Λελυμένα τά προβλήματά μας;

Τὰ λελυμένα προβλήματα τῆς χώρας μας
Δὲν καταλαβαίνω· γιατί ἀσχολούμεθα μέ τήν Ἱσπανία;
Μᾶς ἐνδιαφέρει τόσον;
Ἐλύσαμεν τά προβλήματα τῆς χώρας μας καί στρεφόμεθα πρός τούς ἀλλοδαπούς λαούς, γιά νά λύσωμεν τά προβλήματά των; 
Καί τόσον πολιτικάντηδες εἴμεθα;
Αὐτὸ βεβαίως φαίνεται μὲ τὸν ποιὸν (πολιτικόν) καὶ τὸ ποιὸ (κόμμα) ψηφίζωμεν.
Μίαν φορὰ μᾶς πταῖν οἱ Ἀμερικανοί, μίαν οἱ Γερμανοί, μίαν οἱ Ἄγγλοι κ.λπ (φυσικὰ οὐδέποτε μᾶς πταῖν οἱ κομμουνισταί).

 
Ἡμεῖς οἱ μπεγλεροπαίζοντες, οἱ ῥοχαλοπτύοντες, οἱ ζεϊμπεκοφέροντες, οἱ φρεντοπίνοντες, ἂς στρώσωμεν τὸν ἀπ᾿ αὐτόν μας κάτω καὶ ἂς δουλέψωμεν…
Δουλειά!!!
Ἂς συμπεριφερθοῦμε καὶ γιὰ μίαν φορά, σὰν τοὺς …«Γερμανούς»!
(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply