Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Ἀλλά τί ἀλήθειες;
Μήπως αὐτές πού …ἐξυπηρετοῦν τήν φάρα του καί τά συμφέροντα τῶν ἐργοδοτῶν του;

Κατ’ ἀρχάς…
Γιατί ἀναστατωνόμεθα ἀπό τά ὅσα ἰσχυρίζεται κάποιος πού ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχει παίξει ῥόλο ἀντεθνικό, καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ πολιτικοῦ βίου του;
Γιατί καταπιανόμεθα μέ τό τί διαδίδει κι ὄχι μέ τό ποιός τά διαδίδει;
Γιατί καθόμαστε νά ὑπερασπισθοῦμε τήν ἀλήθεια, ἀπέναντι στούς ἰσχυρισμούς κάποιου πού, οὔτως ἢ ἄλλως, σιτίζεται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀπὸ τὸ Δημόσιον, πάντα εἰς βαρος μας, ἀλλά διαρκῶς ὑπό τήν προστασία τῆς μονίμου ἀσυλίας του;

Ἔκανε, λέει, δηλώσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσο φίλοι μας εἶναι οἱ Ἀλβανοὶ καὶ πόσο κακοὶ εἶναι οἱ Σέρβοι (Σλαῦοι).
Κι ἔπεσαν νὰ τὸν …κατασπαράξουν κάποιοι, διότι οἱ Σέρβοι (Σλαῦοι) εἶναι, λέει, «ἀδέλφια» μας.
Ξεχνᾶμε ὡς φαίνεται πὼς Σλαῦοι εἶναι καὶ οἱ Ῥῶσσοι καὶ οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Σκοπιανοί, μά, κυρίως οἱ Βούλγαροι.
Καὶ ἰδίως τὰ «ἔργα καὶ ἡμέραι» τῶν Βουλγάρων τὰ ἔχουμε, πολλάκις, πληρώσῃ μὲ αἷμα σὲ Μακεδονία καὶ Θράκη. Πολὺ αἷμα.
Πάρα πολὺ αἷμα…

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Οἱ Σλαῦοι (Ῥῶσσοι), ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μοναδικό τους μέλημα ἔχουν τὴν ἔξοδόν τους στὴν Μεσόγειον.
Χρησιμοποιοῦν δὲ πρὸς τοῦτον ὅλες τὶς …ἐκδοχές τους. Ἀπὸ σκοπιανούς, ποὺ ὀνειρεύονται τὴν Μεγάλη Μακεδονία, ἔως Βουλγάρους ποὺ ὀνειρεύονται τὴν Βουλγαρικὴ Θράκη καὶ Μακεδονία.
Κι ὁ Τῖτο, μαζὺ μὲ τοὺς λοιποὺς Σέρβους, τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Γιουσκοσλαυΐας, ἐπίσης στὴν Μεγάλη Σλαυικὴ Μακεδονία ἀπέβλεπε.
Καὶ τὸ ΚΚΕ, ἐπίσης ὄργανον τῆς Μόσχας (τοκογλύφων δῆλα δή), ἐπίσης σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἐπεδόθη…

εἰκόνα

Χατζη-Νενέκοι, Ναιναῖκοι καὶ στρατιὲς …ἠλιθίων!!!!

Ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ …στηριχθοῦν οἱ ἀξιώσεις τῶν Σλαύων ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας/Θράκης, ἔχουν στηθῇ κάθε εἴδους μηχανισμοί. Ἄλλως τέ… οὐδέποτε οἱ τοκογλῦφοι ἀφήνουν κάτι στὴν τύχη του.
Θέλουν τὴν Μακεδονία, μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, σλαυϊκή, λέει, μὰ στὴν πραγματικότητα ἑβραϊκή.
Κι αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους…
Ἐνδύονται δὲ κάθε τύπου προσωπεῖον, γιὰ νὰ μᾶς …προετοιμάσουν ἀναλόγως. Γιὰ αὐτὸ βλέπουμε ἀπὸ τὴν μία …ἀριστεροὺς κι …ἀναρχιστές, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην …νεοφιλελὲ (μητσοτακικά, θεοδωρακικά, σημιτικά, μΠατΣοΚικὰ κατάλοιπα) νὰ ἐπαναλαμβάνουν ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ἀξιώσεις.
Διότι γιὰ τὸ ΚΚΕ ἐπισήμως (μὰ καὶ γιὰ κάθε ἄλλο κόμμα), πρῶτο του (ἐθνικό) μέλημα εἶναι ἡ ὑπεροχὴ τοῦ Ἰσραῆλ, ἐφ’ ὅσον ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους λαμβάνουν γραμμὲς καὶ «ἰδεολογίες»!!!
Καί, ὑπ΄ ὄψιν, σὲ μίαν Μακεδονία πού, ἀκόμη κι ἐπὶ τουρκοκρατίας, μὲ τοὺς διωγμούς, τὶς σγαγές, τὶς δηώσεις, ἐξακολουθοῦσαν οἱ Ἕλληνες, μετὰ τοὺς ὀθωμανούς-κρατοῦντες, νὰ εἶναι ἡ πολυπληθεστέρα ἐθνικὴ ὁμάς, ἑβραῖοι καὶ ντονμέδες (φερομένοι ὡς Τοῦρκοι, ἀλλὰ πάντα ἑβραῖοι), ἠξίωναν, παρέα μὲ τὸ τότε ἀντίστοιχον ΚΚΕ, μίαν ἀνεξάρτητο Μακεδονία.

εἰκόνα
κι ἐφημερὶς ἐδῶ

Πᾶμε στὸ ἐπόμενον.
Ἀπό ποῦ κατάγεται ὁ ἐν λόγῳ κουδουνισμένος;
Μά, φυσικά, ἀπὸ τὸν στρατηγὸ πάππο του.
Καί τί ἦταν ὁ στρατηγός πάππος του;
Μά, φυσικά, ἕνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ στὸν «βωμὸ τῆς δημοκρατίας» πολλάκις ἐκινήθη κατὰ τῆς …δημοκρατίας, γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ τὶς …δικτατορίες του!!!

 

πηγὴ

Ὁ ἐν λόγῳ ἀπόγονος λοιπὸν ἔχει ἄποψιν ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ καί, ἰδίως, γιὰ τὴν ἱστορία μας.
Δικαιολογημένα φυσικά, ἐφ΄ ὅσον οἰκογενειακῶς πρωτοεστάτησαν στὸ νὰ πάσχουμε σήμερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες (καὶ λόγῳ τῆς οἰκογενειακῆς τους συμμεροχῆς), σὲ πολλὲς σκοτεινὲς συμφωνίες, ἀντεθνικοῦ χαρακτῆρος…

εἰκόνα

Οἱ Σέρβοι λοιπὸν πράγματι δὲν εἶναι ἀδέλφια μας, ἀλλὰ γενοκτόνοι μας.
Ἂς τὸ συνειδητοποιήσουμε κι ὁ πάγκαλος ἀλήθεια λέγει.

Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν εἶναι ἀδέλφια μας ἀλλὰ μισθοφόροι ἀποκεφαλιστές μας. Ἐπὶ τουρκοκρατίας δέ, ἰδίως φυσικὰ ἐπὶ παντοδυναμίας τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ, συνιστοῦσαν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον αἱμοβορικὰ στρατιωτικὰ τμήματα.
Ἡ δὲ Πελοπόννησος, μετὰ τὶς ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεως τῶν Ὀρλωφικῶν, κατήντησε ἔρημος χώρα, τόσο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ σουλτάνος ἀπεφάσισε νὰ καθαρίσῃ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς τὴν Πελοπόννησον, γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ, κάπως, ἡ ζωὴ ἐκεῖ…
Κι ὁ πάγκαλος ψευδῶς ὁμιλεῖ.

Ἡ Ἰλλυρία οὐδέποτε ἦταν ἀλβανική, μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, ἐφ΄ ὅσον Ἀλβανία ἀφ΄ ἑνὸς ἐδημιουργήθη, διὰ τῆς βίας, ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς, γιὰ νὰ ἔχουν πάτημα στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου…

8 Ἰουνίου 1917. Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

…κι ἀφ΄ ἑτέρου ἐξηφάνισαν τὴν δικαία ἀπαίτησιν τῆς ἀπελευθερωθείσης Βορείου Ἠπείρου, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν …«συμμάχων» μας.
Ὁ πάγκαλος λοιπὸν ἐπὶ αὐτοῦ …«ξεχνᾶ» καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τοὺς Ἀλβανούς-Ἀρβανῖτες μισθοφόρους τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τοὺς τσάμηδες συμμάχους τῶν ναζὶ καὶ τῶν φασιστῶν τοῦ Μουσολίνι καὶ τὶς γενοκτονίες ποὺ διέπραξαν αὐτοὶ εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν Ἑλλήνων καὶ τὶς ἄνευ διακοπὲς ἐκτοπίσεις ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀπὸ τὴν Ἤπειρο ἀλλά, σαφῶς …«ἀγνοεῖ» («ἐπιστημονικῶς» πάντα) τὶς σημερινὲς διώξεις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς.
Ἐπὶ τῆς Ἀλβανίας λοιπὸν ναί, ψευδῶς ὁμιλεῖ, ἀλλὰ ἔχει λόγους …προπαγανδιστικούς..

Σλαυόφωνοι καὶ Σλαυομακεδόνες δὲν ὑπάρχουν. Εἶναι ἐπινόησις τῶν τοκογλύφων καὶ δημιούργημα τοῦ ΚΚΕ.

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι Δωριέων χώρα καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζει ὁ κάθε πάγκαλος.
Τὸ τὶ προπαγανδίζουν, ἰδίως ὑπὲρ τοῦ «ἱεροῦ τους ἑβραϊκοῦ βασιλείου» εἶναι δικό τους θέμα.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε ἱστορία καὶ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ποιὸν ἐξυπηρετεῖ ὁ κάθε πάγκαλος καὶ γιατί.
Κατ’ ἐπέκτασιν καὶ ψευδῶς ὀμιλεῖ ἐπὶ αὐτοῦ καὶ ἀποκρύπτει τὸ τὶ ἀκριβῶς μεθοδεύεται εἰς βάρος τῶν Μακεδόνων.

Ἐπὶ πλέον…
Ἂν καὶ ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται πὼς ἐπὶ Ἀλεξάνδρου δὲν ὑφίσταντο Ἕλληνες, Ἀλβανοὶ καὶ Τοῦρκοι, ἐν τοῦτοις ἰσχυρίζεται πὼς ἡ Ὀλυμπιὰς ἦταν …ἐξ Ἀλβανίας!!! Δύο ἀνιστορικότητες σὲ μίαν ἀποστροφὴ λόγου, δὲν στέκουν.
Κι αὐτὸ διότι καὶ οἱ Μογγόλοι-Τοῦρκοι ὑφίσταντο, ὡς φυλή, ἀλλὰ στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀλβανὰ ὑφίσταντο ὡς φυλή, στὶς πέριξ τοῦ Καυκάσου περιοχές.
Τὸ αὐτὸ καὶ οἱ Σλαῦοι.
Ἁπλῶς πράγματι δὲν εἶχαν ὅλοι αὐτοί, ἐκεῖνες τὶς ἐποχές, ἄμεσες ἐπαφὲς καὶ σχέσεις μαζύ μας.
Εἶχαν ὅμως ὅλοι αὐτοί, εἶτε ὡς μισθοφόροι (Ἀλβανοί), εἶτε ὡς σφαγεῖς μας καὶ γενοκτόνοι μας (Τοῦρκοι καὶ Σλαῦοι), πολλὲς ἐπιδρομικὲς καὶ ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις εἰς βάρος μας.
Τὸ ὅ,τι γενετικά μας κατάλοιπα ἐντοπίζονται, λόγῳ ἐξανδραποδισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἀκόμη καὶ σήμερα, στὴν Βουλγαρία, στὰ Σκόπια, στὴν Τουρκία, στὴν Σερβία καὶ στὴν Ἀλβανία, δὲν σημαίνει πὼς ἐμεῖς ἔχουμε ἀλλοιωθῇ γενετικῶς…
Ἁπλῶς αὐτοὶ ἐκράτησαν κάποια …«κληροδοτήματά» μας!!!

πηγὴ

…σημαίνει μόνον πὼς ἂν καὶ κατακτητές, σφαγεῖς, χασάπηδες δὲν ἐπέτυχαν νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν…!!!
Κι αὐτό, πολὺ …«προσεκτικά», τὸ ἀγνοεῖ ἐπίσης ὁ πάγκαλος.

Ὅμως…
Ἡ ἐμφάνισις παγκάλου, ἰδίως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τῶν …«πονηρῶν», ποὺ ὁ ἀλβανικὸς (ἂς ποῦμε) ἐθνικιστικὸς παροξυσμὸς κορυφώνεται, ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ πSoros…
Ποὺ κεφαλὲς τῶν ἑβραίων ἐπισκέπτονται τὴν Θεσσαλονίκη καί, ἐπὶ προσθέτως, τσακίζεται ὁ (φερόμενος ὡς) πρωθυπουργός μας νὰ τοὺς τιμήσῃ δεόντως…
Ποὺ τὰ Σκόπια διαλύονται καὶ τὸ Κόσσοβον περνᾶ, βάσει «διεθνῶν γραμμῶν», στὴν σφαίρα ἐλέγχου τῶν μισθοφόρων ἀλβανῶν…
…δὲν εἶναι καὶ τόσο τυχαία.
Οὔτε ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἐτοῦτος ὁ κουδουνισμένος γιὰ νὰ μᾶς κουνήσῃ τὸ δάκτυλο.
Οὔτε ἀνιστόρητος, πραγματικά, εἶναι…
…ἀλλὰ ἔχει πάντα σοβαρούς, προπαγανδιστικούς, στόχους ἡ κάθε του ἐμφάνισις.

Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν ἂς ξεχάσουμε τὶς παγκαλιάδες, ἂς προετοιμασθοῦμε καταλλήλως καὶ ἂς ὁπλισθοῦμε μὲ δυνάμεις, διότι αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν δὲν εἶναι καὶ τὰ καλλίτερα.
Οἱ κάθε εἴδους πάγκαλοι ἀποτελοῦν πλέον εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν.
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι πλέον τὸ τὶ λὲν καὶ τὶ κάνουν καὶ τὶ μᾶς ὑποδεικνύουν, ἀλλὰ τὸ ἐμεῖς πρέπει νὰ σκεπτόμεθα, νὰ ὀργανώνουμε καὶ νὰ προετοιμάζουμε.

Φιλονόη

(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply