Βασιλικοὶ κι αὐτοκρατορικοὶ δεσμοὶ αἵματος

Ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Ῥωσσίας Μαρία, μητέρα τοῦ τελευταίου Τσάρου Νικολάου, ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Ἀλεξάνδρα, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος ὁ Α’ καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Δανίας Φρειδερίκος ἦσαν ἀδέλφια.
Δικαίως ὁ πατέρας τους, βασιλεὺς τῆς Δανίας, Χριστιανὸς ἀπεκαλεῖτο καὶ πενθερὸς τῆς Εὐρώπης.

Ἡ ὁμοιότης τοῦ Τσάρου Νικολάου μὲ τὸν πρῶτο ἐξάδελφό του βασιλέα Γεώργιο τὸν 5ο τῆς Ἀγγλίας , ἀλλὰ καὶ τὸν βασιλέα Κωνσταντὶνο τῆς Ἑλλάδος, ἦταν ἐμφανής.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅταν ἐζητήθη ἀπὸ τὴν θεία του αὐτοκράτεια Μαρία Θεοντόροβνα, λίγο πρὶν νὰ ἐκδηλωθῇ ἡ Ὀκτωβριανὴ ἐπανάστσις, νὰ προσφερθῇ ἄσυλο στὸν Νικόλαο καὶ στὴν οἰκογένειά του, στὴν Ἀγγλία, ὁ Γεώργιος ὁ 5ος ἠρνήθη, φοβούμενος ἀντιδράσεις ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ ἐπανάσταση καὶ στὴν Μεγάλη Βρεταννία.

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ σημειωθῇ, ὅτι ὁ Γεώργιος ὁ 5ος ἦταν πρῶτος ἐξάδελφος καὶ μὲ τὸν Κάιζερ Γουιλιέλμο τὸν 2ο, ἀφοῦ ἡ μητέρα τοῦ Κάιζερ Βικτώρια ἦταν ἀδελφὴ τοῦ πατρός του Ἐδουάρδου τοῦ 7ου (παιδιὰ τῆς Βικτωρίας), ἐνῶ ὁ Γεώργιος ὁ 5ος ἦταν πρῶτος ἐξάδελφος καὶ μὲ τὴν Τσαρίνα Ἀλεξάνδρα (σύζυγο τοῦ Νικολάου, ἀπὸ τὸν πατέρα  γυναῖκα τοῦ Νικολαου ) ἀπὸ τὸν πατέρα του.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

(Visited 262 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Βασιλικοὶ κι αὐτοκρατορικοὶ δεσμοὶ αἵματος

  1. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΟΤΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ) ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΝΟΥΣ…
    ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ… Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ…

  2. Ὑπάρχει ὅμως καὶ συνέχεια εἰς τὴν ὡραίαν αὐτὴν περὶ βασιλέων ἀφήγησιν. Καὶ τοῦτο ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι πάντες – ἐπαναλαμβάνω πάντες – οἱ βασιλικοὶ οἴκοι τῆς Εὐρώπης ἔχουν καταγωγὴν Ἑλληνικήν.
    Ἐνῶ ἀντιθέτως, πάντες οἱ εὐγενεῖς τῆς Εὐρώπης – πλὴν τῶν Ἐνετῶν – εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Καρλομάγνου.

Leave a Reply