Τὸ παιδομάζωμα.

Τὸ παιδομάζωμα.Ἡ ἀληθινὴ ἱστορία, ἄν καὶ ἀναφέρῃ μόνον τμῆμα της στὰ σχολικὰ βιβλία, οὐσιαστικῶς δὲν ἔχει ἀκόμη καταγραφῇ. Οὔτε καὶ θὰ καταγραφῇ συντόμως, διότι δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀπαραίτητοι καὶ σημαντικοὶ ποὺ θὰ τὸ κάνουν.
Ἄς πιάσουμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα, ποὺ λέγεται παιδομάζωμα.
Ἄν καὶ στὸ σχολεῖο πράγματι ἐγὼ εἶχα διδαχθῇ τὴν ὕπαρξί του, οὐσιαστικῶς αὐτὸ ἦταν μία τόση δὰ μικρὴ ἀναφορά, μέσα στὰ τόσα ἄλλα ποὺ ἔπρεπε νὰ μάθουμε. Σὰν λεπτομέρεια, ἰδίως μάλλιστα ὅταν οἱ περισσότεροι δάσκαλοι τὴν προσπερνοῦσαν ταχύτατα, παρέμενε στὰ ἀζήτητα. Μόνον ἐὰν κάποιος ἀπεφάσιζε νὰ ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὴν μελέτη τῆς ἱστορίας μποροῦσε νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ τὶ σήμαινε τὸ παιδομάζωμα. Τὸ ὄ,τι παρέμενε μία διαρκὴς γενοκτονία κατὰ τῶν πληθυσμῶν ποὺ τελοῦσαν ὑποτελεῖς στὴν ὀθωμανικὴ παράνοια.

Τό καλλίτερο πού θά ἀκούσετε στό παρακάτω;
Τὰ παιδιὰ ποὺ διαλέγονταν ἔπρεπε νὰ ἔχουν, ἐκτὸς ἀπὸ ἀρτιμέλεια, καὶ κάλλος!
Ὤ, ναί. Πρῶτα ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπο τὸ κρεβάτι τῶν πασάδων καὶ μετά, ἀναλόγως τῶν ὀρέξεων τους, θὰ γίνονταν ἤ ὄχι γενίτσαροι.
Τόσο καλά…

Ἀφιερωμένον στοὺς ἀπανταχοῦ ἠλιθίους, ποὺ περίσσεψαν…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ παιδομάζωμα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ παιδομάζωμα. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply