Εἰκόνες ἀπὸ ἕνα μέλλον μὲ διαφορετικὸ παρελθόν.

Εἰκόνες ἀπὸ ἕνα μέλλον μὲ διαφορετικὸ παρελθόν.Χωρὶς τὰ ΜΟΠ καὶ τὰ πακέτα Ντελόρ, τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ εἶχε ἤδη χρεοκοπήση τὸ κράτος τὸ 1985. (Ἴσως καὶ νωρίτερα).
Τὸ ἴδιο θὰ συνέβαινε καὶ στὴν Ἰσπανία καὶ στὴν Πορτογαλία ἀλλὰ καὶ στὴν Γαλλία.
Ἡ ΟΝΕ σήμερα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὶς πολιτικὲς τῶν ΜΟΠ, οἱ ὁποῖες τελικὰ ἀντὶ να μειώσουν τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν Βορρᾶ καὶ τὸν Νότο, τὸ διεύρυναν, μὲ τὸ εὐρῶ νὰ δίνῃ τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν Νότο (καὶ στὴν Ἰρλανδία).

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφύγῃ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη, ἂν διατηροῦσε τὰ ἐθνικὰ νομίσματα καὶ ἀπέφευγε τὶς παροχές. Τὰ ἀνοικτὰ σύνορα καὶ τὸ ἐμπόριο θὰ δημιουργοῦσαν σταδιακά, σὲ βάθος χρόνου, ἴσως ἔως τὸ 2040-50, τὸν ἐπιχειρηματικὸ κύκλο ποὺ ὀραματίστηκαν οἱ ἀρχικοὶ ἐμπνευστὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.(ὄχι τῆς ΟΝΕ).
Μὲ ἄλλα λόγια, θὰ εἶχε ὁ κάθε ἕνας δικαίωμα νὰ ἀγοράσῃ μιὰ BMW χωρὶς δασμούς, ἂν φυσικὰ τὸ ἐπέτρεπε αὐτὸ ἡ παραγωγική του δυνατότης καὶ τὰ εἰσοδήματά του.
Ὁ Γερμανὸς θὰ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀγοράζῃ περισσότερα Ἑλληνικὰ προϊόντα καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ φτηνὲς διακοπὲς στὴν Ἑλλάδα, φέρνοντας ἔδω τὰ μᾶρκα του.
Ἡ ἀγορά, πάντα βρίσκει τὸν τρόπο, ὥστε νὰ ἀνταλλάσσῃ προϊόντα οἰκειοθελῶς ὁ κόσμος.

Αὐτὸ ἐξαλείφθηκε μὲ τὴν δημιουργία τεχνητῆς ζητήσεως, πιστωτικῶν ἐπεκτάσεω,ν μὲ πλαστὰ ἐπιτόκια καὶ μὲ πλαστὲς ἰσοτιμίες. Δημιουργήθηκε δηλαδὴ μιὰ τυπικῇ business cycle, ὅπως τὴν περιγράφει ἡ Αὐστριακὴ οἰκονομικὴ θεωρία.
Ἡ business cycle αὐτὴ δημιουργήθηκε ἀνάμεσα σὲ ξένα ἐθνικὰ κράτη, χωρὶς συναισθηματικοὺς δεσμοὺς μεταξύ των.
Δυστυχῶς, ἡ ἔκτασις αὐτῆς τῆς νομισματικῆς καὶ πιστωτικῆς ἐπεκτάσεως ἤταν τεράστια σὲ μέγεθος καὶ ἡ ἔκρηξις ἤταν ἰσχυροτάτη.

Δὲν ξέρω ἂν γίνομαι κουραστικός, ἀλλὰ ἡ ἐξέλιξις  τῆς ΟΝΕ εἶναι μιὰ τυπικὴ πραγμάτωσις apriori (πρὸ ἐμπειρίας) διαπιστώσεων, οἱ ὁποῖες δὲν λαμβάνονται ὑπ ὄψιν ἀπὸ τοὺς «σοβαρούς» οἰκονομολόγους πλέον.
Ἤθελαν νὰ τὸ ζήσουν ἐμπειρικὰ γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν.
Τώρα εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply