Λυπούμεθα πού …στοχοποιεῖται ὁ Μαδοῦρο;

Θλίψις καί ὀργή;
Λύπη κι ἀγανάκτησις;
Φταῖν οἱ κακοί Ἀμερικανοί; Οἱ Ῥοκφέλερ; Ὁ πΣόρος;

Λοιπόν… Ἡ μόνη θλίψις καὶ πόνος βαθὺς καὶ ἀγανάκτησις ποὺ αἰσθάνομαι δὲν ἀφοροῦν πλέον στὸν Μαδοῦρο, ἀλλὰ στοὺς προδομένους …ὑπηκόους του.

Κατὰ σύμπτωσιν διάβασα αὐτό (Σεπτέμβριος 2016):

πηγὴ

Πῆγε λοιπὸν στὴν …Κολομβία νὰ συναντηθῇ μὲ τὸ παπαγαλάκι τῶν τοκογλύφων, τὸν Κέρυ.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἀδιάφορος συνάντησις, ἀλλά, πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν εἶναι.
Καὶ δὲν εἶναι διότι ὁ Μαδοῦρο ἔχει κι ἄλλες ….«συμπτώσεις» πίσω του.
Ἔχει μίαν …«περιουσία» καταγωγή…

Βενεζουέλα στὸ στόχαστρο τῶν μισθοφόρων τοῦ Soros!!!

Ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ Ῥοκφέλερ καὶ λοιπὰ τρωκτικά του (κι ὄχι μόνον)…

 

Ὁ Gustavo Cisneros, μαζὺ μὲ τὸν Μαδοῦρο ἐδῶ, θεωρεῖται ὡς ὁ «συνδετικὸς κρίκος» Κάστρο, Μαδοῦρο, Τσάβες καὶ Ῥοκφέλερ

εἰκόνα

(Κι ἐδῶ ἕνα ἄρθρον στὰ ἰσπανικὰ – μὲ αὐτόματο μετάφρασιν- ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς οἱ Ῥοκφέλερ ἀπεσύρθησαν ἐπίτηδες ἀπὸ τὰ πετρέλαια, γιὰ νὰ ῥίξουν τὶς τιμὲς καὶ νὰ ἐλέγχουν κατόπιν μόνοι τους τὶς παγκόσμιες ἀγορὲς πετρελαίου. Χαρακτηρίζει ἐπίσης ὡς σιωνιστὴ τὸν Μαδοῦρο.)

Ἔχει παρουσίες σὲ συναγωγὲς ἐπίσης τῶν Ῥοκφέλερ…

εἰκόνα

Καί, σαφῶς, ἔχει πολλὰ νὰ …κρύψῃ!!!

Ἂν καὶ γενικῶς ὅλος αὐτὸς ὁ πόλεμος ποὺ ἐδέχετο ὁ Μαδοῦρο ἦταν κάτι ποὺ μὲ ἐνοχλοῦσε, σήμερα, μετὰ τὸ ἄρθρον τῆς «καθημερινῆς» ποὺ μᾶς παρουσιάζει συναντήσεις στὴν Κολομβία, ξεκίνησα νὰ προβληματίζομαι. Κι ὄχι μόνον νὰ προβληματίζομαι, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, νὰ αἰσθάνομαι πὼς τελικῶς παίζουμε καὶ πάλι ῥόλους, χαρακτηρίζοντας «καλούς» καὶ «κακούς» κάποιους, βάσει …προγράμματος.
Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου μάλιστα τολμῶ σήμερα νὰ τοποθετηθῶ ἐν τελῶς διαφορετικά, ἀπὸ τὶς ἔως σήμερα, μᾶλλον τοποθετήσεις συμπαθείας, γιὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Μαδοῦρο. Κι αὐτὸ διότι μὲ ἀφορμὴ τὴν συνάντησιν Μαδοῦρο-Κέρυ στὴν Κολομβία, τὶς «περιούσιές» του καταγωγὲς καὶ τὶς «συναγωγικές του συναναστροφές» (καθὼς κι ἄλλες πολλὲς ποὺ ἀνεκάλυψα πίσω ἀπὸ τὶς …βιτρίνες), ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὁ Μαδοῦρο παίζει ἕναν πολὺ βρώμικο ῥόλο πρὸς ὄφελος τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου καὶ κατὰ τοῦ λαοῦ τῆς Βενεζουέλας.
Τὸν ἴδιον ἀκριβῶς ῥόλο ποὺ παίζουν αὐτοὶ ποὺ ἀνακινοῦν τὴν εἰρήνη τῆς Βενεζουέλας καὶ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς μισθοφόρους τῶν κάθε εἴδους πSoros.
Ἡ εἰρωνία τῆς παραστάσεως εἶναι ἡ ἐξῆς: ὅλοι μας βλέπουμε μίαν σύγκρουσιν, ταὐτιζόμεθα μὲ τὴν δὲ ἢ τὴν μὲν πλευρά, ἀλλὰ ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἐξυπηρετοῦν τὸν ἴδιον ἀκριβῶς σκοπό!!!
Μίαν γενοκτονία τῶν Βενεζουελάνων καὶ μίαν ἀπόλυτον δουλοποίησιν τῶν ἐπιζόντων!!!

Κάτι σὰν κι ἐδῶ ἔνα πράγμα, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὰ προσχήματα.
Κι ἔτσι…
Ὁ Μαδοῦρο εἶναι τόσο …κακός, ὅσο γιὰ νὰ ἁρπάξουν τὰ πετρέλαια τῆς Βενεζουέλας μπὶρ παρᾶ…
…ἐπισήμως!!!
Ἀνεπισήμως ὅμως ἤδη τὰ ἐλέγχουν (κι ἂς μὴν μᾶς τὸ ὁμολογοῦν…!!!)!!!

Λαὸς προδομένος κι αὐτός.
Ἑνός, γιὰ πολλοστὴ φορά, προδομένου λαοῦ, ποὺ σήμερα τοῦ στήνουν ἕναν ἐμφύλιο, ποὺ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μίαν μηχανὴ ἀφανισμοῦ του!!!
Μίαν ἀπὸ τὶς πολλὲς τοῦ πλανήτου, ποὺ ξεφυτρώνουν …«ξαφνικά», μὰ πάντα βάσει σχεδίου καὶ προγράμματος.

Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἔπεσε ταὐτοχρόνως στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων, μέσῳ τοῦ Μαδοῦρο, ἀλλὰ καὶ ἐλπίζοντας πὼς θὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ νύχια τῶν τοκογλύφων, ξαναπέφτει στὰ νύχια τῶν …πρακτόρων τους.
Ἑνὸς λαοῦ θύματος τῶν …ἐλπίδων του.
Ἑνὸς λαοῦ ποὺ διαβιεῖ κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας καὶ προβλέπεται νὰ ἀφανισθῇ. 

Πουλημένα τομάρια.
Μὲ πρόσχημα τὰ πετρέλαια θὰ τοὺς λιανίσουν τοὺς φουκαράδες.
Βιτρίνα ὁ πόλεμος γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ στὴν πραγματικότητα μία γενναία γενοκτονία, μπόλικοι ἐξαθλιωμένοι δοῦλοι καὶ ἀπέραντες φαβέλες… Ἀπέραντες…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μὰ καλά… θὰ ῥωτήσετε. Εἶναι τόσο ἀνισόῤῥοποι;
Μὰ καλά… θὰ σᾶς ἀπαντήσω…
…ἰδέα δὲν ἔχουμε γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἀνισοῤῥοπίας τους…

Βασικὸς «βοηθός» (ἐν …ἀγνοίᾳ του!!!) τῆς σημερινῆς μου δημοσιεύσεως ὁ Dr Gabriel Motta καὶ ὁ λογαριασμός του σὲ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως. Μέσα στὶς πολλὲς εἰκόνες βρῆκα κι αὐτήν:

Ναί, ναί, εἶναι ὁ Φιντὲλ Κάστρο ποὺ προσφέρει τὸ τρυφερό του χάδι σὲ ἕναν …νεαρό, μαζὺ μὲ τὸ …ἀνθηλιακό!!!
(Κι ὅ,τι ἤθελε …προκύψῃ…!!! μὰ πάντα …ἐπαναστατικά!!!
Αὐτόματος μεταφραστής, ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:)

πηγὴ

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply