Ἀντιμετωπίζω τό Αἴτιον ἤ τό Σύμπτωμα;

Ἀντιμετωπίζω τό Αἴτιον ἤ τό Σύμπτωμα;Ὅταν τὸ σῶμα μου ἀσθενῇ, ἐγὼ πασχίζω νὰ θεραπεύσῳ τὸ σύμπτωμα. Τὸ αὐτὸ κάνουν καὶ ὅλου τοῦ κόσμου οἱ ἰατροί.
Θεραπεύουν τὸ σύμπτωμα καὶ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ νὰ ἐρευνήσουν τὸ ὁποιοδήποτε αἴτιον, ποὺ προκαλεῖ τὸ σύμπτωμα.

Αὐτὴ ἡ ὀπτικὴ ἀφορᾶ ὅμως στὰ ΠΑΝΤΑ!!!
Ἀφορᾶ στὴν πολιτική, στὴν οἰκονομία, στὶς κοινωνικές μας συναναστροφές, στὰ προσωπικά μας, στὶς σχέσεις μας μὲ τὰ παιδιά μας, στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἑαυτόν μας…

Μία ὁποιαδήποτε συμπεριφορά, ὁποιουδήποτε, εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύμπτωμα ποὺ κρύβει ἕνα αἴτιον.
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε λοιπὸν τὸ σύμπτωμα ὀφείλουμε νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ φθάσουμε στὸ αἴτιον.
Κατανοῶντας τὸ αἴτιον, γιὰ τὸ ὁποῖον συμβαίνει κάτι, μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε οὐσιαστικῶς καὶ μονίμως.

Στὰ ΠΑΝΤΑ!!!
Στὸ ΚΑΘΟΛΟΥ*, κατ΄  Ἀριστοτέλην.

Φιλονόη

* Καθόλου= καθ’  ὅλα. Δῆλα δὴ στὰ πάντα.

φωτογραφία

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀντιμετωπίζω τό Αἴτιον ἤ τό Σύμπτωμα;

Leave a Reply