Γουστάρουμε, κατὰ βάθος τὸ …«ὀθωμανικό» μας!!!

Τὸ Πακιστὰν μισεῖ κάθε τί Ἑλληνικὸ καὶ στηρίζει ἀπροκάλυπτα τὸν δικτατοροσουλτάνο καὶ τὴν δικτατορία του ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ γιὰ νὰ σφάζῃ Συρίους καὶ Κούρδους καθημερινῶς. Συνέχεια

Γίνεται νά ἀλλάξῃ ὁ Τοῦρκος;

Καί, ἐφ’ ὅσον ξεκινήσαμε (καὶ μέσα ἀπὸ ἐδῶ) νὰ μιλᾶμε γιὰ Τούρκους, ἰδοῦ μία φωτογραφία ἀπὸ τὸ 1974, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστές.


Συνέχεια

Τουρκικὴ προπαγάνδα καὶ …Ἀλήθεια!!!

Τὸ τελευταῖο τσιγάρο

Ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀπεκαλύφθη 35 χρόνια μετά…

Ἡ φωτογραφία δείχνει ἕνα Ἑλληνοκύπριο αἰχμάλωτο πολέμου καὶ ἕνα Τοῦρκο στρατιώτη νὰ τοῦ ἀνάβῃ τὸ τσιγάρο. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι πολὺ διαφορετική. Ὁ Τοῦρκος ἐξετέλεσε ἐν ψυχρῷ τὸν Ἑλληνοκύπριο αἰχμάλωτο πολέμου. Τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης (Γιάννης) Παπαγιάνης 23 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Νέο Χωριὸ Κυθρέας. Τὰ ὀστᾶ του εὑρέθησαν 35 χρόνια μετὰ σὲ ἕνα πηγάδι (μαζικὸς τάφος) στὸ Τζίαος μαζὶ μὲ ἄλλους 18 συμπολεμιστές του.
Συνέχεια

Δωράκι ἑλληνοφώνων πολιτικῶν στὴν Τουρκία ἡ Κύπρος

Ὁ ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως Ἐτσεβίτ, ὁ Ντενὶζ Μπαϋκάλ, ἐπεσκέφθη τὴν Κύπρο καὶ πῆγε στὴν Πρώτη Γραμμή, γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν πρόοδο τῶν ἐπιχειρήσεων, λίγο πρὸ τοῦ «ΑΤΤΙΛΑ 2» (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκεχειρίας, ὅπου προωθοῦντο οἱ τουρκικὲς δυνάμεις. Λάπηθος, Καραβᾶς κλπ…) Συνέχεια

Ἐγκλήματα πολέμου γιὰ τὰ ὁποία οὐδέποτε ἐτιμωρήθη ἡ Τουρκία

Τὸ δράμα τῶν ἀγνοουμένων εἶναι αὐτό…
Αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία…

Συνέχεια

Ὡραία εἶναι νὰ παραμένουμε φοβισμένοι καὶ ἡττοπαθεῖς…

Πρέπει νὰ καταλάβετε ἕνα πρᾶγμα: Ἐὰν Ἡ Τουρκία δὲν ἐξασφαλίσῃ τὴν ὑποστήριξη μίας ἐκ τῶν δύο Μεγάλων Δυνάμεων, ὀὐδέποτε θὰ ἀποτολμήση κάτι ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς Κύπρου…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔπραξε καὶ τὸ 1974…
Συνέχεια