Ἐν δήμῳ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σίας

Ἐν δήμῳ τῆς Μικρᾶς ἈσίαςΟἱ εἰ­δή­σεις γιὰ τὴν ἔκ­βα­ση τῆς ναυ­μα­χί­ας, στὸ Ἄ­κτιον,
ἦ­σαν βε­βαί­ως ἀ­προσ­δό­κη­τες.
Ἀλ­λὰ δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ συν­τά­ξου­με νέ­ον ἔγ­γρα­φον –
τ’­ὄ­νο­μα μό­νον ν’­ἀλ­λα­χθῇ… Ἀν­τίς ἐ­κεῖ
στὲς τε­λευ­ταῖ­ες γραμ­μές: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
Συνέχεια

Πράσσειν ἄλογα

Πράσσειν ἄλογαΕἶναι παρετυμολογικὴ ἀπόδοσις τῆς φράσεως «πράσινα ἄλογα», διότι «πράσσειν» καὶ ἀττικά «πράττειν» (=κάμνω) δὲν σημαίνει «πράσινα» (χρῶμα). Ἀλλὰ δὲν σημαίνει καὶ τίποτα ἄλλο, δεδομένου ὅτι κανεὶς δὲν πράττει ἄλογα (ἐκτὸς ἄν ἐκλάβουμε τὸ «ἄλογα»= κάμνω ἀνόητα καὶ ἡ παρετυμολογία λαμβάνει ἄλλες νοηματικὲς διαστάσεις. Συνέχεια

Βλακεία ἤ εὐφυία…

Βλακεία ἤ εὐφυΐα...Διαβάζω πολλὲς φορές στὸ FB, σχόλια καὶ χαρακτηρισμοὺς ὅπως «βλάκας», «ἔξυπνος», «ἠλίθιος» κλπ. Σκέπτομαι λοιπόν, πὼς ἡ συχνὴ ἀναφορὰ  στὴν εὐφυΐα τῶν ἄλλων, ὑποκρύπτει ἴσως τὴν ἀνοησία τοῦ ἴδιου τοῦ σχολιαστῆ, ἴσως τὴν ἄγνοια σχετικὰ μὲ τὸ θέμα. Συνέχεια

Ἀ­θα­νά­σιος Διά­κος

(ἀ­πό­σπα­σμα)

Ἀθανάσιος Διάκος 1Ὅ­σοι εἶ­στε ἀ­κό­μα ζων­τα­νοί, ἐ­λᾶ­τε ὁ­λό­γυ­ρά μου…
φω­νά­ζει ὁ Διά­κος, κ’ ἔρ­χον­ται… δὲ μέ­νουν πα­ρὰ δέ­κα…
ὁ ἥ­λιος στέ­κει γιὰ νὰ ἱ­δῇ. Κά­θε στιγ­μὴ ποὺ φεύ­γει
τοὺς ἔ­σφιγ­γε στε­νὰ στε­νὰ στὴν ἀγ­κα­λιά του ὁ Χά­ρος.
Συνέχεια

Ὁρισμὸς τῆς τραγωδίας.

Ὁρισμὸς τῆς τραγωδίας.Ἐρμηνεία ἀριστοτελικοῦ ὁρισμοῦ.

«Ἒστι μὲν οὖν τραγῳδία
μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας,
μέγεθος ἐχούσης,
ἡδυσμένῳ λόγῳ,
χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις,
δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας,
δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα,
τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».
Συνέχεια