORS Service AG (http://www.ors.ch/de-CH/Home), ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Βρετανικὴ Ἑταιρεία Συμμετοχῶν Equistone Partners Europe (EPE) (equistonepe), ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Barclays Bank (barclays), ἰσχυρὸ πολυεθνικὸ χρηματοπιστωτικὸ ἵδρυμα, ἐπίσης γνωστὸ ὡς «Θωρηκτὸ τῶν Rothschild», τῆς ὁποίας οἱ κύριοι μέτοχοι εἶναι ἡ Ἰδιωτικὴ Τράπεζα NM Rothschild (bloomberg) καὶ ὁ χρηματοοικονομικὸς δορυφόρος τῆς, Lazard Brothers (Lazard).

«Πρόεδρος τῆς Barclays, ὑπῆρξε γιὰ χρόνια ὁ Marcus Agius Rothschild (Marcus Agius).
Παντρεύτηκε τὴν κόρη τοῦ Edmund de Rothschild (Edmund Leopold de Rothschild) Katherine Juliette (Katherine Juliet Kate de Rothschild). Ὡς ἐκ τούτου, ἐλέγχει τὸ British Broadcasting Corporation (BBC) ἐπίσης.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς διευθυντὲς τῆς Διευθύνουσας Ἐπιτροπῆς τῆς Λέσχης Bilderberg λέει: «Οἱ Ῥοθτσάϊλτνς δὲν ἔχουν ἀναστολὲς για καμία προσοδοφόρα ἐπιχειρήσῃ καὶ αὐτὴ τῶν μεταναστῶν εἶναι εὐπρόσδεκτη, καθὼς ἡ φιλοξενία, σίτιση καὶ ἡ φροντίδα τοὺς μὲ δημόσιο χρῆμα εἶναι ἡ σίγουρη βιομηχανία που περιμένουν (ξέρουν) ὅτι θὰ αὐξηθῆ ἐκθετικά».
Δές: Rothschild und die Asyl-Industrie

Ο Thierry Meyssan (Reseau Voltaire) ἀναμεταδίδει τις πληροφορίες αὐτές, ὡς πρόσθετη ἐπιβεβαίωση στὸ μακρὺ καὶ πούπλοκο ἄρθρο του, που δημοσίευσε πρὶν ἀπὸ τέσσερις μῆνες, ὅπου, μεταξὺ τῶν ἄλλων γεγονότων, ἀνέφερε ὅτι τὸ προσφυγικὸ κῦμα πρὸς τὴν Εὐρώπη δὲν εἶναι μόνον παράπλευρο ἀποτέλεσμα τῶν τυχαίων συγκρούσεων στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ Στρατηγικὸς Στόχος τῶν Η.Π.Α.
Ὁ Μεϋσὰν ὀνομάζει τὴν στρατηγικὴ τῶν ΗΠΑ, ἡ «Θεωρία τοῦ Χάους»  ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸν Leo Strauss (1899-1973) (Leo Strauss), φιλόσοφο καὶ πατέρα τῶν νεοσυντηρητικῶν γκουροῦ, ποὺ ἔχουν φωλιάσει στὶς θεσμικὲς ἐξουσίες τῶν ΗΠΑ.
Ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ στρατηγικοῦ δόγματος μπορεῖ νὰ συνοψισθῇ ὡς ἐξῆς: εὐκολότερος τρόπος γιὰ νὰ λεηλατηθοῦν οἱ φυσικοὶ πόροι μιᾶς χώρας μακροπρόθεσμα δὲν εἶναι νὰ τὴν καταλάβῃς, ἀλλὰ νὰ καταστρέψῃς τὴν ὑπόστασή της ὡς Κράτος.
Οὔτε Κράτος, οὔτε  Στρατός. Δὲν ὑπάρχει Στρατός, δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἧττας.

Ἀπὸ ἐκεινη τὴν στιγμή, ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίους στρατηγικοὺς στόχους τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Συμμαχίας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἑαυτό τους, τὸ ΝΑΤΟ, εἶναι νὰ καταστρέφῃ μόνον ὑποστάσεις Κρατῶν.
Τί  συμβαίνει μέ τά ἄτομα πού ἐμπλέκονται, δὲν εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Οὐάσιγκτον.

Ἡ Μετανάστευσις στὴν Μεσόγειο, ποὺ πρὸς τὸ παρὸν εἶναι μόννο ἕνα ἀνθρωπιστικὸ πρόβλημα (250.000 τὸ 2014), θὰ συνεχίση νὰ ἀναπτύσσεται σὲ ἕνα Σοβαρὸ Οἰκονομικὸ Πρόβλημα.
Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ε.Ε (…) δὲν πρόκειται νὰ σταματήσουν τὴν μετανάστευση, ἀλλὰ ἐλήφθησαν γιὰ νὰ δικαιολογήσουν νέες στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, ὥστε νὰ διατηρηθῇ τὸ χάος στὴν Λιβύη καὶ ὄχι γιὰ νὰ λυθῇ. 
Δές:  «Ἡ τύφλωσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐνώπιον τῆς στρατιωτικῆς στρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ», τοῦ Τιερὶ Μεϊσὰν.

Ἡ Ἀμερικανικὴ Στρατηγικὴ φαίνεται πράγματι νὰ σύρῃ τὴν Εὐρώπη σὲ στρατιωτικὲς περιπέτειες στὴν Λιβύη καὶ στὴν Συρία.
Μόλις ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ εἶναι βυθισμένη ἔως τὸν λαιμὸ στὸν βάλτο τοῦ Χάους, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ ἐκλιπαρῆ γιὰ βοήθεια ἀπὸ τὴν μοναδικὴ ἐναπομείνασα ὑπερδύναμη.
Ποὺ θὰ μᾶς δεσμεύση περισσότερο ἀπὸ ποτέ, γιατὶ «μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὸ χάος».

Καὶ κάτι τελευταῖο, ποὺ πρέπει νὰ ἔχετε κατὰ νοῦ: Τὰ Ἰταλικὰ καὶ ἄλλα Εὐρωπαϊκὰ Ἀριστερὰ Κόμματα, ποὺ ὑποδέχονται τοὺς μετανάστες, ὡς συνήθως, εἶναι κυρίως πρὸς τὸ συμφέρον τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων, μερικὲς φορὲς ἀκόμη καὶ (;;;;;) χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, μὲ τὴν πλήρη ὑποστηριξη τοῦ Βατικανοῦ.

Τὸ παραπάνω κείμενο εἶναι μετάφρασις ποὺ ἔγινε ἀπὸ ἐμέναν στὸ παρακάτω ἄρθρο. (Τὰ λὶνκς δίπλα στὰ ὀνόματα καὶ σὲ ἐταιρεῖες ἔχουν προστεθεῖ ἀπὸ ἐμένα μετὰ ἀπὸ ἀναζήτηση, δὲν ὑπάρχουν στὸ πρωτότυπο ἄρθρο) :

Does USA finance trafficking of African migrants from Libya to Italy? Phantapolitics?
Sunday, 16 August 2015

 

——————————————–
Ἔδω εἶναι ἔνα ἄρθρο ἀπὸ ἔνα μπλογκ μὲ κοινὸ ἀρκετὸ ἀπὸ τὸ παραπάνω κείμενο, ἀλλὰ μερικὲς ἴσως ἐπιπλέον πληροφορίες:
AUSTRIAN SECRET SERVICES: USA AND SOROS FUND THE INVASION OF EUROPE
——————————————–
Ἐδῶ ὁ σύνδεσμος γιὰ τὸ πρωτότυπο ἄρθρο, ἀπὸ τὸ Αὐστριακὸ περιοδικό, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ παραπάνω κείμενο:
Insider: Die USA bezahlen die Schlepper nach Europa!
——————————————–
Καὶ κάτι ποὺ μοῦ ἦλθε διαβάζοντας γιὰ τὴν θεωρία τοῦ Χάους τοῦ Στράους…

ORDO AB CHAO

A Latin expression, meaning Order out of Chaos. A motto of the Thirty-third Degree, and having the same allusion as lug e tenebris, which see in this work. The invention of this motto is to be attributed to the Supreme Council of the Ancient and Accepted Scottish petite at Charleston, and it is first met with in the Patent of Count de Grasse, dated February 1, 1802. When De Grasse afterward carried the polite over to France and established a Supreme Council there, he changed the motto, and, according to Lenning, Ordo ab hoc, Order out of This, was used by him and his Council in all their documents. If so, it was simply a blunder.

Source: Mackey’s Encyclopedia of Freemasonry
——————————————–
«Ordo Ab Chao» σημαίνει «τάξις μέσα ἀπὸ τὸ χάος» («order out of chaos»).
Ἡ συγκεκριμένη ἔκφρασις χρησιμοποιεῖται στὰ λογότυπα ἀρκετῶν μασονικῶν στοῶν τοῦ Σκωτικοῦ, κυρίως, τύπου.

——————————————–
Κῦττα  κάτι συμπτώσεις ῥὲ παιδάκι μου…

Leo Strauss
(/straʊs/;[1] German: [ʃtraʊs]; September 20, 1899 – October 18, 1973) was a German-American political philosopher and classicist who specialized in classical political philosophy. He was born in Germany to Jewish parents and later emigrated from Germany to the United States. He spent most of his career as a professor of political science at the University of Chicago, where he taught several generations of students and published fifteen books.[2]

Originally trained in the neo-Kantian tradition with Ernst Cassirer and immersed in the work of the phenomenologists Edmund Husserl and Martin Heidegger, Strauss later focused his research on the Greek texts of Plato and Aristotle, retracing their interpretation through medieval Islamic and Jewish philosophy and encouraging the application of those ideas to contemporary political theory.

Leo_Strauss

Σωτήρης Παπανικολάου

Σημειώσεις
ἐπὶ πλέον πηγές:

Βιβλίο ποὺ ἔχει γραφεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό:
«Στρατηγικὰ Δημιουργουμένη Μετανάστευσις σὰν Ὅπλο Πολέμου».

“Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”
Journal Article, Civil Wars, volume 10, issue 1, pages 6-21
March 2008
Author: Kelly M. Greenhill, Research Fellow, International Security Program
Belfer Center Programs or Projects: International Security; Intrastate Conflict Program

Κι ἄλλο βιβλίο γιὰ τὸ ἴδιο θέμα:
«Ὅπλα Μαζικῆς Μεταναστεύσεως»

Weapons of Mass Migration
Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy
Kelly M. Greenhill
Cornell University Press | Cornell Studies in Security Affairs

«Πρόσφυγες»: Η δολιότητα των «ανθρωπιστικών» δακρύων…

«Μεταναστευτικό»: Τα «αριστερά» άλλοθι της διεθνούς μαφίας…

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply