Ἐπίλεκτον Σύνταγμα Εὐζώνων στὴν Σμύρνη

Ἀπόβασις ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴν Σμύρνη πρὶν ἀκριβῶς 101 χρόνια,
3/16 Μαΐου 1919.

Μία εἰκόνα χίλιες παρατηρήσεις.

Τὸ ἐπίλεκτο Σύνταγμα Εὐζώνων ὅπου μικροὶ τὸ δέμας ὀρεσίβιοι Ἕλληνες τῆς Ῥούμελης καὶ τῆς δυτικῆς Θεσσαλίας θὰ ἀποδείξουν στὰ μικρασιάτικα πεδία τῆς τιμῆς τὸ εὔψυχον καὶ γενναῖο αὐτοῦ του σώματος.

Ἐνδεικτικὸ εἶναι ἐπίσης, ὅσο μπορεῖ κάποιος νὰ διακρίνῃ, ἡ «περιποιημένη» ἐμφάνισις, δεῖγμα πειθαρχίας, ἡ ὁποία ἐσκόρπισε ἐνθουσιασμὸ στοὺς Σμυρναίους.

Ἡ εἰκὼν ἐπίσης δείχνει τὸν πλήρη φόρτο ἐκστρατείας ποὺ φέρει τὸ Σύνταγμα ποὺ παραπέμπει σὲ ἕνα μοντέρνο στρατὸ γιὰ τὴν ἐποχή.

Τὰ εὐζωνικὰ τάγματα ὑπερέβησαν ἑαυτοὺς στὶς διάφορες μάχες. Ὁ ἐχθρὸς δὲ τοὺς ἀποκαλοῦσε σεϊτὰν ἀσκὲρ (στράτευμα τοῦ διαβόλου).

Αὐτοὶ οἱ πρόγονοι τῶν ΛΟΚ ὑπῆρξαν ἀπαράμιλλοι, ὀλιγαρκεῖς καὶ ῥιψοκίνδυνοι πολεμιστές, ποὺ ἐνσάρκωσαν τὴν πολεμικὴ ἀρετὴ τοῦ ἔθνους.

Ἡ φωτογραφία ἔχει καὶ ἀλλὰ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ ἀναγνωρίσετε.

 «Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply