Οἱ πίνακες τῶν δημοσιονομικῶν μεγεθῶν δὲν εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὴν δημιουργία ὀραμάτων.

Οἱ πίνακες τῶν δημοσιονομικῶν μεγεθῶν δὲν εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὴν δημιουργία ὁραμάτων.Ὅταν ἔνα σύστημα προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους τῆς καθημερινότητος, χρησιμοποιώντας ὡς τελευταῖο καταφύγιο περισπούδαστες μακροικονομικὲς ἀναλύσεις, γιὰ τὴν σταθερότητα τοῦ νομίσματος, τὰ δημοσιονομικὰ μεγέθη, τὶς μακροπρόθεσμες σὲ βάθος δεκαετιῶν ἐπιπτώσεις τῶν πολιτικῶν του καὶ ἄλλα τέτοια σοβαρά, ἔχει ἤδη πάρει ὁριστικὸ διαζύγιο μὲ τὴν πολιτική.

Ἡ πολιτικὴ εἶναι μιὰ ζωντανὴ ἀλληλεπίδραση γιὰ τὸ σήμερα καὶ τὸ πολὺ κοντινὸ αὔριο.
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀναλογικὲς μηχανὲς ποὺ βιώνουν ἄμεσα τὸν χρονο, μὲ ὅρους ἁπλοὺς καὶ κατανοητοὺς σὲ ἐπιπεδο σάρκας.
Κάποτε μποροῦν καὶ νὰ θυσιάζονται, ἀλλὰ τὸ κάνουν ἐπειδὴ τοὺς ἐμπνέει ἕνα ὅραμα.
Οἱ πίνακες τῶν δημοσιονομικῶν μεγεθῶν καὶ τῆς σταθερότητος τοῦ εὐρῶ δὲν εἶναι κατάλληλο ὑλικὸ γιὰ τὴν δημιουργία ὁραμάτων.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

 

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply