Φυσικὲς καταστροφὲς καὶ φυσικὲς ἀποκαταστάσεις

Οἱ εἰκόνες εἶναι ἀποκαλυπτικές, μὰ καὶ διδακτικές…
Παρατηροῦμε, συνειδητοποιοῦμε, μαθαίνουμε…!!!

Ἡ πολὺ σοβαρὴ οἰκολογικὴ καταστροφὴ ποὺ συνέβη πρὸ ἡμέρῶν, ἐπ’ ἀφορμῆς τῆς βυθίσεως τοῦ σκάφους στὴν Σαλαμίνα, δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ ἀκριβές του μέγεθος, ἐφ΄ ὅσον ἐξ ἀρχῆς ὑπεισῆλθαν πολλὲς προσπάθειες παραπληροφορήσεως τῆς κοινῆς γνώμης καὶ ἀκόμη περισσότερες ὑπερβολές. Ἡ πραγματικότης ἐν τούτοις εἶναι μία. Ὑπάρχει ῥύπανσις, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους της καὶ αὐτὴ συνιστᾶ πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Γιὰ ὅλους μας πρόβλημα. Συνέχεια

Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες

«Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες» 

Ὅταν ὁ βασανιστικὸς καλοκαιρινὸς ἥλιος κρυφτῇ στὸν ὁρίζοντα…
Ὅταν οἱ ἄνθρωποι μαζευτοῦν καὶ πάλι στὴν ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν τους…

Συνέχεια

Διεθνὴς ἡμέρα της Γῆς

Ἡ 22α Ἀπριλίου εἶναι ἡ διεθνὴς ἡμέρα τῆς Γῆς, ὅπως καθιερώθηκε μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ.
Ἀποτελεῖ ἡ ἡμέρα αὐτὴ μία συλλογικὴ ἔκφρασις τῆς ἐπιθυμίας τοῦ κόσμου γιὰ τὴν δημιουργία μίας πιὸ βιωσίμου καὶ ἀνθρωπίνου κοινωνίας.
Μία εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ προσέξουμε τὸ μεγάλο σπίτι μας, τὸν πλανήτη μας!
Γιατὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωσις, ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἀνάπτυξις εἶναι ἀλληλένδετες μὲ τὴν ὕπαρξη ἀσφαλοῦς καὶ καθαροῦ περιβάλλοντος.
Συνέχεια

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Τελικὰ ψύχεται ἀντὶ νὰ θερμαίνεται…

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Sorry Global Warming Alarmists, The Earth Is Cooling

Συνέχεια

Ὑπερθέρμανσις ποὺ αὐξάνει τοὺς …βιασμούς!!!

Νὰ καὶ κάποιος ποὺ ἡ ἔκφρασίς του δείχνει ἀνείπωτη χαρὰ γιὰ τὴν «Θέρμανση τοῦ πλανήτου»…

Ὑπερθέρμανσις ποὺ αὐξάνει τοὺς ...βιασμούς!!!

Σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Νεολαίας τῆς Σουηδίας Tobias Andersson, οἱ βιασμοὶ ἀπὸ «πρόσφυγες» ὀφείλονται στὸ ὅ,τι ἀνέβηκε ῥαγδαία ἡ θερμοκρασία στὴν χώρα του καὶ ὄχι λόγῳ τῆς πολιτισμικῆς διαφορᾶς. Συνέχεια

Νὰ μὴν σοῦ τύχῃ ἡ καφρίλα…

Νὰ μὴν σοῦ τύχῃ ἡ καφρίλα...Σήμερα πῆρα χονδρὲς ἀνάποδες στὴν παραλία…..

Φθάσαμε ὅταν ἕνα ζευγάρι μὲ δύο ἀγόρια καὶ μιὰ βατραχάνθρωπο μαντήλω, μούσκεμα ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἕως τὰ νύχια, ἔφευγαν καὶ μάζευαν τὰ πράγματά τους.

Ἔπλυναν τὸ ἕνα τὸ παιδὶ μὲ ἐμφιαλωμένο νερὸ καὶ πέταξαν τὸ μπουκάλι δίπλα, σὲ μία στοίβα ἀπὸ σακοῦλες, τρεῖς στὸν ἀριθμό, μὲ ἀποφάγια καὶ σκατωμένες πάνες. Συνέχεια