Ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις!

Ἔργον τοῦ Van Gogh. Χαοτικότατον!

Ἔργον τοῦ Van Gogh. Χαοτικότατον!

Τρόμος τοῦ συστήματος γιὰ τὴν χαοτικὴ κατάστασι ποὺ ἐπέρχεται! 

Τρόμος!
Ὁ ἐχθρός τους εἶναι τὸ μὴ ἐλεγχόμενον χάος καὶ πρὸς τοῦτο θὰ θυσιάσουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ τὸ σταματήσουν ἢ νὰ τὸ κατευθύνουν!

Χρειάζονται τὸ χάος, ἀλλὰ τὸ χρειάζονται ἐλεγχόμενον, κατευθυνόμενον. 
Δημιουργοῦν τέτοιες συνθῆκες, ποὺ οὐσιαστικῶς διαφαίνεται, ἀκόμη καὶ στοὺς πλέον δυσπίστους, πὼς ἀκόμη καταφέρνουν νὰ ἐλέγχουν τὶς καταστάσεις.

Ὅμως, αὐτὸ τὸ ὅμως…
Ἡ διαφορὰ εἶναι στὴν Φύσιν μας!
Ἴσως πράγματι ἔως τώρα, καὶ γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ἀκόμη, νὰ φαίνεται, ἐν τελῶς ἐπιδερμικῶς ὅμως ὅ,τι διατηροῦν τὸν ἔλεγχο!
Ἀλλὰ κάτι τέτοιο εἶναι ψευδές! Ψευδέστατον κι ἀναληθές!
Τὸ χάος, ὑπὸ τὴν μορφὴ ποὺ μᾶς προσεγγίζει, εἰδικῶς ἐμᾶς, εἶναι ἀνεξέλεγκτον καὶ διόλου ἐλεγχόμενον!
Ἀντιθέτως μάλλιστα, εἶναι τροφοδότης γιὰ ὅσους τὸ ἀναγνωρίζουν καὶ τὸ ἀπολαμβάνουν!

Λειτουργοῦμε ὅπως τὸ ἐκκρεμὲς ἐτούτην τὴν στιγμή. 
Ἔχουμε λάβει τὴν κατάλληλον ὤθησι, πρὸ κειμένου νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κατάστασιν ἀκινησίας.
Οἱ πρῶτες κινήσεις τοῦ ἐκκρεμοῦς, ἀμέσως μετὰ τὴν πρώτη ὤθησι, εἶναι ἀκραῖες, μὴ ἐλεγχόμενες.
Αὐτὸ ὅμως γιὰ λίγο.
Συντόμως ἀποκτᾶ τὴν μεγίστη «ἰσορροπία» τῆς ταλαντωτικῆς του κινήσεως. Καὶ τότε ὅλα ἔχουν καλῶς!
Στὸ μεταξύ, ἀκόμη κινούμαστε χαοτικῶς. Ὅπως πρέπει! Ἁπλῶς, ἡ μεγάλη διαφορά, γιὰ τὴν ὁποίαν καὶ τρέμουν, εἶναι ἡ ἀπόστασις τῶν ἀκραίων σημείων ποὺ θὰ φθάσῃ τὸ ταλαντούμενον σφαιρίδιον.
Αὐτοὶ ἔδωσαν ὤθησι γιὰ μίαν μικρὴ ταλάντωσι. Τί θά τούς προκύψῃ; Ἀφῆστε… Καλλίτερα νὰ μὴν γνωρίζουν! 

Ἡ ὑπέρμετρός τους προσπάθεια-ἀνάγκη γιὰ ἔλεγχο, ἔχει δημιουργήσει συνθῆκες τέτοιες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μίαν παρὰ φύσιν τάξιν. Σὲ κάτι ποὺ τελικῶς εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς Ὕβρεως! Τὸ ἀντιλαμβάνονται ἤδη καὶ τρέμουν! Τρέμουν τόσο ποὺ τρέχουν ταχύτερα ἀπὸ ὄσο προγραμμάτιζαν. Καὶ ἡ ὤθησις ποὺ ἔδωσαν, ἀντὶ νὰ εἶναι ἐντὸς τῶν ἐπιτρεπομένων ὁρίων, κατέληξε νὰ εἶναι μὴ ἐλεγχόμενος!
Συνεπῶς; Κάνουν πολλὰ λάθη πλέον! Δὲν μποροῦν νὰ τὰ ἀποφύγουν!  

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἰσβάλλει ἡ ἐπίδρασις τοῦ χάους! 
Ἐδῶ εἶναι τὸ σημεῖον τῆς καμπῆς, ποὺ τόσο πασχίζουν νὰ ἀναβάλλουν, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀκυρώσουν. Ἀλλὰ ἀδυνατοῦν!
Δὲν μποροῦν πλέον νὰ σταματήσουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἔρχεται! 

Στὸ μεταξύ, στὴν χώρα μας, γίνεται τὸ μεγαλύτερον «παιχνίδι» τους.
Τὸ χάος ἐμάς, ὥς λαό, ὄχι μόνον μᾶς θρέφει, ἀλλὰ μᾶς ἀναγεννᾶ!
Εἴμαστε Φύσει χαοτικοὶ καὶ Φύσει ἀποδομητὲς τέτοιου εἴδους συστημάτων.
Ἡ μεγάλη στιγμή, αὐτὴ ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ στὴν χαοτικὴ ἀναρχία νὰ ἀναλάβῃ τὰ πάντα ὑπὸ τὴν σκέπη της, πλησιάζει!

Ὄχι, δὲν θὰ εἶναι σὰν κάτι ἀπὸ ὅσα γνωρίζουμε ἔως τώρα.
Θὰ εἶναι κάτι ἐν τελῶς διαφορετικὸν καὶ σαφῶς ζωογόνον. 
Αὐτὴ ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις, κατὰ πῶς ἀναπτύσσεται, θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὴν ἀναστροφὴ τῶν δεδομένων.

Ἀναμένω μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὶς ἐπόμενες κινήσεις τῶν «ἐξουσιαστῶν»! 
Τελικῶς τὸ παιχνίδι ποὺ ξεκίνησαν, παρ’ ὅ,τι πονᾶ πολύ, ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον.
Θὰ φθάσουμε ταχύτερα ἀπὸ ὅσο περιμέναμε στὴν καμπή.. Τὸ προκαλοῦν!

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Εἰδικῶς ἐδῶ τὰ γεγονότα συμβαίνουν ταχύτερα. Μᾶς βοηθᾶ πολὺ ἡ Φύσις τῶν κουδουνισμένων! Διαθέτουν ὁλοκληρωτικὴ ἀπουσία ἀντιλήψεως, κρίσεως καὶ συνειδήσεως. Εἶναι τόσο κενὰ τὰ κεφάλια τους, ποὺ ἀδυνατοῦν ἀκόμη καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀνωτέρων τους νὰ ὑπακούσουν ὀρθῶς! Ὅλα στραβὰ κι ἀνάποδα τὰ κάνουν, τόσο μάλλιστα, ποὺ οἱ  ἴδιες τους οἱ πράξεις  τοὺς ὁδηγοῦν στὸ νὰ στρέφονται ἀκόμη καὶ ἐνάντια στοὺς …ἑαυτούς τους! Ἔτσι,  θὰ ἐπιτύχουν μόνοι τους τὴν …αὐτοκαταστροφή τους. Τόσο ἁπλᾶ!

Ἀναμένουμε καὶ διασκεδάζουμε! Τὸ Τέλος θὰ εἶναι Τέλειον!

φωτογραφία


(Visited 10 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις! « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ χαοτικὴ ἐξέλιξις! | | NEW BLOG ON THE LOGNEW BLOG ON THE LOG

Leave a Reply