Χειροῦργος κατὰ τὸ κακοῦργος…!

Χειροῦργος κατὰ τὸ κακοῦργος...!Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει πολλὲς ἰδιαιτερότητες καὶ πολλὲς «παγίδες», ἐὰν τὴν ἀντιμετωπίζῃς σὰν κάτι ποὺ δὲν σὲ ἀφορᾷ.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα εἶσαι κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας, δὲν σοῦ ἔχουν διδάξῃ ἑλληνικά, δὲν σὲ ἔχουν μάθῃ νὰ τὴν  σέβεσαι καὶ νὰ τὴν τιμᾷς, εἶναι φυσικὸ ἐπόμενον νὰ ἀντιμετωπίζῃς τὴν γλῶσσα σὰν κάτι ἀδιάφορον.
Τί γίνεται ὅμως ἐάν εἶσαι δάσκαλος καί ἔχεις ἐκπαιδευθῇ (λέμε τώρα καὶ μερικὰ ἀστεῖα γιὰ νὰ περνᾷ ἡ ὥρα καὶ νὰ μὴν πλήττουμε…!!!) γιά νά διδάσκῃς τήν Ἑλληνική γλῶσσα σέ παιδιά; Ἐκεῖ ἐμεῖς τί πρέπει νά περιμένουμε;  Δέν θά ἔπρεπε νά ἀκοῦμε καί νά βλέπουμε ἀνθρώπους πού θά γνωρίζουν νά χειρίζονται τήν γλῶσσα μέ σεβασμό καί προσοχή;

Καλὰ κρασιάάάάάάάάάά…….
Ἔτσι νὰ τοὺς πεῖτε…
Πρὸ χθὲς ΔΑΣΚΑΛΟΣ (;;;;;;) (τὸ γράφω μὲ κεφαλαῖα καὶ πολλὰ ἐρωτηματικά, γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε καλλίτερα) περιέγραφε κάποια ἐμπειρία του καὶ ἐπανελάμβανε διαρκῶς τὴν λέξι «χειροῦργος»…
Τὴν πρώτη φορὰ ποὺ τὸ ἄκουσα τινάχθηκα. Δάσκαλος σκέφτηκα… Μπερδεύτηκε… Ἤ μήπως δέν εἶναι δάσκαλος ἀλλά τό δηλώνει γιά νά τόν ἀντιμετωπίζουμε διαφορετικά;
Ἐπεμβαίνω λοιπόν, εὐγενικότατα, μὲ τὸ ποὺ τὸν ἄκουσα, ἐπαναλαμβάνοντας τὴν λέξι μὲ τὸν σωστό της νονισμό: χειρουργός…
Ἀδιαφορεῖ ὁ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (;;;;;;) κι ἐπαναλαμβάνει: «χειρουργός»…
Δίχως νὰ ἐνοχληθῇ ἐξακολούθησε ἀπτόητος ὁ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (;;;;;;) τονίζοντας ἐκ νέου τὴν λέξι, τονιζομένη πάντα στὴν παραλήγουσα.
Λίγο ἀργότερα ἐπανέρχεται στὴν λέξι κι ἐπεμβαίνω ἐκ νέου (ἀκόμη εὐγενικά) διορθώνοντάς τον σὲ «χειρουργός».
Τίποτα ὁ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (;;;;;;)… «χειροῦργος»… Τὸ ἐπανέλαβε μάλλιστα γιὰ τρίτη φορὰ ἐπιδεικτικῶς.
Ἄρχισα νὰ ἐκνευρίζομαι. Δὲν ἐνδιαφερόταν καὶ τὸ ἔβλεπα… Ἀλλὰ ὄχι μόνον ἀδιαφοροῦσε μὰ πάσχιζε νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἐγκληματική του ἄγνοια στὴν ὁμήγυρι.
Ὅταν τελείωσε τὴν ἀγόρευσί του ἄρχισα νὰ τοῦ ἐξηγῶ πὼς οἱ λέξεις σὲ -οῦργος δηλώνουν κάτι κακό, ὅπως τὸ ῥαδιοῦργος, τὸ κακοῦργος, τὸ πανοῦργος… Ὁ τονισμὸς στὴν λήγουσα δηλώνει κάτι καλό, ὅπως τὸ χειρουργός, σιδηρουργός, δημιουργός. Μάλλιστα τόνισα ἰδιαιτέρως τὴν λέξι δημιουργός, μήπως καὶ ἐπὶ τέλους ἀντιληφθῇ τὸ ἀνθρωπάριον τὴν διαφορὰ στὸν τονισμό.
Ξέρετε πῶς ἀντέδρασε;
Χασκογελοῦσε ἠλίθια μὴ κατανοῶντας τὴν διαφορά.
Τὸ ὅ,τι ἦταν ΔΑΣΚΑΛΟΣ (;;;;;;) κατὰ τὶς δηλώσεις του, δὲν ἔπαιζε κάποιον οὐσιώδη ῥόλο. Τὸ ὅ,τι ἀπὸ τὰ χέρια του περνοῦσαν παιδιὰ ἦταν ἀδιάφορον. Τὸ ὅ,τι αὐτὸς ὄφειλε, πρῶτος πρῶτος, νὰ μελετᾷ καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήσι τῆς γλώσσης καὶ γιὰ τὸν τονισμὸ τῶν λέξεων, δὲν τὸν ἀφοροῦσε…

Τί νά σᾶς πῶ;
Στὸ τέλος τὸν παράτησα.
Παραἦταν ἠλίθιος γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ἐξακολουθήσω τὸν διάλογο. Αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐξηγοῦσα ἦταν …κινέζικα!!! (Ἐὰν τὸν καλούσαμε νὰ διδάξῃ κινέζικα εἶμαι βεβαία πὼς θὰ τὰ ἀντιμετώπιζε μὲ μεγαλύτερον σεβασμό!!!)

Κι ἔτσι σήμερα, γιὰ νὰ ξεσπάσω τὰ νεῦρα μου κάπου, εἶπα νὰ σᾶς γράψω περὶ τοῦ εἴδους αὐτῶν ποὺ διδάσκουν (λέμε τώρα) τὰ παιδιά μας…
Καλή μας δύναμι… Διότι ἀπὸ τέτοια σούργελα, νούμερα, ἀνθρωποειδὴ χορταίνουμε καθημερινῶς…
Κι ἀκόμη δὲν ἔμαθα τὸ πῶς θὰ παιδιά μας θὰ μπορέσουν ἐπὶ τέλους νὰ μάθουν Ἑλληνικά…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Μαθαίνουν ἀπὸ τὸ δημοτικὸ γιὰ τὸν Νταράλα, γιὰ τὴν ἀριστερὰ τῆς προόδου καὶ τῆς ἀποχαυνώσεως καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ γίνουν καλλίτεροι συνδικαλιστές… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ πλανήτης θὰ γίνῃ κόκκινος, εἶτε ἀπὸ αἷμα εἶτε ἀπὸ «ἰδεολογία». Αὐτὰ τὰ μαθαίνουν μὲ τὴν πρώτη τους ἀνάσα τὰ παιδιά μας…
Τήν περίπτωσι ὁ πλανήτης νά καθαρίσῃ σκέτο τήν ἔχουμε ἐξετάσῃ;
Ἔτσι, στό ξαφνικό θά τήν πάθουμε τήν καθαριότητα; (Ναί, κι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ἀνθρωποειδῆ πρῶτα καὶ καλλίτερα ἀπὸ ὅλα θὰ ἀποβληθοῦν!!! Βλέπετε, ὁ πλανήτης ξέρει καλλίτερα… Τὰ ἀνθρωποειδῆ πλανῶνται πλάνην οἰκτρά!)

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐὰν θὰ χρησιμοποιούσαμε τὴν λέξι χειρουργὸς γιὰ νὰ καταδείξουμε τὴν ἐγκληματικὴ φύσι, τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν ἀμέλεια κάποιου ἰατροῦ, ἴσως, χαριτολογῶντας νὰ εἴχαμε τὸ δικαίωμα τῆς καταχρήσεως. Ἀλλὰ ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ἀ-παιδεία. Σκέτο!

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Χειροῦργος κατὰ τὸ κακοῦργος…!

  1. Ἀγαπητή Φιλονόη, ὃτι καὶ νὰ πῆις ἒχεις δίκιο.Θλίβομαι εἰλικρινῶς τόσο μὲν διὰ τὴν κατάντια τῶν Ἑλλήνων, ὃσο καὶ διὰ τὸν ἐκφυλισμόν τῆς θεϊκῆς γλώσσης μας, ἐκ τῶν ἐκσυγχρονιστῶν τῆς συμφορᾶς.Σιγά νά μὴν ἐγνώριζε ὁ ἀνόητος πὼς “αἱ καταληκτικαὶ συλλαβαὶ λόγον ἒχουσι”…

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως ἔφθασε ὁ καιρός νά πάψουμε νά παράγουμε διπλωματούχους …ἀνέργους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply