Κάποιοι μαλώνουν σέ ξένον ἀχυρώνα γιά τήν Κριμαία;

Κάποιοι μαλώνουν σέ ξένον ἀχυρώνα γιά τήν Κριμαία;Οὐκρανοὶ καὶ Ῥώσσοι μαλώνουν γιὰ τὴν Κριμαία.
Ὅμως, ἰστορικῶς σκεπτόμενοι, ἴσως μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μαλώνουν γιὰ ξένον ἀχυρῶνα.

Ἡ Κριμαία καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μαύρης Θαλάσσας, μὲ τὴν γνωστὴ μας Ὀδυσσὸ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Σεβαστόπολη, ἤταν ἀρχαιόθεν ἑλληνικωτάτη περιοχή.
Στην ἄκρη τῆς Σεβαστοπόλεως κεῖται ἡ ἀρχαία Χερσόννησος, ἑδραιωμένη ἀπὸ κατοίκους τῆς Ἡρακλείας τοῦ Πόντου, τὸ 500 π.Χ.
Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὴν ὑπάρξῃ 200.000 Ἑλλήνων ἀκόμη καὶ σήμερα στην περιοχή.

Μήπως θὰ πρέπει να ὀνειρευτοῦμε λιγάκι ἕνα γλυκὸ ὄνειρο να εἶναι ἡ Κριμαία μιά αὐτονόμη δημοκρατίᾳ μὲ ἑλληνικὸ χαρακτῆρα;
Μήπως εἶναι εὐκαιρία, ὅταν οἱ ἄλλοι τρώγονται, να ἐπιδιώξουμε μὲ κάθε τρόπο αὐτονόμηση μὲ τοὺς Ἕλληνες σὰν κύρια βάσῃ;
Εἶναι οὐτοπία;
Μὰ ἀπό τις ἰδέες που ἀρχικῶς θεωροῦνται οὐτοπίες γίνονται τὰ μεγάλα πράγματα, ἀρκεῖ να πιστέψουμε καὶ νὰ ἀφοσιωθοῦμε σὲ ἕναν στόχο.

Τρύφων Ὀλύμπιος

Αὐτὰ ἔγραφε ἐχθὲς ὁ φίλος μας Τρύφων.
Κι ἐγὼ σκέπτομαι τὰ ἐξῇς:

Ἄν καὶ γενικῶς συμφωνῶ μὲ τὴν τοποθέτησίν σου Τρύφωνα, θὰ πρέπῃ νὰ ἐπισημάνω πὼς γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπανελληνίσουμε περιοχὲς τοῦ πλανήτου, ποὺ παραδοσιακῶς ἦσαν πάντα Ἑλληνικές, πρέπει πρῶτα νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ …ἐμᾶς!!!
Δὲν γίνεται νὰ ἐκλέγουμε τσοπανόσκυλα τῶν παγκοσμιοποιητῶν καὶ νὰ ἀξιώνουμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ τσοπανόσκυλα νὰ ἐκφραστοῦν μὲ γνώμονα τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα.
Οἱ Κερκόπορτες ἐκ τῶν ἔσῳ ἀνοίγουν. Δυστυχῶς. Κι ἐμεῖς ἔχουμε πολλὲς Κερκόπορτες νὰ μετρᾶμε…
Ἄν καὶ συμφωνῶ λοιπόν, κάτι τέτοιο πρέπει νὰ περιμένῃ κατὰ πολύ.
Πρῶτα θὰ πρέπῃ τὸ κεντρικὸ «κύτταρον» νὰ ξαναβρῇ τὴν Φύσιν του καὶ μετὰ νὰ …ἐξαπλωθῇ ἡ «μόλυνσίς» τους καὶ στὰ ὑπόλοιπα.

Δὲν εἶναι παράλογες οἱ τοποθετήσεις τοῦ Τρύφωνος… Μόνον λίγο …πρόωρες.
Κατ’  ἐμὲ ΟΛΟΣ ὁ πλανήτης πρέπει νὰ σκέπτεται Ἑλληνικῶς, νὰ δρᾷ Ἑλληνικῶς, νὰ ὁμιλῇ Ἑλληνικῶς.
Τὰ σύνορα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔχουν τοποθετηθῇ, ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀποσιωποῦν τὰ προβλήματα καὶ τὰ κρύβουν κάτω ἀπὸ χαλιὰ κι ἀπὸ τὶς μοκέτες. Τὰ προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος ἄλλως τὲ δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ἐδῶ ἤ ἐκεῖ ὑπάρχει κάποια συνοριακὴ γραμμὴ ἀλλὰ τὸ πῶς χρησιμοποιεῖται αὐτὴ ἡ συνοριακὴ γραμμή.

Στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρχαν σύνορα. Δὲν χρειάζονταν.
Χρειαζόταν ὅμως πάντα νὰ ἀσκοῦν οἱ Ἕλληνες τὸ δικαίωμά τους στὴν ἐλευθέραν διαβίωσιν. Ὅταν αὐτὸ ἐθίγετο, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, εἴχαμε συγκρούσεις. Εἶτε ἐσωτερικὲς εἶτε ἐξωτερικές. (Πρὸς τοῦτο καὶ οἱ τόσοι πόλεμοι, ποὺ κατὰ κύριον λόγον συνέβαιναν γιὰ νὰ διατηρηθῇ τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθέραν διαβίωσιν…!!!)

Ἐὰν λοιπὸν ἐπιθυμοῦμε πλανήτη ἐλεύθερον, πρέπει νὰ ξεκινήσουμε τὶς ἀναθεωρήσεις πολλῶν κατεστημένων, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ποῦ ὀφείλουμε νὰ φθάσουμε ὡς κοινωνίες. Ὄχι τὸ ποῡ μᾶς ὁδηγοῦν ἀλλὰ τὸ ποῦ χρειαζόμαστε.
Τὰ περὶ καταργήσεως συνόρων ἤ τὰ περὶ διατηρήσεως συνόρων εἶναι πολὺ …ξένα μὲ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα σκέπτεσθαι καὶ διαβιεῖν.
Καὶ  γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε παρεξηγήσεις, (ποὺ θὰ ἔχουμε…) δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῶν συνόρων ἤ τῆς καταπιέσεως κάποιας ὁμάδας πληθυσμιακῆς μὲ στόχο τὴν ἐλευθέρα διαβίωσιν ἄλλων πληθυσμιακῶν ὁμάδων…
Εἶμαι μόνον ὑπὲρ τοῦ ἐπανελέγχου τῶν ὅσων ἔως σήμερα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα.

Εἶμαι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς τὰ σύνορά μας, ὅπως ἔχουν, εἶναι ἱερὰ καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ ὑπερασπιστοῦμε ἔως ἐσχάτων.
Ἀλλὰ παραλλήλως δὲν μπορῶ νὰ μὴν ὀνειρεύομαι ἕναν κόσμο καλλίτερο, στὸν ὁποῖον δὲν θὰ παίζουν γεωστρατηγικὰ παιχνίδια οἱ ἰσχυροὶ τοῦ πλανήτου, ὠθῶντας τοὺς διαφόρους πληθυσμοὺς σὲ ἀλληλοσφαγὲς καὶ ἀλληλοεξαφανίσεις.
Ὅπως εἶναι σήμερα δομημένος ὁ κόσμος μας ἀπαγορεύεται νὰ σκεφτόμαστε τὴν κατάργησιν τῶν συνόρων… Μᾶλλον πρέπει νὰ μεριμνοῦμε γιὰ τὴν διασφάλισίν τους.
Ἁπλῶς πιστεύω πὼς πρέπει νὰ ἀλλάξῃ δομὴ ὁ κόσμος μας…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ὅποιες δομὲς ξεκινοῦν ἀπὸ τὶς …κεφαλές, πιστεύω πὼς πρέπει νὰ ἀλλάξῃ πρῶτα τὶς ὅποιες, πραγματικὲς ἤ φανταστικές, κεφαλὲς ὁ κόσμος μας καὶ μετὰ νὰ ἐπαναδομηθῇ.

Φιλονόη

Υ.Γ. Περιμένω τὶς σκέψεις σας…

φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply