Ὡραῖοι μῦθοι περὶ μεταναστευτικοῦ ποὺ ἕνας-ἕνας καταῤῥίπτονται

50% Μουσουλμάνων ἀνδρῶν καὶ 75 % τῶν γυναικῶν στὴν Βρεταννία (2012) συντηρῶνται ἀπὸ τὸ κρατικὸ σύστημα προνοίας.

πηγὴ

 

50% Μουσουλμάνων ἀνδρῶν καὶ 70 % τῶν γυναικῶν στὴ Βρεταννία (2017) συντηρῶνται ἀπὸ τὸ κρατικὸ σύστημα προνοίας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντησις στοὺς ἰσχυρισμοὺς κάποιων πὼς ἡ μετανάστευσις αὐξάνει τὰ ἐργατικὰ χέρια καὶ διασώζει τὸ συνταξιοδοτικὸ σύστημα.
(Βλέπε σχετικὰ καὶ Douglas Murray, The Strange Death of Europe. 2017)

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 598 times, 1 visits today)
Leave a Reply