Κράτος ἀναιρεῖ …κράτος!!!

 

Καὶ στὴν χώρα τῶν Ῥωμιῶν εἶπεν ὁ Κύριος: «Πάτερ ἂφεσ’ αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι»!

Στὴν Μεσσηνία ἐτέθησαν σὲ ἐφαρμογὴ δασικοὶ χάρτες καὶ δικαίως ἔγινε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μὲ χάρτες, ὄχι μὲ πονηρὰ τεχνάσματα τῆς πολιτικῆς.

Χωράφια, τὰ ὁποῖα ἡ δασικὴ ὑπηρεσία εἶχε χαρακτηρίση τελεσιδίκως ὡς ἀγρούς, ἔρχεται ὁ χάρτης καὶ ἀναιρεῖ τὴν προηγουμένη ἀπόφαση, γιὰ τὴν ὁποίαν, σημειωτέον, ὁ πολίτης εἶχε πληρώση ἀρκετά.
Δηλαδή, τὸ κράτος ἀναιρεῖ τὸ κράτος!

Γιατί ὅμως;

Γιατὶ ἐτέθησαν σὲ λειτουργία οἱ πονηριὲς τῆς κυβερνήσεως. Οἱ πολίτες, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν τὰ χωράφια τους, θὰ προσφύγουν σὲ ἐπιτροπές, πληρώνοντας 30 εὐρῶ τὸ στρέμμα. Ἐπειδὴ τὰ ἐν λόγῳ χωράφια εἶναι μερικὰ ἑκατομμύρια στρέμματα, τὸ κράτος θὰ εἰσπράξη μερικὰ δισεκατομμύρια εὐρῶ, γιὰ νὰ πανηγυρίζουν οἱ συριζανέλληδες μὲ πρωτογενῆ πλεονάσματα, καὶ νὰ χρηματοδοτοῦν τὶς κρατικὲς σπατάλες τοῦ ἀδηφάγου κράτους.

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

 

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply