Φιλοσοφία, ἡ μήτηρ τῶν Ἐπιστημῶν

Φιλοσοφία! Ἡ ἀρχαιοτέρα, ἡ εὐγενεστέρα καὶ ἡ ἀνωτέρα πασῶν τῶν ἐπιστημῶν!

Ἡ λέξις προέρχεται ἀπὸ τὰ οὐσιαστικὰ «φίλος» + «σοφία». Δηλαδή, «ὅστις ἀγαπᾶ (ἀπολύτως) τὴν σοφία» (ἤ, ἄλλως, «ὁ ἐραστὴς τῆς σοφίας». Ἡ σοφία, ἀποκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν ἀπορία. Μέσα ἀπὸ τὸ «γιατί», τὸ «πῶς», τὸ «πότε» κ.ο.κ..
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἐκινήθησαν ὅλες οἱ ἄλλες ἐπιστῆμες. Τὰ μαθηματικά, ἡ ἰατρική, ἡ τεχνολογία, οἱ τέχνες κλπ..

Τὰ πάντα κινοῦνται μέσα ἀπὸ τὶς φιλοσοφικὲς ἐρωτήσεις. Ἡ φράσις «ὁ φιλόσοφος ἀπορεῖ», δὲν εἶναι τυχαία. Ἡ φιλοσοφία ἀπαιτεῖ ἀπορία. Ὁ ἱερὸς Σωκράτης, πάντα ἔλεγε: «γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος», καθὼς φιλόσοφος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δίδει ἀπαντήσεις, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἀενάως ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια, ὥσπου νὰ φθάσῃ στὴν Ὑπερτάτη Ἀληθεία. Τὴν Ἀλήθεια τῆς ἀρχεγόνου Ὑπάρξεως.

Τὰ Δελφικὰ Μυστήρια, εἰσήγαγαν τοὺς μυημένους σὲ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς Ἀλήθειες. Ἦσαν ἡ ἀπαρχὴ ὅλων τῶν ἄλλων σημαντικῶν Μυστηρίων. Τῶν Καβειρίων, τῶν Ἐλευσινίων κ.ο.κ..
Μόνον ποὺ τὴν ἀπόλυτο γνώση, τῶν Δελφικῶν Μυστηρίων τὴν κατεῖχε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ ἱερατεῖο τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος. Τὸ ἱερατεῖο ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τῶν ἄλλων ἱερατείων, γιὰ τὶς δυνάμεις καὶ τὴν γνώση του. Γνώσις ποὺ χάνεται στὰ βάθη τῶν αἰώνων καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν «ἀπαγορευμένο καρπό».
Ἐξ οὐ καὶ ὁ Ἀπόλλων (α- στερητικὸ + πολλῶν). Γιατί ἡ γνῶσις του δὲν εἶναι γιὰ τοὺς πολλούς, παρὰ μόνον γιὰ τοὺς ἐλαχίστους ποὺ πράγματι μποροῦν νὰ τὴν κατανοήσουν καὶ νὰ τὴν ἀξιοποιήσουν.

Μεταξᾶς Γεώργιος.

(Visited 108 times, 1 visits today)
One thought on “Φιλοσοφία, ἡ μήτηρ τῶν Ἐπιστημῶν

Leave a Reply