Ὁ φόν Δημητράκης (Δρούτσας) ἄνοιξε τήν κερκόπορτα

Ἄς ἐλπίσουμε πώς δέν ἀληθεύει ἄν καί δέν τό πιστεύω. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μᾶς ἀπογοητεύουν. Δέν θά τό ἔλεγα ἁπλῶς, ἀνικανότητα στίς διαπραγματεύσεις τῶν σημερινῶν κυβερνώντων ἀλλά ἐθνική μειοδοσία! Ἔλαμψε γιά ἄλλη μιά φορά τό ἄστρο τοῦ Δρούτσα….

Δεχθήκαμε νά μπῆ σέ συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη ἡ κυριαρχία 114 νησίδων μας !!! Καλά τρελλάθηκαν; Δῶστε καί τό Αἰγαῖο γιά….νά ξεπουλήσουμε……                                                                                                                 

Μοιραῖοι ἄνθρωποι γιά τήν χώρα ἀναδεικνύονται τελικῶς οἱ σημερινοί κυβερνῶντες ἀφοῦ μετά τήν παράδοσιν τῆς οἰκονομίας καί ὁλόκληρης τῆς δημοσίου περιουσίας, τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων στήν τρόϊκα, τώρα ἑτοιμάζονται νά παραδώσουν καί τό Αἰγαῖο, τήν ἐθνική ἀκεραιότητα καί τά νησιά στούς τούρκους. 

Ὁ φόν Δημητράκης Δρούτσας, πρίν τά μαζέψει ἀπό τό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν γιά νά μετακομίση στίς Βρυξέλλες (παίρνοντας πιό παχυλό μισθό ὡς εὐρωβουλευτής), φρόντισε (προφανῶς μέ τήν ἔγκρισιν τοῦ πρωθυπουργοῦ νά ἀνοίξη τήν κερκόπορτα στούς τούρκους γιά νά ἁλώσουν μέσω τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου τῆς Χάγης τό Αἰγαῖο. Σύμφωνα μέ ἀπόλυτα διασταυρωμένες καί ἐλεγμένες πληροφορίες, Ἑλλάδα καί τουρκία συμφώνησαν σέ σχέδιο συνυποσχετικοῦ γιά προσφυγή στό διεθνές δικαστήριο τῆς Χάγης, ὄχι μόνο γιά τήν ὑφαλοκρηπίδα, ἀλλά καί γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ ζητήματα στό Αἰγαῖο, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ κυριαρχία σέ 114 νησίδες εἰδικά στό νότιο Αἰγαῖο. Μέ ἄλλα λόγια πλήρης δικαίωσις τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς πού ὡδήγησε στήν κρίση τῶν Ἰμίων, περί γκρίζων ζωνῶν καί ἀμφισβητούμενης κυριαρχίας σέ βράχους, νησίδες καί βραχονησίδες στήν περιοχή τοῦ Αἰγαίου. Θλιβερότερη καί πιό δεινή ἦττα ἀπ΄ αὐτήν γιά τήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει.

Ἐπειτα ἀπό 52 γύρους Ἑλληνοτουρκικῶν διαβουλεύσεων, ἔχει διαμορφωθεῖ ἕνα σχέδιο συνυποσχετικοῦ βάσειτοῦ ὁποίου «οἱ δύο χῶρες ἐξουσιοδοτοῦν τό ΔΔΧ, νά ὁριοθετήση ἐπί χάρτου τήν ὑφαλοκρηπίδα». Ἡ συμφωνία ἔκλεισε τόν Μάϊο, ἔπειτα ἀπό πίεσιν τῶν τούρκων. Μόλις ὁλοκληρώθηκε ὁ κύκλος τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν στήν Ἀθήνα τόν Μάϊο, οἱ τοῦρκοι εἶδαν ὅτι ἡ Ἑλληνική πλευρά ἀποδέχεται τίς ἀξιώσεις τους καί προκειμένου νά μή χαθῆ ἡ δυναμική τῶν διαπραγματεύσεων ζήτησαν πιεστικά νέο γῦρο διαβουλεύσεων. Ἡ Ἑλληνική πλευρά στήν άρχή ἐμφανίστηκε διστακτική, λέγοντας ὅτι δέν χρειάζεται νά γίνη λίγες ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς τουρκικές βουλευτικές ἐκλογές ἄλλος γῦρος καί καλλίτερα θά ἦταν νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐκλογές καί μετά νά ὑπάρξη συνέχεια. Ὅμως ἡ τουρκική πλευρά πίεσε ἀντιλαμβανόμενη πώς ὑπάρχει τό momentum καί δέν πρέπει νά χαθῆ ἡ δυναμική. Τελικῶς οἱ τούρκοι κατάφεραν ἐν μέσω δικῆς τους ἐκλογικῆς περιόδου καί ἔσυραν τήν Ἑλλάδα σέ ἕναν ἀκόμη γῦρο διαβουλεύσεων πού ἔγινε στόν Τσεσμέ. Ἐκεῖ ὑπῆρξε ἡ πλήρης συμφωνία γιά τό σχέδιο συνυποσχετικοῦ ὅπου ἐνσωματώθηκαν οἱ ἀκραίες καί πρωτοφανεῖς τουρκικές ἀξιώσεις.

Τό θέμα ἔχει ἀκόμη μεγαλύτερες καί τραγικότερες διαστάσεις, καθώς ἡ τουρκία ἔχει πολλές ἀξιώσεις καί διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος στό Αἰγαῖο καί στό σχέδιο συνυποσχετικοῦ ὑπάρχει ἀναφορά ὅτι οἱ δύο χῶρες ἐξουσιοδοτοῦν τό ΔΔΧ νά ἐπιλύση καί «ὅσα προβλήματα ἤθελε ἀνακύψουν», δηλαδή ἡ Ἑλλάς  φαίνεται νά συμφώνησε σέ ἕνα σχέδιο πού θέτει πλέον σέ ἀμφισβήτησιν τήν κυριαρχία της καί ἀφήνει τά πάντα στά χέρια τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου.

Βέβαια εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ θἐσις τῆς Ἑλλάδος ἐπισήμως, μετά τήν μεταπολίτευσιν, εἶναι ἡ συνυπογραφή συνυποσχετικοῦ καί ἡ προσφυγή στήν Χάγη, μόνον ὅμως γιά τήν ὑφαλοκρηπίδα ἀφοῦ τήν μόνη ἐκκρεμότητα στά Ἑλληνοτουρκικά πού ἀναγνωρίζει ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ ὁριοθέτησις τῆς ὑφαλοκρηπίδος. Ὅμως ἀπό τό συγκεκριμένο σχέδιο συνυποσχετικοῦ, φαίνεται ὅτι ἔγινε δεκτός καί ὁ ὅρος τῆς Ἄγκυρας νά ἐξεταστοῦν καί ἄλλα ζητήματα, τά ὁποῖα ἡ τουρκική πλευρά θά θέση.

Μέχρι τώρα ἡ τουρκία δέν ἀποδεχόταν τήν δικαιοδοσία τοῦ δικαστηρίου τῆς Χάγης, λόγω τῶν πολλών ἀνοικτῶν θεμάτων. Τώρα ὅμως ἀποδέχεται τό διεθνές δικαστήριο, προφανῶς γιά νά μπορέση νά ἀμφισβητήση τήν  Ἑλληνικότητα ἑκατοντάδων νησίδων καί βραχονησίδων καί τήν κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος πάνω σέ αὐτές στήν ἀρχή καί στήν συνέχεια καί σέ ἄλλα θέματα (ὅπως τῆς δίδει τήν δυνατότητα νά πράξη ἡ διατύπωσις πού ὑπάρχει στό σχέδιο τοῦ συνυποσχετικοῦ), ὅπως π.χ. τό εὖρος τῶν χωρικῶν ὑδάτων, τό εὖρος τοῦ ἐναερίου χώρου κ.α.Τό παιχνίδι πλέον γίνεται ἐπικίνδυνο γιά τήν Ἐλλάδα, ἀφοῦ ἄν τό διεθνές δικαστήριο τῆς Χάγης ἀποδεχτεῖ ὅτι δεκάδες νησίδες δέν εἶναι Ἑλληνικές (ἀκόμα κι ἄν δέν εἶναι τουρκικές, αὐτομάτως ἡ ὁριοθέτησις τῆς ὑφαλοκρηπίδος καί τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, θά στηριχθῆ σέ ἄλλα δεδομένα. Θά σπάσει δηλαδή τό ἐνιαῖο τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας στό Αἰγαῖο, εἰδικά στόν κεντρικό δίαυλο ἀπό Λέσβο – Λῆμνο πρός Κάρπαθο – Κρήτη ἀλλά καί γύρω ἀπό τά Δωδεκάνησα.

Τό κείμενο εἶναι γραμμένο στό παρόν τῆς Κυριακῆς 

ἐν κρυπτῶ 

Οἱ Φίλοι

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply