Βγάζουμε τόν σκασμό ἐπί τέλους;

Ἔχουμε πολὺ σημαντικότερα νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν στιγμή, ἀπὸ τὸ νὰ παραμένουμε …ξερόλες καὶ νὰ ἀναζητοῦμε ὑπευθύνους. Ὑπεύθυνοι ὑπάρχουν, ἠθικοὶ αὐτουργοὶ  ὑπάρχουν, δικαιοσύνη ὅμως δὲν ὑπάρχει, γιὰ νὰ κραυγάζουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅμως τώρα προέχουν ἄλλα…

Μὲ τόσους νεκροὺς καὶ  τόσους ἀγνοουμένους καὶ τόσες καταστροφές, περιβαλλοντικὲς καὶ μή, ἔχουμε παραλλήλως καὶ τὸν κάθε …«εἰδικὸ ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ» νὰ ἐκφέρῃ τὶς ἀπόψεις του καὶ νὰ κουνᾷ τὸ δάκτυλο, ἰδίως ἐὰν προέρχεται ἀπὸ τὰ πολιτικοκομματικὰ μαγαζάκια. Ὁ θρῆνος ποὺ ἔχει σηκωθῆ  δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ τοὺς βουλώσῃ τὰ στόματα καί, ἰδίως τώρα, ποὺ οἱ νεκροὶ  ἀκόμη …καπνίζουν, κάποιοι ψηφοθηροῦν ἀνερυθρίαστα.

Πατριῶτες… Ὥρα μας εἶναι νὰ λειτουργήσουμε ἐπὶ τέλους ὡς ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐκκινήσουμε μόνοι μας τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες διαδικασίες γιὰ νὰ λειτουργήσῃ καὶ πάλι κάτι στοιχειωδῶς σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Καὶ γιὰ νὰ ἐκκινήσουν αὐτὲς οἱ διαδικασίες ἀπαιτεῖται νὰ ξεπεράσουμε ἑαυτοὺς καὶ  νὰ ξανά-γίνουμε (ὅσο τὸ δυνατόν) περισσότερο ἄνθρωποι, πράττοντας, κατὰ τὶς δυνάμεις μας ὅ,τι καλλίτερον.

Δὲν ξέρω λοιπὸν πόσοι καὶ ὑπὸ ποῖες συνθῆκες, στὶς πέριξ τῶν κατεστραμμένων περιοχές, δύνανται νὰ παράσχουν στέγη γιὰ νὰ φιλεξενηθοῦν ἄστεγοι, ἀλλὰ ἂς τὸ βάλουμε στὸ μυαλό μας. Καλὰ τὰ συναισθήματα, καλὰ τὰ λόγια, ἀλλὰ καλλίτερα ὅλων τὰ ἔργα.
Δὲν ξέρω πόσοι ἐνδιαφέρονται, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἑκατοντάδες συμπολῖτες μας χρειάζονται τὴν βοήθειά μας. Ἐκτὸς ἀπὸ ἄστεγοι ὅλοι αὐτοί, εἶναι καὶ  διψασμένοι καὶ πεινασμένοι καὶ γυμνοί. Μία ἑξάδα νερά, λίγη στερεὰ τροφὴ (ἐφ’ ὅσον ἡ μαγειρικὴ εἶναι ἀδύνατος ἐπὶ  τοῦ πρὸ κειμένου), ἕνα ῥοῦχο εἶναι ἐξ ἴσου ἀναγκαία μὲ τὴν στέγη. Συνυπολογίζοντας πὼς οἱ θερμοκρασίες εἶναι ἰδιαιτέρως ὑψηλες, λόγῳ ἐποχῆς, ἂς κυττάξουμε στὰ ἀποθηκευμένα ἀντικείμενά μας ἐὰν ὑπάρχουν σκιάδια, σκηνές, καρέκλες ἐξοχῆς, τραπεζάκια, σκαμνάκια κι ὁ,τιδήποτε ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ φανῇ χρήσιμο σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ τοὺς λύσῃ τὰ προβλήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπαλύνῃ τοὺς πόνους τους.

Ναί, τὸ κράτος, λέει, ἤδη σπεύδει νὰ ὑποστηρίξῃ τοὺς πληγέντες, ἀλλὰ ἡ διαδικασία εἶναι καὶ  χρονοβόρος καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, κάπως …ἐπιλεκτική. Ἂς δράσουμε καὶ μόνοι μας.
Δὲν θὰ μᾶς κοστίση κάτι καί, κυρίως, θὰ ἐξυπηρετήσουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη ἀκόμη καὶ τῶν πιὸ ἁπλῶν προσφορῶν.

Ἂς βγάλουμε λοιπὸν τὸν σκασμό.
Ἔχουμε χρόνο ἀργότερα νὰ μελετήσουμε περισσότερα, νὰ ἐξερευνήσουμε καλλίτερα τὰ αἴτια καὶ νὰ κατανοήσουμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους, μίαν ἀκόμη φορά, φθάσαμε στὸ ἴδιο σημεῖον.
Ναί, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ συντονισμὸ ἐνεργειῶν δολιοφθορᾶς, ποὺ δὲν δικαιολογεῖται βάσει τῶν δικῶν μας ἐκτιμήσεων καὶ γνώσεων. Ὅμως τώρα προέχει νὰ σωθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι ἄνθρωποι καὶ  αὐτὸς ἀκριβῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ σκοπός μας.

Φιλονόη

εἰκόνα 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply