Ὥρες πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (καὶ πάλι) γιὰ τὶς Η.Π.Α….!!!

Τὰ «πραγματικὰ ἀφεντικά» τῆς Ἀμερικῆς ἀναλαμβάνουν δράση.

Ὁ ἐκπρόσωπός τους, πρόεδρος Τρᾶμπ, πρὸ κειμένου νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἐντὸς τῆς χώρας, μεταφέρει τὴν κρίση στὸ ἐξωτερικό, ὅπως γίνεται πάντα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ ὅπως λέγαμε ἐδῶ καὶ καιρό…
Συνέχεια

Χαλεπὰ τὰ καλά!!!

 Πολλάκις οἶμαι, φίλοι ὅτι ἄνους πρόεδρος ὤν τις, ἅμα τε μεγάλης καί εὐδαιμονούσης χώρας ὥσπερ αἱ ΗΠΑ, ἔπειτα ἀεὶ ἐρίζων τοῖς ἄλλοις τε καὶ ἐπαιρόμενος ἰσχύι ἤ ἄλλῳ, ῥαδίως ἄν ἐπιχειρήσῃ καί εἰς πόλεμον ἰέναι!!!
Ὑπάρχει ἔγκλημα πού δέν …«δικαιολογοῦν» κάτι δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο;

Ξέρεις τί εἶναι νά περπατᾷς ἐπάνω ἀπό τό μεγαλύτερο πετρελαϊκό ἀπόθεμα τοῦ πλανήτου κι ἀντί νά τό ἔχῃς στά χέρια σου, νά κάνῃς τά ντῆλ σου μέ τούς Ἀμερικανούς, ἐσύ νά τό δίδῃς τζᾶμπα -μεῖον τὸ «κάτι τίς» σου,- κι αὐτοί νά σέ ἀνακηρύξουν ἰσόβιο Πρόεδρο, νά ἱδρύσῃ κι ἕνα Ἵδρυμα Ἐσκομπὰρ –λέμε τώρα,- στὴν Νέα Ὑόρκη, καί νά φωτογραφίζεσαι μέ τούς προέδρους τῶν ΗΠΑ, τούς ἀστέρες τοῦ Χόλλυγουντ καί τήν οἰκογένεια Ῥοκφέλερ, ἀντί λοιπόν γιά ὅλα αὐτά τά μεγαλεῖα, νά τό ἔχουν οἱ Τσαβίστας καί νά κάνουν μέ αὐτό κοινωνική πολιτική; Συνέχεια

Λυπούμεθα πού …στοχοποιεῖται ὁ Μαδοῦρο;

Θλίψις καί ὀργή;
Λύπη κι ἀγανάκτησις;
Φταῖν οἱ κακοί Ἀμερικανοί; Οἱ Ῥοκφέλερ; Ὁ πΣόρος;

Λοιπόν… Ἡ μόνη θλίψις καὶ πόνος βαθὺς καὶ ἀγανάκτησις ποὺ αἰσθάνομαι δὲν ἀφοροῦν πλέον στὸν Μαδοῦρο, ἀλλὰ στοὺς προδομένους …ὑπηκόους του.

Κατὰ σύμπτωσιν διάβασα αὐτό (Σεπτέμβριος 2016):

Συνέχεια

Βενεζουέλα στὸ στόχαστρο τῶν μισθοφόρων τοῦ Soros!!!

Καί τί νά ποῦμε γιά τήν ἐπέλασιν τῶν πρακτόρων-μισθοφόρων τοῦ κάθε πSoros, πού ἔκαναν τό Ἀμβοῦργο …«καλοκαιρινό», τήν Ἀθήνα (παλαιότερα) γῆς μαδιᾶμ καί τήν Συρία (ἀκόμη καὶ τώρα) κρανίου τόπο;
Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε κάτι ἰδιαίτερον…
Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε εἶναι νὰ καταγράφουμε, γιὰ τὴν ὥρα, τὰ «ἔργα καὶ ἡμέρες» τους…

Στόχος λοιπὸν ἐπισήμως αὐτῶν τῶν μισθοφόρων σήμερα ἡ Βενεζουέλα…
Στῆν πραγματικότητα ὅμως ὁ Μαδοῦρο…

Συνέχεια

Δικαίωμα τῶν πολυεθνικῶν νὰ ἁρπάζουν…

Τὰ ἰσχυρότερα καὶ ἱκανότερα κοράκια τοῦ κόσμου
(Συνεπικουρούμενα ἀπὸ ἐντοπίους δοσιλόγους καὶ μαυραγορῖτες!)

Ἐνάντια σὲ ἕναν διεφθαρμένο καὶ ἀνίκανο
(ποὺ ὅμως παλεύει γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς χώρας του νὰ ἀνήκῃ
σὲ αὐτὴν ὁ ὀρυκτός της πλοῦτος – κι ὄχι στὴν Νέα Τάξη).
Συνέχεια